švédsko-anglicko překlad pro "ta kontakt med"

SV

"ta kontakt med" anglický překlad

SV ta kontakt med
volume_up
{sloveso}

ta kontakt med (také: närma sig, närma, förhålla sig, approchera)
Om det är så, är jag säker på att den kommer att ta kontakt med mig för att diskutera ärendet i rådet.
If it does, I am sure it will approach me to have the matter discussed at the Council.
Jag vill uppmana den personen att ta kontakt med berörda utskott så att vi tillsammans kan diskutera sätt att minska risken för förskingring i parlamentet.
I would invite that person to approach the competent committees and join us in discussing ways of reducing the risks of misappropriation in this House.

Podobné překlady pro "ta kontakt med" anglicky

ta sloveso
kontakt podstatné jméno
med podstatné jméno
English
med příslovce
English
med předložka
English
med-
English
med. podstatné jméno
English
podstatné jméno
English
tå- přídavné jméno
English

Příklady použití pro "ta kontakt med" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishFörst och främst måste vi ta kontakt med Förenta staterna på alla nivåer.
In the first instance we need to engage with the United States at every level.
SwedishJag uppmanar honom att ta kontakt med kommissionen, så att de kan boka in ett möte med honom.
I invite him to contact the Commission so that a meeting can be set up with him.
SwedishBarn vars mödrar sitter i fängelse har endast begränsade rättigheter att ta kontakt med dem.
Children whose mothers are imprisoned have only limited rights to contact with them.
SwedishVi skall ta kontakt med berörda enheter.
We shall take that up with the department which is responsbile, Mrs Guinebertière.
SwedishKommissionen kommer att ta kontakt med berörda nationella myndigheter för att kontrollera detta.
The Commission will contact the relevant national authorities to check this.
SwedishOfta består rådet i att den klagande ska ta kontakt med en medlem i Europeiska ombudsmannanätverket.
Often, such advice is to contact a member of the European network of Ombudsmen.
SwedishOfta upplevs dessa organisationer som närmare och kanske lättare att ta kontakt med än en myndighet.
Often these organisations seem closer and easier to contact than the authorities.
SwedishVi har därefter försökt uppmuntra dessa länder att själva ta kontakt med kandidatländerna.
We then made efforts to encourage these countries to contact the candidate countries as well.
SwedishTa kontakt med en förening som håller på med det just du är intresserad av.
Make contact with an organisation that suits your interests.
SwedishJag skall se till att ni får en kopia, och jag skall med glädje ta kontakt med Tonellis familj.
I shall provide you with a copy and I am happy also to communicate with Ms Tonelli's family.
SwedishVi kommer att ta kontakt med kommissionen om denna fråga i eftermiddag.
We will contact the Commission on that matter this afternoon.
SwedishKommer rådet att ta kontakt med de indonesiska myndigheterna?
Will the Council make contact with the Indonesian authorities?
SwedishJag råder er därför att ta kontakt med Poos, så att han kan hålla er informerad om händelseutvecklingen.
I would therefore advise you to contact Mr Poos, so that he can keep you informed of the situation.
SwedishVi har nattsammanträden och ingen praktisk möjlighet att ens ta kontakt med besöksgrupper som kommer hit.
We have night sittings and virtually no opportunity even to meet the visitors' groups who come here.
SwedishVi har nattsammanträden och ingen praktisk möjlighet att ens ta kontakt med besöksgrupper som kommer hit.
We have night sittings and virtually no opportunity even to meet the visitors ' groups who come here.
SwedishOm du önskar publicering i andra tidningar än ovanstående måste du ta kontakt med berörda tidningar själv.
If you would like a notice published in newspapers other than the above, you must contact them yourself.
SwedishEndast en europeisk kandidat har lanserat en verklig kampanj genom att ta kontakt med de olika medlemsstaterna.
Only one European candidate has launched a proper campaign by making contact with the various Member States.
SwedishDessutom anser jag att inte heller att alla regionala instanser är i stånd att ta kontakt med kommissionen.
I also believe that the regional authorities are not all in a position to establish contacts with the Commission.
SwedishFör många universitet innebär det att de måste stiga ut ur sitt elfenbenstorn och ta kontakt med näringslivet.
For many universities, this will mean coming out of their ivory towers and linking up with the business community.
SwedishJag bad därför i går kväll mitt kansli att ta kontakt med statssekreterarens kansli i Gibraltar och be om ett exemplar.
I therefore asked my office last night to contact the Chief Secretary's office in Gibraltar to ask for a copy.