švédsko-anglicko překlad pro "tryggt"

SV

"tryggt" anglický překlad

volume_up
tryggt {přísl.}
EN
volume_up
trygg {příd. jm.}

SV tryggt
volume_up
{příslovce}

tryggt (také: säkert, välbehållet)
volume_up
safely {přísl.}
Vi vill bara att alla som flyger här i Europa ska transporteras tryggt och anlända tryggt.
We simply want everyone who flies here in Europe to be transported safely and to arrive safely.
Det valet bör vi tryggt kunna överlämna åt de portugisiska väljarna och de folkvalda.
We can safely leave those decisions to Portuguese voters and their representatives.
Kan den identifierare som väljs sättas fast tryggt och säkert ur djurets synpunkt?
Can the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?

Synonyma (švédsky) pro "trygg":

trygg

Příklady použití pro "tryggt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishNi kan vara tryggt förvissade om att detta är vårt enda mål och vår uppgift i dag.
Have no doubt about it: this is our sole objective and our task here today.
SwedishIngen som deltog i fredssamtalen i Japan kan längre tryggt resa in i Indonesien.
Negotiations are alternated with forceful military intervention.
SwedishVi måste slutligen erkänna att kvinnors hemarbete inte heller är tillräckligt tryggt.
We must finally acknowledge that the work of women in the home is also not properly secured.
SwedishSå trevligt och tryggt för dem att veta att de övervakas med satelliter hela vägen.
It will be nice and reassuring for them to know that they are being watched by satellites all along.
SwedishDärmed kan kandidatländerna från och med 2004 tryggt räkna med ökande direktbidrag.
This means that the candidate countries can certainly rely on increases in direct payments as from 2004.
SwedishDet var väldigt förvirrande och väldigt motstridigt för föräldrar som sökte ett tryggt besked.
It was extremely confusing and very contradictory for parents who were seeking reliable information.
SwedishMen som Italien har visat är det inte alltid så bra att vara så tryggt bunden till euron.
However, as Italy has shown, sometimes being bound so securely to the euro is not quite such a good thing.
SwedishKan den identifierare som väljs sättas fast tryggt och säkert ur djurets synpunkt?
By contrast, the Adam report recognises the practicalities of hill farming and of managing flocks on a large scale.
SwedishDet kan därför tryggt sägas att Europaparlamentet redan har satt sin prägel på texten.
Non-discriminatory and transparent conditions for access to the grid are essential if competition is to develop.
SwedishMöjligheterna att tryggt använda cyberrymden är grundläggande i ett modernt samhälle och en modern ekonomi.
The ability to operate with confidence in a virtual space is vital in a modern society and economy.
SwedishVårt samhälle är tack vare detta ett mer jämlikt, tryggt och miljömässigt hållbart samhälle.
For example, my country is just as competitive as the United States of America, to which we are frequently compared.
SwedishEuropa tar ett avgörande steg i och med paketet om den ekonomiska styrningen så att vår ekonomi kan växa tryggt.
Europe is taking a crucial step with this economic governance package so that our economy can grow soundly.
SwedishHär förenas medborgarnas intressen med de pensionärers som vill leva ett lugnt och tryggt liv.
In this we are combining the interests of these citizens with the interests of pensioners who want to live life in tranquillity.
SwedishEtt säkert, tryggt och fungerande samhälle är nödvändigt för en effektiv och hållbar utveckling.
The fire protection engineering program at Luleå University consists of a base of natural science and fire protection technology.
SwedishJag tycker att vi tryggt kan säga det i dag, eftersom det inte finns några ändringsförslag till betänkandet inför morgondagen.
I think we can say this with confidence today, given that there are no amendments to this report for tomorrow.
SwedishFör att människor tryggt ska kunna utnyttja den inre marknadens friheter krävs det ett ordentligt konsumentskydd.
Proper consumer protection is required if people are securely to be able to make use of the freedoms of the internal market.
SwedishDe är beroende av att det mycket starka stöd från dagens medlemsstater som tryggt och säkert fört dem så långt kvarstår.
To the Union table we each bring our national sovereignty, our differences, our national identities and our histories.
SwedishKan vi känna oss säkra på att man visserligen kommer att skära ned, men med omdöme - och därmed sova tryggt?
Can we be reassured - and therefore sleep peacefully - that cuts will be made, as is only right, but that this will be done wisely?
Swedish(HU) Det känns tryggt för de europeiska konsumenterna att de verkligen kan lita på livsmedlen från EU på sina tallrikar.
(HU) It is very reassuring to European consumers that they can have every confidence in the EU foodstuffs on their plates.
SwedishMitt stöd till detta betänkande grundar sig på att det är ett tryggt och betydelsefullt steg för att förverkliga anställningsbarheten.
I support this report because it takes a significant step towards fleshing out the concept of employability.