švédsko-anglicko překlad pro "utslagsgivande"

SV

"utslagsgivande" anglický překlad

SV utslagsgivande
volume_up
{přídavné jméno}

utslagsgivande (také: avgörande, bestämd, fast, avgjord)
volume_up
decisive {příd. jm.}
Men det är inte enbart det ekonomiska klimatet som är utslagsgivande i det här sammanhanget.
Not only the economic climate is a decisive factor in this matter, however.
Utslagsgivande är analysen av trafikolyckorna.
The analysis of road accidents is decisive.
Vid sidan av den utslagsgivande prioriteringen av säkerhet är förvaltningen av ett luftrum också en ekonomisk sektor.
In addition to the decisive priority of safety, airspace management is also an economic sector.

Synonyma (švédsky) pro "utslagsgivande":

utslagsgivande
Swedish

Příklady použití pro "utslagsgivande" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishJag tror att kommunikation och information är utslagsgivande i detta sammanhang.
In my view, communication and information are crucial in this connection.
SwedishDärför får inte finansiella och ekonomiska kriterier vara utslagsgivande.
Financial and economic criteria cannot, therefore, be deciding factors.
SwedishSakkunniga kriterier måste bli utslagsgivande för märkningen.
Criteria based on practical expertise must be paramount in the realm of labelling.
SwedishDå är först och främst kvalitet och pris utslagsgivande och allt annat saknar betydelse.
Then it is quality and price that count, and nothing else matters.
SwedishNär jag trots detta avstått från att rösta, var följande anledningar utslagsgivande:
Nonetheless, I decided to abstain for the following reasons:
SwedishFrågan om bältesplikt spelar enligt min åsikt en utslagsgivande roll här.
In my opinion, the question of the compulsory wearing of safety belts has a crucial part to play.
SwedishFör oss har uteslutande de rättsliga övervägandena varit utslagsgivande.
For us, it was exclusively legal considerations that mattered.
SwedishDenna studie bekräftar de föregående resultaten i fråga om utslagsgivande egenskaper.
It confirms the preceding results in terms of sensitivity.
SwedishDet som var utslagsgivande för det var det sätt som kommissionären för budgetfrågor hanterade fallet Fléchard.
The deciding factor was the way the Commissioner for budgets handled the Fléchard case.
SwedishInte kollektiva sedvänjor, utan följderna för enskilda personer måste vara utslagsgivande i vår bedömning.
Not collective habits but the effects on the individual must be the overriding factor in our judgement.
SwedishDet kommer att bli ett utslagsgivande möte.
This meeting will prove to be of overriding importance.
SwedishArgumentet är inte utslagsgivande och bör inte leda till att systematiskt underordna den nationella ledningsfriheten.
It is not convincing, and must not lead to the systematic subordination of national freedom of management.
SwedishUpprättandet av en förteckning av speciellt utslagsgivande projekt tjänar till att ge parlamentet nödvändigt inflytande.
The listing of projects of particular importance ensures that Parliament can exert the necessary influence.
SwedishJag håller med om att anbud i offentliga upphandlingar inte ska antas med lägsta pris som utslagsgivande kriterium.
I agree that a public procurement contract should not be awarded simply on the basis of offering the lowest price.
SwedishOch ändå vet vi sedan länge, att låga lönekostnader inte är utslagsgivande för huvudparten av utlokaliseringarna.
We have long since known that low wage costs are not the critical factor for the majority of industrial relocations.
SwedishJag stöder även de parlamentskolleger som menar att BNP måste kvarstå som utslagsgivande kriterium för berättigandet till stöd.
I also support fellow Members who have stated that GDP must remain the main criterion for determining eligibility for assistance.
SwedishDetta scenario kan på lång sikt leda till att miljöaspekterna inte blir utslagsgivande när man beslutar om energipolitiken.
This scenario could eventually lead to a situation where environmental considerations are not predominant when deciding energy policy.
SwedishKvinnan måste alltid bevisa att hon är särskilt duglig, och det är inte bara förmågan som är utslagsgivande, utan hela livssituationen.
A woman always has to do something extra to prove herself - expertise on its own is not enough, her entire circumstances play a part.
SwedishFöljande orsaker var utslagsgivande för mig: 11,6 miljarder euro, alltså 14 procent av den totala budgeten, har inte betalats ut.
My decision to do so was determined by the following considerations: EUR 11.6 billion, that is 14% of the overall Budget, have not been paid out.
SwedishFöljande orsaker var utslagsgivande för mig: 11,6 miljarder euro, alltså 14 procent av den totala budgeten, har inte betalats ut.
My decision to do so was determined by the following considerations: EUR 11.6 billion, that is 14 % of the overall Budget, have not been paid out.