SV tydligt
volume_up
{příslovce}

tydligt (také: helt, fullständigt, alldeles, uppenbart)
volume_up
clear {přísl.}
Domstolen för Jugoslavien och för Rwanda hade emellertid ett mycket tydligt mål.
The tribunals for Yugoslavia and Rwanda, however, had a very clear objective.
De förluster som småspararna måste genomlida framstår dock mycket tydligt för alla.
The losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.
Jag vill emellertid mycket tydligt påpeka att man måste specificera dessa skäl.
I would, however, like to make it quite clear that these reasons must be specified.
tydligt (také: säkert, tydligen, klart, uppenbarligen)
volume_up
clearly {přísl.}
De direkta kriterierna för anslutning finns tydligt angivna i Europaavtalen.
The direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.
Produkternas beteckningar måste definieras tydligt och vara enkla och begripliga.
Product designations must be clearly defined, simple and comprehensible.
Det visar tydligt vilken betydelse parlamentet tillmäter Medelhavsområdet.
It clearly shows the importance that Parliament gives to the Mediterranean region.
tydligt
volume_up
explicitly {přísl.}
Revisionsrätten har tydligt konstaterat att detta inte är bedrägeri utan brister.
The Court of Auditors explicitly notes that this is not fraud, but shortcomings.
Detta har undersökningskommittén tydligt påpekat.
This point is explicitly recognized by the Committee of Inquiry.
Jag skulle vilja be kommissionären att bekräfta detta tydligt.
I would be grateful if the Commissioner could explicitly confirm that.
volume_up
plainly {přísl.}
Det måste klargöras tydligt och de rätta slutsatserna dras.
That must be stated plainly and the appropriate conclusions drawn.
Detta har Bushadministrationens agerande tydligt visat oss.
The actions of the Bush administration have shown us this quite plainly.
Det är dags att börja säga detta klart och tydligt här i parlamentet.
It is time we started to say that quite plainly here in Parliament.
tydligt (také: märkbart, påtagligt)
volume_up
visibly {přísl.}
Det är tydligt att det inte finns något ekonomiskt stöd mellan medlemsstaterna.
Financial support is visibly lacking between the Member States.
Samtidigt uppmanar Google tydligt till yttrandefrihet för kinesiska Internetanvändare.
At the same time, Google is visibly calling for freedom of speech for Chinese Internet users.
Också i Centralamerika är det tydligt att läget har förbättrats.
In Central America too, things are visibly on the up.
tydligt
volume_up
articulately {přísl.}
Poul Nyrup Rasmussen kommer att uttrycka detta på ett klart och tydligt sätt.
Mr Nyrup Rasmussen will express this clearly and articulately.
tydligt (také: läsligt)
volume_up
legibly {přísl.}
Jag vidhåller också att exempelvis genmanipulerade livsmedel ska märkas tydligt och begripligt, som t.ex. i Kanada där man konsumerar canolaolja eller rapsolja.
I should also like to stress my view that, for example, genetically modified foodstuffs should be clearly and legibly marked, as in Canada for example where they consume canola or rape seed oil.

Příklady použití pro "tydligt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishEtt tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
SwedishDet är något som i själva verket visas mycket tydligt i Elmar Broks betänkande.
That is something that is, in fact, very well demonstrated in Mr Brok’ s report.
SwedishDet är något som i själva verket visas mycket tydligt i Elmar Broks betänkande.
That is something that is, in fact, very well demonstrated in Mr Brok’s report.
SwedishVikten av den externa dimensionen framkommer också tydligt i detta betänkande.
The importance of the external dimension is also well articulated in the report.
SwedishDå måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
We therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
SwedishDet bör sägas mycket tydligt att vår nuvarande uppgift är att rädda järnvägarna.
It should be stated unambiguously that our current mission is to save the railways.
SwedishJa, EU måste vara tydligt när det gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Yes, the European Union must be firm with regard to all human rights violations.
SwedishMen inte bara det - det finns ett annat tydligt meddelande för parlamentet här.
But not only that - there is another strong message for this Parliament here.
SwedishI dag inser man tydligt att den möjliggör en enorm flexibilitet och kvantitet.
Today, we are coming to realise that it enables vast flexibility and quantity.
SwedishDet råder en viss attityd bland tjänstemännen, vilket har blivit tydligt i dag.
As has been apparent today, a particular attitude prevails amongst officials.
SwedishDet är tydligt att operationen förberetts under lång tid och på ett grundligt sätt.
As we know, the operation is a protracted one and has been thoroughly prepared.
SwedishDet är emellertid tydligt att konflikten alltid innefattar mycket fattiga människor.
It is apparent, however, that the conflict always involves extremely poor people.
SwedishIngenstans är " fästningen Europa" så tydligt förnimbar som vid de yttre gränserna.
Nowhere is the idea of a 'fortress Europe' so tangible as at the external borders.
SwedishIngenstans är " fästningen Europa " så tydligt förnimbar som vid de yttre gränserna.
Nowhere is the idea of a 'fortress Europe'so tangible as at the external borders.
SwedishDetta har vi också uttryckt mycket tydligt i anslutningspartnerskapet med Turkiet.
We have also expressed this unequivocally in the accession partnership with Turkey.
SwedishÅ ena sidan visar detta tydligt att det inte existerar någon europeisk konsument.
On the one hand, that illustrates that there is no such thing as a European consumer.
SwedishDe var dock oense - alltför tydligt dessutom - om när denna tidpunkt uppnåtts.
However, they disagreed - all too publicly - about when that point had been reached.
SwedishDen grad av effektivitet som uppnås bör tydligt kunna härledas från uppbyggnaden.
If we fail in this, we will have failed in a very real and fundamental key objective.
SwedishJag vill gratulera Tokia Saïfi till ett mycket tydligt och konsekvent betänkande.
I would like to congratulate Mrs Saïfi for a very bold and consistent text.
SwedishInnan detta har blivit tydligt kan bara de två första målen ge klimatfördelar.
Until this is understood, any climatic benefit can only be gained from the first two.