švédsko-anglicko překlad pro "verksam"

SV

"verksam" anglický překlad

volume_up
verksam {příd. jm.}
SV

verksam {přídavné jméno}

volume_up
verksam (také: flitiga, aktiva, aktiv, flitig)
volume_up
active {příd. jm.}
Kommissionen är inte bara verksam i långt mer än 100 stater.
The Commission is not only active in well over 100 States.
Verksam inom avfall FoU sedan 2003. Intresserad av systemtänkande i miljöfrågor.
Active in waste R&D since 2003.
Verksam i avfall FoU sedan 2005. Chef för miljö-laboratoriet vid LTU.
Active in waste R&D since 2005. Head of the Environmental laboratory at LTU.
verksam (také: verklig, effektiv, effektfull, giltig)
Vaccinationen skulle bara vara verksam i sex till nio månader.
The vaccination administered is effective for only six to nine months.
En vaccination är bara verksam mot målstammen och endast under en begränsad tidsrymd.
Vaccination is only effective against the targeted strain and for a limited period only.
. - (BG) Tyvärr saknar EU alltjämt en verksam politik för energitrygghet.
. - (BG) Unfortunately the EU still does not have an effective energy security policy.
Det stärker demokratins roll och gör styrningen av EU mer representativ, effektiv och verksam.
It builds up democracy and makes the governance of the EU more representative, efficient and effective.
Vi hoppas att den nya förordning som vi skall anta kommer att bidra till att göra solidariteten mer verksam i praktiken.
We hope that adopting the new regulation will contribute to a more efficient application of solidarity.
Utan samarbete mellan medlemsstaterna är en effektiv och verksam bekämpning av cigarettsmuggling, och särskilt momsbedrägeri, en omöjlighet.
I must say that, without cooperation between Member States, an efficient, effective fight against cigarette smuggling, and especially value added tax fraud, is impossible.
verksam (také: effektiv)
verksam (také: igång)
volume_up
going {příd. jm.}
En konkurrenskraftig varvsindustri som kan vara verksam på en fungerande internationell marknad kan inte hållas igång med stöd.
A competitive shipyard industry, which can be effective in a functioning international market cannot be kept going by subsidies.
Det intresset begränsar sig emellertid till att ha verksamheten i gång; det handlar alltså inte om att generera en vinst.
Those interests are restricted to keeping the activities going, so it is not about making a profit.
Eftersom det är Europaparlamentets plikt att kontrollera verksamheten på forskningsanläggningarna, skulle vi vilja ha observatörstatus.
As the European Parliament has a duty to monitor what is going on in the research establishments, we would like observer status.
verksam (také: igång)
In other words, Helms-Burton is operative.
Enheten ansvarar för den operativa lokalplaneringen för alla lokaler och ger stöd till verksamheten i dessa frågor.
The unit is in charge of the operative planning of premises and supports the organization in these areas.

Synonyma (švédsky) pro "verksam":

verksam

Příklady použití pro "verksam" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.
Modern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
SwedishHur säker är Europeiska unionen på att dess hjälp är effektiv och verksam?
How sure is the European Union of the effectiveness and efficiency of its aid?
SwedishVi försöker helt enkelt genomföra den befintliga lagstiftningen och göra den verksam.
We are simply trying to implement the existing legislation and make it operational.
SwedishLåt oss hoppas att den kommer att förbli oberoende och snabbt blir verksam.
Let us hope that it remains independent and that it will become operational very soon.
SwedishDet vetenskapliga planet först och främst: denna sjukdom beror på en okänd verksam kraft.
On the scientific level, first of all this disease is due to an unknown agent.
SwedishDet finns inte en enda verksam organisation för mänskliga rättigheter i Afghanistan!
There is not a single human rights organisation working in Afghanistan.
SwedishEn sådan enhet är faktiskt redan verksam, men vi avser att förstärka den ytterligare.
Such a unit is, in fact, already operational although we intend to strengthen it further.
SwedishJag har blivit kontaktad av en väljare som är egenföretagare och verksam inom vägtransport.
I have been contacted by a constituent who is a self-employed road transport worker.
SwedishNatos stab i Skopje kommer att fortsätta att vara verksam, liksom styrkan KFOR Rear.
The ???? staff in Skopje will continue to operate, as will KFOR Rear.
SwedishNatos stab i Skopje kommer att fortsätta att vara verksam, liksom styrkan KFOR Rear.
The???? staff in Skopje will continue to operate, as will KFOR Rear.
SwedishJag har dock inte fått något intryck av att ni har varit särskilt verksam sedan dess.
However, since then, I have not really had the impression that you are particularly mobilised.
SwedishKommissionen är medlem i och fullt verksam inom dessa organisationer.
The Commission is a member of these two organisations and remains fully involved with them.
SwedishJag var verksam i ett parlament som bara hade totalt 435 ledamöter, så detta är en än större ära.
I served in a parliament that only had 435 members total; this is even a greater honour.
SwedishOmkring 250 000 människor är direkt eller indirekt beroende av och verksam i skogsbruket.
Some 250, 000 persons depend either directly or indirectly on the forestry sector or work in it.
SwedishJag har en hel del erfarenhet, och jag har varit verksam inom politiken längre än många av er.
I do have a fair bit of experience and I have had a longer life in politics than most of you.
SwedishVi har för närvarande en betydande flotta som är verksam i Sydvästatlanten, som är ett sådant område.
We currently have a sizeable fleet operating in the South West Atlantic, which is one such area.
SwedishDen 13 mars blev Johan Sandström, verksam vid ämnet miljöledning, professor i företagsekonomi.
On March 13, Johan Sandstrom, at environmental management, became a professor of business administration.
SwedishEn hjälpcentral för jämställdhetsfrågor är för närvarande verksam under kommissionens avdelning för yttre förbindelser.
A gender helpdesk currently operates under the RELEX family of the Commission.
SwedishEBRD är i dag fortfarande verksam i Central- och Östeuropa.
The EBRD is still operational in Central and Eastern Europe.
SwedishFrukt- och grönsakssektorn är verksam i så gott som varje land i EU och den möter samma problem överallt.
Thirdly, special attention must be paid within the framework of your international negotiations.