švédsko-anglicko překlad pro "tillmötesgå"

SV

"tillmötesgå" anglický překlad

SV

tillmötesgå {sloveso}

volume_up
Jag är besviken över beslutet att inte tillmötesgå min begäran.
I very much regret the decision not to grant my request.
– Efter att ha studerat punkt 2 i artikel 132, med stöd och råd från parlamentets tjänsteavdelningar, ser jag ingen anledning att tillmötesgå er begäran.
Having studied paragraph 2 of Rule 132 with the assistance and advice of the services of the House, I can see no reason to grant your request.
När vi inte kan tillmötesgå dessa ansökningar, så återvänder inte alla människor utan de blir illegala invandrare.
When we cannot grant their requests, these people do not all go back but acquire the status of illegals, people who do not actually exist.
Vi kommer att försöka tillmötesgå er kammares önskemål.
It will attempt to meet the requirements of the House.
För att tillmötesgå handeln började man föra en politik enligt vilken man slutade att vaccinerar djuren.
In order to meet the trade, the non-vaccination policy was implemented.
Fonden klarade av att tillmötesgå 11 500 av dessa.
The fund has managed to meet 11 500 of them.
Vårt ansvar gentemot oss själva, som européer, är inte att tillmötesgå någon.
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is not to be obliging towards anyone.

Příklady použití pro "tillmötesgå" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishVi har infört denna ändring i punkt 6 a för att tillmötesgå PSE-gruppens begäran.
We have placed this amendment in 6a in order to respond to the PSE Group request.
SwedishVårt ansvar gentemot oss själva, som européer, är inte att tillmötesgå någon.
Our responsibility to ourselves, as Europeans, is not to be obliging towards anyone.
SwedishDetta innebär att tillmötesgå civilsamhällets och den privata sektorns krav.
That means responding to the demands of civil society and the private sector.
SwedishTyvärr, jag skulle gärna tillmötesgå detta, men i detta fall går det inte.
I am sorry, I would like to go some way towards it, but in this case I cannot.
SwedishJag vet inte om det är för att tillmötesgå Kinnock. Men jag känner Kinnock.
I do not know whether this is to appease Mr Kinnock, but I happen to know Mr Kinnock.
Swedish. – Vi skall försöka tillmötesgå önskningarna om inbjudningar och utkast till förslag.
   . We shall try to comply with the requests for invitations and draft proposals.
Swedish Har inte ordföranden för avsikt att tillmötesgå Europeiska ombudsmannens begäran?
 Will the President not comply with the Ombudsman's request at last?
SwedishDet bör konstateras att Serbien fortsätter att tillmötesgå Ictys begäran om stöd.
It should be noted that Serbia continues to respond adequately to ICTY requests for assistance.
SwedishDet skulle bara vara ett sätt att tillmötesgå den fundamentalistiska regimen.
That would only play into the hands of the fundamentalist regime.
SwedishKan du ge ett löfte här i kväll om att tillmötesgå deras krav?
Will you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
SwedishVilken är kommissionens strategi för att tillmötesgå dessa länders behov?
What is the Commission's strategy with a view to responding to the needs of these countries?
SwedishJag vill be er att tillmötesgå parlamentets krav när det gäller den frågan.
I would ask you to respond to Parliament's demands on this matter.
SwedishDen förträfflige herr Pronk har haft vänligheten att tillmötesgå mina förslag i detta avseende.
The excellent Mr Pronk has kindly agreed to my suggestions in this regard.
SwedishI december förra året kunde kommissionen ännu inte tillmötesgå Europaparlamentets krav.
The Commission was not yet able last December to comply with the European Parliament's demands.
SwedishEU: s energipolitik måste också utformas för att tillmötesgå detta.
The European energy policy must also be formulated to accommodate this.
SwedishEU:s energipolitik måste också utformas för att tillmötesgå detta.
The European energy policy must also be formulated to accommodate this.
SwedishSlutligen uppmanar vi rådet att helt och hållet tillmötesgå revisionsrättens blygsamma önskemål.
Finally, we ask the Council to honour the modest requests of the Court of Auditors in full.
SwedishFör att tillmötesgå handeln började man föra en politik enligt vilken man slutade att vaccinerar djuren.
In order to meet the trade, the non-vaccination policy was implemented.
SwedishNär kommissionen föreslår en lag försöker den att tillmötesgå så många skilda intressen som möjligt.
When the Commission proposes a law, it tries to satisfy the widest possible range of interests.
SwedishJag tror att Europeiska kommissionen måste tillmötesgå detta.
I think the European Commission should take advantage of this.