švédsko-anglicko překlad pro "utgivare"

SV

"utgivare" anglický překlad

SV

utgivare {společný rod}

volume_up
utgivare (také: redaktör)
volume_up
editor {podstatné jméno}
Men utgivaren av en tidskrift om kvinnors rättigheter – för övrigt en manlig utgivare – har satts i fängelse för sina antiislamiska artiklar.
However, the editor of a women’ s rights magazine – a male editor, by the way – has been jailed for anti-Islamic articles.
Men utgivaren av en tidskrift om kvinnors rättigheter – för övrigt en manlig utgivare – har satts i fängelse för sina antiislamiska artiklar.
However, the editor of a women’s rights magazine – a male editor, by the way – has been jailed for anti-Islamic articles.
och dess utgivare hotar att tystas, och detta är ett allvarligt slag mot press- och yttrandefriheten i det turkcypriotiska samhället.
The and its editor are being threatened with muzzling and this is a serious blow to the freedom of the press and of expression in the Turkish Cypriot community.
utgivare (také: utsläppskälla)
volume_up
emitter {podstatné jméno}
volume_up
publisher {podstatné jméno}
Det här är Jan Winner, utgivare för Rolling Stone.
This is Jan Winner, publisher of Rolling Stone.
Observera att det inte är obligatoriskt för alla utgivare att skicka skatteinformation till Google.
Please be aware that not all publishers are required to provide tax information.
På grund av detta får dessa utgivare inte öppna nya konton.
For this reason, these publishers may not open new accounts.
utgivare (také: utfärdare)
volume_up
issuer {podstatné jméno}
Detta var ett klokt drag som vi säkert en dag kommer att tackas för såväl av investerare som av utgivare.
That was a smart move, for which I am sure that, one day, both investors and issuers will be grateful to us.
Om vi har den lägsta räntan på hundra år, beror det på att prisstabiliteten är trovärdigt, eftersom vi – valutans utgivare – är trovärdiga.
If we have the lowest rate for a hundred years, it is because price stability is credible, because we – the issuer of that currency – are credible.
Detta direktiv handlar ju mest om hur utgivare av elektroniska betalningsmedel skall övervakas och hur vi skall säkerställa att de är solida och likvida i alla avseenden.
This directive deals mainly with how the issuers of electronic money are to be supervised and how we can ensure that they are fully viable and liquid.

Příklady použití pro "utgivare" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishObservera att det inte är obligatoriskt för alla utgivare att skicka skatteinformation till Google.
Please be aware that not all publishers are required to provide tax information.
SwedishDe är våra europeiska författare och våra europeiska utgivare.
They are our European authors and our European publishers.
SwedishPå längre sikt främjar detta hela annonseringssystemet med utgivare, annonsörer och användare.
This then benefits the entire advertising ecosystem of publishers, advertisers, and users in the long run.
SwedishPå grund av detta får dessa utgivare inte öppna nya konton.
For this reason, these publishers may not open new accounts.
SwedishBilreklam står för upp till 20 procent av den totala reklamomsättningen för utgivare av tryckta medier.
Car advertising represents up to 20% of total advertising turnover for publishers of printed media.
SwedishVi hoppas att alla utgivare som deltar i AdSense ska ha ett långt och lönsamt partnerskap med Google.
We hope that all publishers participating in AdSense have a long and successful partnership with Google.
SwedishPå senare tid har vi bevittnat våldsangrepp på kristna präster, missionärer, utgivare och konvertiter.
In recent times we have witnessed violent attacks on Christian priests, missionaries, publishers or converts.
SwedishEn barnboks utgivare som inte arbetar med barn?
I don't know, you're kind of alienating a large client there.
SwedishDetta var ett klokt drag som vi säkert en dag kommer att tackas för såväl av investerare som av utgivare.
That was a smart move, for which I am sure that, one day, both investors and issuers will be grateful to us.
SwedishUtgivare får inte placera AdSense-kod på sidor med innehåll som bryter mot några av våra riktlinjer för innehåll.
Publishers may not place AdSense code on pages with content that violates any of our content guidelines.
SwedishMan borde väl i så fall börja förplikta utgivare som är bundna till de fasta bokpriserna att ge ut värdefulla verk.
We should start by placing an obligation on publishers who benefit from price fixing to publish quality works.
SwedishVad skulle Stanley Gibbons, världens största utgivare av frimärkskataloger, ha sagt från i London om han fortfarande hade varit i livet?
What would Stanley Gibbons have said from the Strand in London if he had still been alive?
SwedishUtgivare får inte heller placera AdSense-kod på sidor vars innehåll huvudsakligen är på ett språk som inte stöds.
Publishers are also not permitted to place AdSense code on pages with content primarily in an unsupported language.
SwedishFör att skydda såväl användare som annonsörer tillåter vi inte att utgivare i AdSense-programmet gör följande:
In order to ensure a good experience for users and advertisers, publishers participating in the AdSense program may not:
SwedishMan tänker på utgivare, man tänker på författare, man tänker för litet på dem som skall läsa böckerna.
Thought is given to publishers, thought is given to authors, but too little thought is given to those who have to read the books.
SwedishTänk också på att utgivare som har inaktiverats på grund av ogiltig klickaktivitet inte tillåts delta i AdSense i framtiden.
Please also note that publishers disabled for invalid click activity are not allowed any further participation in AdSense.
SwedishUtgivare som godkänner användarvillkoren för AdSense måste följa denna policy, så läs igenom dem noggrant.
Publishers that agree to the online AdSense Terms and Conditions are required to adhere to the following policies, so please read them carefully.
SwedishAdSense for video/games-utgivare måste följa våra produktspecifika policyer och allmänna programpolicyer för AdSense.
AdSense for video/games publishers are required to adhere to the product’s specific policies and to the general AdSense program policies.
SwedishVi hoppas att du förstår att vi vidtar dessa försiktighetsåtgärder med alla våra utgivare för att skydda vårt spårningssystem.
Please understand that we take this precaution with all of our publishers for the sake of protecting our proprietary detection system.
SwedishTäckningen för videoannonser är emellertid störst i USA och utgivare utanför USA kan uppleva dålig täckning för videoannonser.
However, video ads coverage is predominant in the United States, and publishers outside of the U.S. might experience poor video ad coverage.