švédsko-anglicko překlad pro "svårligen"

SV

"svårligen" anglický překlad

SV

svårligen {příslovce}

volume_up
svårligen (také: knappt, surt, med svårighet, knappast)
Vi kan alltså svårligen vägra att godkänna en översyn av den här konventionen om livsmedelsbistånd.
As such, we can hardly deny this Food Aid Convention review our approval.
Vi kan svårligen kalla dessa organisationer, dessa personer som nämns i vår kompromissresolution, för terrorismens medlöpare eller bin Ladins företrädare.
We can hardly label these organisations, these people who are mentioned in our compromise resolution, as agents of international terrorism, as representatives of Bin Laden.
Därmed, anser jag, kan vi svårligen presentera unionens medlemskapsåtgärder för medborgarna på Cypern och Malta som ett bevis på att det lönar sig att gå med.
In my view, it will hardly enable us to present the accession activities conducted by the Union to the citizens of Cyprus and Malta as evidence of the fact that it is worth their while joining.
svårligen

Synonyma (švédsky) pro "svårligen":

svårligen

Příklady použití pro "svårligen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Swedish"Tills motsatsen bevisats" är ett begrepp som svårligen kan förenas med säkerhetskraven.
The concept of 'benefit of the doubt' is difficult to reconcile with the demands of security.
SwedishNi inser väl att vi svårligen kan diskutera ett fördrag med sådana felaktigheter.
You do realise that it is difficult for us to discuss a treaty if it contains mistakes such as these.
SwedishUtan en lösning av denna aspekt blir vi svårligen trovärdiga.
Unless this state of affairs is rectified, the prospects are bleak indeed.
SwedishOm rådet ålägger oss den stelheten, kan kommissionen svårligen undandra sig det.
When the Council imposes this stringency on us, it is of course then difficult for the Commission not to apply it.
SwedishDet omtvistade förslaget till sänkning av inkomsttillägget för säd kan jag svårligen acceptera.
I find it difficult to accept the controversial proposal to reduce income compensation for cereal growers.
SwedishJag tror att de svårligen skulle kunna gå med sådana underskott som nu när de leds av nationalstaterna.
They would be unlikely to show such losses as they do now under the management of the national States.
SwedishKreativitet och innovationsförmåga är färdigheter som svårligen kan läras in.
Creativity and innovation are skills that it is difficult to learn, but they can certainly be supported.
SwedishVi kan svårligen betrakta Buenos Aires som en riktig succé.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is difficult to claim that Buenos Aires was really a success.
SwedishDet erinrades även om att de lösningar som medlemsstaterna valt svårligen är tillämpliga i gemenskapssammanhang.
The Commission also mentioned that the solutions adopted by Member States are not easy to apply at Community level.
SwedishDetta faktum utgör i sig ett allvarligt prejudikat som Europaparlamentet svårligen kan undvika i framtiden.
This fact in itself creates a serious precedent the European Parliament will find it difficult not to follow in the future.
SwedishPresident De Gaulle sa en gång att man svårligen av 6 kokta ägg kan göra en omelett, ännu mindre av 15 eller snart 24.
President de Gaulle once said that it is difficult to make an omelette out of six boiled eggs, let alone 15 or 24.
SwedishMen en skatt måste, oavsett slag, vara enkel att förstå, lätt att driva in, förutsebar och endast svårligen kunna utsättas för bedrägeri.
The aim of any tax should be that it is simple to understand, easy to collect, predictable and difficult to evade.
SwedishVi menar dock att formuleringen i punkt 36 är något dunkel och kan leda till tolkningar som vi svårligen kan ställa oss bakom.
But we think that the text of point 36 is somewhat vague and could lead to misinterpretation so we find it difficult to support it.
SwedishFör det tredje måste jag säga att åtgärderna för att stärka komplementariteten svårligen allena kan leda till de väntade resultaten.
Thirdly, I must say that it will be difficult for measures to strengthen complementarity, alone, to achieve the desired results.
SwedishJag menar att en text som har så bred uppslutning svårligen kan ändras av regeringskonferensen, förutom på några smärre punkter.
I believe that a text that has such broad backing cannot easily be modified by the Intergovernmental Conference, except in some minor aspects.
SwedishDessutom stöder sig förslaget på en rättslig grund, artikel 63.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, som svårligen kan anses tillåtlig.
Moreover, it is difficult to accept the legal basis chosen for this proposal, namely Article 63(3) of the EC Treaty.
SwedishOm de nämnda ändringsförslagen antas kommer vi - som min kollega sade - svårligen att kunna godkänna betänkandet.
Therefore, as my colleague has already pointed out, if certain amendments mentioned are approved, it will be difficult for us to vote in favour of the report.
SwedishDet blev så småningom allt mer uppenbart att Philip Morris svårligen skulle vinna målet, och 2004 ingicks en överenskommelse med bolaget.
It gradually became clear that Philip Morris would find it particularly difficult to win the action, and in 2004 a deal was struck with the company.
SwedishJag vill säga att, frånsett de gemensamma ståndpunkterna och uttalandena som antagits av rådet, kan jag svårligen berätta något annat som skiljer sig från det.
Apart from discussing the common positions and statements approved by the Council, it is very difficult for me to add anything further.
SwedishEtt sådant samarbete grannar emellan är i många fall att föredra framför dyra och ogenomskådliga EU-strukturer som väljarna svårligen kan påverka.
Such cooperation between neighbours is often preferential to expensive, impenetrable EU structures which are also difficult for the electorate to influence.