SV undersökning
volume_up
{společný rod}

1. generál

undersökning (také: utredning, efterforskning)
volume_up
investigation {podstatné jméno}
Denna undersökning är hemlig och faller inom de belgiska domstolarnas behörighet.
That investigation is secret and falls within the competence of the Belgian Courts.
En undersökning som nyligen företagits av UNCTAD har granskat förslagets effekter.
An investigation recently undertaken by UNCTAD looks at the effects of the proposal.
Där sades att vid undersökning av aktiviteterna skulle andliga organisationer tas med.
Spiritual undertakings ought to be included in the investigation of activities.
volume_up
analysis {podstatné jméno}
Denna undersökning är invecklad och kommer att ta tid.
This analysis is complex and will take some time.
Denna undersökning bör också ägna en del av sin analys åt ekonomiskt andelsägande inom de små och medelstora företagen.
This study should also concentrate part of its analysis on financial participation in SMEs.
Kommissionen har hittills inte mottagit någon detaljerad undersökning som skulle berättiga till att vidta en sådan åtgärd.
To date, the Commission has not received a detailed analysis justifying its taking such a step.
undersökning (také: förfrågan, utredning, efterforskning, förhör)
volume_up
enquiry {podstatné jméno}
År 2005 gjorde kommissionen en undersökning som finansierades genom Daphneprogrammet.
In 2005, the Commission conducted an enquiry financed under the Daphne programme.
Vi känner till kraven på en FN-undersökning av Kinas reaktion på händelserna i Tibet.
We are aware of the calls for a United Nations enquiry into the Chinese response to the events in Tibet.
Räknar de med att göra en undersökning om den här frågan?
Do they intend to carry out an enquiry into this question?
undersökning (také: granskning, prövning, examination, tenta)
volume_up
examination {podstatné jméno}
Så här i efterhand kan man säga att en sådan undersökning är mycket lärorik.
Such an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
Vi kräver därför en mer omfattande undersökning av orsakerna till denna konflikt.
We therefore call for a wider examination of the causes of this conflict.
Användningen av enhetliga strafförfaranden kommer emellertid att kräva en noggrann undersökning.
However, the use of uniform penalty procedures will require careful examination.
undersökning (také: utredning, efterforskning, efterlysning, förhör)
volume_up
inquiry {podstatné jméno}
Nyligen offentliggjordes Phillips undersökning om BSE i Förenade kungariket.
Recently, the Phillips inquiry into BSE has been published in the UK.
En rättslig undersökning har inletts för att fastställa olika aktörers ansvar.
A judicial inquiry has been opened to determine the responsibility of the various actors.
En sådan undersökning tycker jag att Europaparlamentet skulle vara med och genomföra.
I think the European Parliament should be involved in getting such an inquiry under way.
undersökning (také: inspektion, besiktning, övervakning, granskning)
volume_up
inspection {podstatné jméno}
Jag anser också därför att det inte är nödvändigt att genomföra en obligatorisk årlig undersökning av farkosterna.
I therefore also consider the obligation for annual craft inspections to be unnecessary.
En närmare undersökning avslöjade att ordet ”död” skrivet på dörren i rött, med det kyrilliska alfabetet, och en 35 cm lång kniv hade körts in i dörren.
Upon closer inspection, the word ‘dead’ was written on the door in red, Cyrillic letters, and a 35 cm knife had been stuck in the middle of the door.
Artikel 28 i förordningen förbjuder kommissionen att lämna ut information som inhämtats genom en undersökning, förutom under begränsade omständigheter.
Article 28 of the regulation prohibits the Commission from disclosing information acquired during an inspection, except in limited circumstances.
volume_up
poll {podstatné jméno}
Det är en mycket betydelsefull undersökning.
That is a very significant poll.
Jag har själv genomfört en liten undersökning.
I conducted a small poll myself.
En undersökning av BBC visar att 55 procent vill lämna EU och att 84 procent vill att makten ska stanna kvar i Storbritannien.
A BBC poll shows 55% want to leave the EU and 84% want the UK to keep its powers.
undersökning (také: krönika, tidskrift, inspektion, granskning)
volume_up
review {podstatné jméno}
I projektet CODA-META (2008) gjordes en undersökning av fyra verktyg för metadataextrahering.
In our project CODA-META (2008) a review of four tools for extracting metadata was made.
Hans undersökning ger en mycket blandad bild och jag anser att vi verkligen måste vidta åtgärder här.
His review reveals a very mixed picture and I believe that we really need to take action here.
Vilka åtgärder skulle kunna vidtas som en följd av undersökningen?
What measures could follow from this review?
undersökning (také: mätning, inspektion, besiktning, granskning)
volume_up
survey {podstatné jméno}
Undersökning efter undersökning visar att EU-skeptikerna har fel.
Survey after survey shows that the Euro-sceptics are wrong.
Och alla dom här färgade linjerna är resultat; varje färg är en undersökning.
And all these colored lines here are results; each color is one survey.
Jag är säker på att en bredare undersökning i Europa skulle ge samma resultat.
I am sure that a broader survey in Europe would generate the same results.
undersökning
volume_up
test {podstatné jméno} (a medical examination)
Samtidigt bör man ange en tidsplan för undersökning av redan befintliga ämnen.
At the same time, a timetable should be set for the testing of existing substances.
Under hela den tiden har ingen undersökning gjorts för att söka efter nitrofen.
They have been banned for some considerable time, during which nitrofen has not once been tested for.
Det krävs någon form av stresstest, en undersökning, för att utreda om gemenskapslagstiftningen tillämpats och genomförts på rätt sätt.
Therefore, I think that a kind of stress test, an investigation, is needed into the application of European legislation and whether this has been carried out correctly.
undersökning (také: inkvisition)
volume_up
inquisition {podstatné jméno}
undersökning (také: opinionsundersökning)
volume_up
opinion poll {podstatné jméno}
Nyligen publicerade en dagstidning en undersökning där man kartlade ungas åsikter om utlänningar.
In a recent opinion poll published by a daily newspaper on young people's perception of foreigners, a generally reassuring picture emerged, except for that relating to the Roma.
undersökning (také: scanning)
volume_up
scan {podstatné jméno}
undersökning (také: besök, umgänge, hemsökelse, visitation)
volume_up
visitation {podstatné jméno}
undersökning (také: kontroll, granskning, hälsokontroll)
volume_up
check-up {podstatné jméno}
Vi vill under denna undersökning tala om, inte bara den fysiologiska delen, utan också sinnesstämningen i det europeiska samhället, hur det ligger till med Europas själ.
And in this check-up, we wish to consider not only the physical state of European society, but also its state of mind, the state of its soul.
undersökning (také: kontroll, studium, screening, testning)
volume_up
screening {podstatné jméno}
So they need screening.
Medvetenhetshöjning bland kvinnor om vikten av undersökning har varit en central del av de europeiska åtgärderna mot cancer.
Awareness-raising among women on the importance of screening has been a key part of European action against cancer.
Av det skälet begär kommissionen efter en noggrann undersökning 500 tillfälliga tjänstemän i den årliga politiska strategin.
So, after a rigorous screening exercise, the Commission has included in the Annual Policy Strategy a request for 500 non-permanent staff.

2. "i tidningar"

undersökning
volume_up
probe {podstatné jméno} (in newspapers)

Synonyma (švédsky) pro "undersökning":

undersökning

Příklady použití pro "undersökning" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishBangemann uppgav i juli 1996 att en undersökning i det här ämnet hade avslutats.
Mr Bangemann stated in July 1996 that a study on this subject had been completed.
SwedishVi skulle även vilja att samma typ av undersökning utförs på europeisk nivå.
We would also like the same type of study to be carried out on a European scale.
SwedishGrunden för detta borde vara den undersökning som utfördes av visemannagruppen.
The basis for this should be the study carried out by the Wise Persons Group.
SwedishSamtidigt bör man ange en tidsplan för undersökning av redan befintliga ämnen.
At the same time, a timetable should be set for the testing of existing substances.
SwedishJag vill också betona behovet av en mer detaljerad undersökning av reformen.
I should also like to emphasise the need for a more detailed study of the reform.
SwedishVi fick veta att det behövdes en undersökning som använde exakt samma metodik.
We were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
SwedishDe nordiska länderna ligger ganska bra till i den undersökning som har gjorts.
The Scandinavian countries are well placed in the study which has been made.
SwedishDessutom har kommissionen företagit en inträngande undersökning av färjesektorn.
In addition, the Commission has undertaken a very in-depth study on the ferries sector.
SwedishKommissionen kommer omedelbart att inleda en undersökning av tilläggssjukförsäkringar.
The Commission will immediately launch a study of supplementary health insurance.
SwedishTill exempel gjordes det en undersökning 2005 om att förena yrkes- och privatlivet.
There was a study on reconciling professional and private life in 2005, for example.
SwedishPascal Lamy har aviserat att processen skall följas upp i en fyraårig undersökning.
Mr Lamy announced a detailed study over four years to accompany the process.
SwedishJag vill dock gratulera kommissionen till den undersökning den initierat.
I would, though, like to congratulate the Commission on the study it initiated.
SwedishSituationen i medlemsstaterna skiljer sig åt, vilket framgår av denna undersökning.
The situations in the Member States differ, as has emerged from this study.
SwedishKommissionen eftersträvar att slutföra sin undersökning så snart som möjligt.
The Commission is seeking to complete its inquiries as quickly as possible.
SwedishVi har precis inlett en uppföljande undersökning i vilken vi fokuserar på översvämningar.
We have just embarked on follow-up research that looks specifically at flooding.
SwedishDet är värt att göra en närmare undersökning om vilka som kör dessa bilar.
It is worth examining more closely the question of who drives these vehicles.
SwedishDet nyvalda parlamentet kommer att få resultaten av denna undersökning i början av 2005.
The next Parliament will have the results of that study at the beginning of 2005.
SwedishDet råder ingen intressekonflikt när just det här universitetet utför en undersökning.
There is no conflict of interest when that particular university carries out a study.
SwedishResultatet av denna undersökning kommer att läggas fram vid en konferens i slutet av året.
Results of this study will be presented in a conference at the end of the year.
SwedishSom ni vet har vi även gjort en särskild undersökning av hela budgeten.
As you know, we also had to prepare an auditor's certificate for the whole budget.