SV undertrycka
volume_up
{sloveso}

1. generál

Den utgör en del av imperialisternas globala och integrerade strategi för att registrera uppgifter i syfte att kontrollera, undertrycka och terrorisera dem som bekämpar dem.
It forms part of the global and integrated strategy of the imperialists to record data in order to control, coerce and terrorise anyone who opposes them.
undertrycka (také: hålla tillbaka, korka igen)
undertrycka (také: krossa, splittra, pressa, trycka)
Han avser också att fortsätta undertrycka yttrandefriheten genom att stänga av medierna, såsom han har gjort med Radio Caracas Televisión.
He also intends to go on crushing freedom of expression by closing down the media, as he has done with Radio Caracas Televisión.
undertrycka (také: hindra, förbjuda, hämma)
undertrycka (také: kränka, kuva, förödmjuka, späka)
undertrycka (také: underkuva, förtrycka, tynga, betunga)
undertrycka (také: hejda, kuva, dämpa, kväva)
Genom att använda ”terrorismen” som förevändning har man förstärkt och skapat nya mekanismer för att undertrycka de mänskliga fri- och rättigheterna.
Using 'terrorism' as a pretext, it reinforced and created new mechanisms to repress human rights and freedoms.
Kambodjas regering använder rutinmässigt rättsväsendet som ett medel för att undertrycka den politiska oppositionen.
The Cambodian Government routinely uses the justice system as a means of repressing political opposition.
(HU) Jag vill rikta uppmärksamheten mot de metoder som den slovakiska regeringen använder för att undertrycka och kränka minoriteternas språkliga rättigheter.
(HU) I would like to draw attention to the methods used by the Slovak Government to repress the linguistic rights of minorities, in violation of the latter's rights.
undertrycka (také: täcka, dämpa, kväva, överhölja)
undertrycka (také: kväva)
Det bidrar till att undertrycka just de sektorer i samhället som EU bör göra sitt bästa för att främja.
It stifles the very sectors of society that the EU should be doing its best to encourage.
Å ena sidan är djärvhet i kampen för EU:s konkurrenskraft ett av ordförandeskapets uttalade mål, å andra sidan strävar Wien efter att undertrycka EU:s potential.
On the one hand, the Presidency’s declared objective is boldness in fighting for Europe’s competitiveness, on the other, Vienna strives to stifle Europe’s potential.
Å ena sidan är djärvhet i kampen för EU: s konkurrenskraft ett av ordförandeskapets uttalade mål, å andra sidan strävar Wien efter att undertrycka EU: s potential.
On the one hand, the Presidency ’ s declared objective is boldness in fighting for Europe’ s competitiveness, on the other, Vienna strives to stifle Europe ’ s potential.
undertrycka (také: underkuva, betvinga, utsätta för)
undertrycka (také: bannlysa, förbjuda, kuva, dämpa)
Jag måste säga att jag hade svårt att undertrycka en viss nedstämdhet.
I must say it was difficult to suppress a certain amount of despondency.
Min fråga är följande: Anser du att detta används för att undertrycka möjligheterna att överföra information?
My question is this: do you think this is being used to suppress the facility to transfer data?
Förövarna av de kommunistiska kränkningarna ska inte vara del av den demokratiska ordning som de försökte undertrycka.
The perpetrators of the Communist indignity should not be part of a democratic order they tried to suppress.

2. "klara av (en svårighet)"

undertrycka (také: mildra, dämpa, stilla, besegra)
Under tiden har det, enligt Amnesty International, inrapporterats tusentals fall av våldtäkter som används som ett politiskt vapen för att undertrycka etniska minoriteter.
Meanwhile, according to Amnesty International, there have been thousands of reported cases of rape being used as a political weapon to subdue ethnic minorities.

Synonyma (švédsky) pro "undertrycka":

undertrycka

Příklady použití pro "undertrycka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishOm vi tittar på hur utgångssituationen ser ut kan jag inte undertrycka en anmärkning.
Taking a look at the situation we are in, I cannot resist making an observation.
SwedishNästa steg är att undertrycka våldet, inte bara med ord utan också i handling.
The next step is to quash this violence, not only using words, but through our actions.
SwedishVi måste göra allt vi kan för att undertrycka dessa fenomen och underlätta handeln.
We must do everything to quash these phenomena and to facilitate trade.
SwedishDet är en skandal att vi så eftergivet ger upp vår egen ståndpunkt genom att undertrycka våra känslor.
It is scandalous that we so meekly surrender our own stance on self-expression.
SwedishDet är på denna punkt Ekofin kommer att bli dominerande och undertrycka de andra två råden.
It is at that point that Ecofin will become dominant and will hamstring the other two Councils.
SwedishMen vi kan inte göra detta genom att undertrycka de mänskliga rättigheterna.
We cannot do this by trampling on human rights, however.
SwedishDet bidrar till att undertrycka just de sektorer i samhället som EU bör göra sitt bästa för att främja.
It stifles the very sectors of society that the EU should be doing its best to encourage.
SwedishJag kan inte se honom som en representant som skall undertrycka de franska arbetstagarna i ett nytt Germinal .
I do not see him as an agent of the repression of French workers in a latter-day "Germinal' .
SwedishJag kan inte se honom som en representant som skall undertrycka de franska arbetstagarna i ett nytt Germinal.
I do not see him as an agent of the repression of French workers in a latter-day " Germinal '.
SwedishDet är farligt nära att undertrycka friheten, demokratin och solidariteten med de svagaste i samhället.
It is dangerously close to suppressing freedom, democracy and solidarity with the weakest in society.
SwedishLåt oss rikta våra ansträngningar mot att kontrollera och vägleda i stället för att undertrycka, straffa, skrämmas …
Let us direct our efforts towards controlling and guiding, rather than suppressing, punishing, scaring …
SwedishKambodjas regering använder rutinmässigt rättsväsendet som ett medel för att undertrycka den politiska oppositionen.
The Cambodian Government routinely uses the justice system as a means of repressing political opposition.
SwedishI själva verket försöker finansministrarna att undertrycka detta parlaments roll som en partner i budgetmyndigheten.
This is a grossly false accusation displaying a regrettable prejudice against the work of the Convention.
SwedishPolitiska system kan underkuva viljor och kväva individualitet, men de kan aldrig undertrycka viljan att bli fri.
Political systems can subjugate wills and extinguish individuality but they can never quench the desire to be free.
SwedishDet bidrar till att undertrycka just de sektorer i samhället som EU bör göra sitt bästa för att främja.
Instead, we should be talking about taking the necessary measures to ensure that the desired date of accession can be achieved.
SwedishVad vi nu ger oss in på är att undertrycka konkurrensen och marknadsekonomin och jag tror inte att det kommer att gynna vårt samhälle på något sätt.
That would be a significant step towards the UK’s withdrawal from the European Union.
SwedishVar finns det stöd för en princip enligt vilken ni skulle kunna undertrycka denna rätt och ställa sådana krav på ombudsmannen?
Mr President, the report you have presented is ambitious and complex, and I will only touch on a few points.
SwedishDet är sorgligt att trakasserier, hotelser och anhållanden används som medel för att undertrycka det civila samhällets mångfald.
It is sad that harassment, intimidation and arrests are used as a means of suppressing the diversity of civil society.
SwedishKambodjas regering använder rutinmässigt rättsväsendet som ett medel för att undertrycka den politiska oppositionen.
The Commission would like the Egyptian authorities to commit themselves as soon as possible to the actions laid down in the project.
SwedishVårt Europa grundar sig inte på att undertrycka information eller på repression, utan på grundläggande friheter och mänskliga rättigheter.
Ours is a Europe based not on suppression of information or repression, but on fundamental freedoms and human rights.