švédsko-anglicko překlad pro "vad som än händer"

SV

"vad som än händer" anglický překlad

SV

vad som än händer

volume_up
vad som än händer
Vad som än händer, herr kommissionsledamot, vill jag betona kampen mot fattigdomen.
Come what may, Commissioner, I would like to focus on the fight against poverty.
Denna hjälp måste tyvärr påtvingas mot generalernas vilja, vad som än händer.
That help, unfortunately, must be forced through against the will of the generals, come what may.
Den inre marknaden måste förverkligas vad som än händer.
The internal market must become a reality, come what may.

Podobné překlady pro "vad som än händer" anglicky

vad podstatné jméno
vad příslovce
English
vad zájmeno
English
vad citoslovce
English
som příslovce
English
som zájmeno
som spojka
English
som předložka
English
än příslovce
English
än spojka
än předložka
English
händer podstatné jméno
English
hända sloveso
söm podstatné jméno
English
våd podstatné jméno
English
väd podstatné jméno
English

Příklady použití pro "vad som än händer" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishVitryssland är vad som än händer en del av Europa, och så har det varit i århundraden.
Whatever may happen, Belarus is a part of Europe and has been so for centuries.
SwedishVad som än händer framöver har vi inga avsikter att utestänga sektorn.
However things eventually turn out, we have no intention of excluding the sector.
SwedishVad som än händer i morgon har denna kommissions lycka mer än en smed.
Whatever happens tomorrow, the fate of this Commission has more than one architect.
SwedishVad som än händer bör vi fastställa gemensamma säkerhetsnormer för sådana produkter.
What we should do, whatever happens, is lay down common safety standards for such products.
SwedishVad som än händer med Lissabonfördraget har den förändringen i stort sett redan ägt rum.
Whatever happens to the Lisbon Treaty, that change has already essentially taken place.
SwedishDet viktiga är att vi nu, vad som än händer, har ett rambeslut.
The important thing is that, whatever happens, we now have a Framework Decision.
SwedishVad som än händer kommer vi att behöva en lösning som omfattar hela EU.
Whatever happens, we need a solution which covers the whole of Europe.
SwedishDetta stärker vårt argument, och det är viktigt att vi vidmakthåller detta vad som än händer.
This strengthens our argument and it is important that we maintain this whatever happens.
SwedishVad som än händer i vår region, så kommer det att påverka hela världen.
Whatever happens in our region is doomed to affect the whole world.
SwedishVad som än händer måste de här säkerhetsåtgärderna övervakas noggrant.
Whatever happens, all these safeguards must be monitored carefully.
SwedishVad som än händer kommer kaoset i Abidjan att fortgå i månader.
Whatever happens, the chaos in Abidjan will last for several months.
SwedishVad som än händer framöver har vi inga avsikter att utestänga sektorn.
I must point out that the minimum standards for access to transport networks are absolutely crucial.
SwedishVad som än händer så måsta någonting göras snarast.
Whatever happens, something will need to be done as a matter of urgency.
Swedishvad som än händer blir det alltid kvalificerad majoritet.
So whatever happens, there will always be a qualified majority.
SwedishVad som än händer så måste det dock bli ett slut på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna.
But whatever happens, the human rights abuses must stop.
SwedishFör vad som än händer, så kommer jag alltid att älska dig.
Because no matter what happens, I will love you forever.
SwedishDet verkar som om konstitutionen absolut, vad som än händer, måste träda i kraft vid någon tidpunkt under 2009.
So, for any scientist or naturalist, being described as an ostrich is not an insult, but an honour!
SwedishUr parlamentets synvinkel bör man, vad som än händer, spendera mer, och spendera allt som man har planerat att spendera.
Whatever happens, Parliament has to spend everything and spend more.
SwedishVad som än händer är ett gemensamt synsätt av största vikt och det måste vi nu inrikta oss på mer än någonsin.
Whatever happens, the common approach is paramount and that is what we must focus on now more than ever.
SwedishNi sa nyss att vad som än händer får inga av dessa uppgifter falla i händerna på förtryckarmyndigheter.
You said a moment ago that, whatever happens, none of this should fall into the hands of repressive authorities.