švédsko-anglicko překlad pro "språkkunskaper"


Nechceš hledat språkkunskap
SV

"språkkunskaper" anglický překlad

SV

språkkunskaper {množné číslo}

volume_up
1. lingvistika
språkkunskaper
volume_up
linguistic knowledge {podstatné jméno} (language skills)
I betänkandet noterar man att de flesta invandrarbarn i EU utbildas utan lämpliga språkkunskaper.
The report observes that most immigrant children in the EU are educated without adequate linguistic knowledge.
Hur, om inte med hjälp av goda språkkunskaper kan människorna bli rörliga och få möjlighet att studera utanför sitt hemland i Europa, antingen utbilda sig där eller hitta ett arbete?
How else, if not by improving their linguistic knowledge, can people become more mobile, can they study away from home anywhere in Europe, can they complete a training course or find a job?

Příklady použití pro "språkkunskaper" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishIndikatorn för språkkunskaper är ett väldigt värdefullt bidrag på detta område.
The Indicator of Language Competence is a highly valuable contribution in this area.
SwedishNär allt kommer omkring kan inte språkkunskaper vara ytterligare ett urvalskriterium.
After all, linguistic expertise could never be an additional election criterion.
SwedishFrågan om att utöka den europeiska indikatorn för språkkunskaper tas också upp.
The issue of extending the European indicator of language competence is also addressed.
SwedishLåt mig nu säga några ord om den europeiska indikatorn för språkkunskaper.
Let me now say a few words on the European indicator for language competence.
SwedishVärldsekonomin kräver kompetens, flexibilitet, tillgänglighet och språkkunskaper.
The world economy requires skills, flexibility, availability and knowledge of languages.
SwedishDen föreslagna indikatorn för språkkunskaper fokuserar bara på EU-språk.
The suggested European Indicator of Competence has its focus only on EU languages.
SwedishUngdomarna har förbättrat sina språkkunskaper och sin interkulturella kompetens.
They have improved their language abilities and intercultural skills.
SwedishNEJ - För vissa arbetsuppgifter kan det dock krävas grundläggande språkkunskaper.
NO - Unless a basic knowledge is specifically required for the tasks that need to be done.
SwedishJag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
SwedishJag vill betona att språkkunskaper och språkfärdigheter utgör en bro.
I would like to emphasise that language and linguistic skills represent a bridge.
SwedishAngående: Antik grekiska och latin i den europeiska indikatorn för språkkunskaper
Subject: Inclusion of Ancient Greek and Latin in the European Indicator of Language Competence
SwedishMedborgarnas språkkunskaper i ett enat Europa borde ständigt förbättras.
The language competences of the citizens of a united Europe should constantly be extended.
SwedishSlutligen vill jag tala om språkkunskaper, en av de viktigaste europeiska målsättningarna.
Finally knowledge of languages, one of the principal European aims.
SwedishDessutom är språkkunskaper till hjälp i arbete, studier, resor och kommunikation överallt i världen.
Moreover, language competence helps in work, study, travel and communication anywhere in the world.
SwedishSpråkkunskaper är en faktor som skapar en social fördel.
Language competence is a factor that creates a social advantage.
Swedish. – Skapandet av en europeisk indikator för språkkunskaper är något som vi alla kan vara eniga om.
. – The creation of a European indicator of language competence is something on which we can all agree.
SwedishNär det gäller mina språkkunskaper, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.
And, as for my languages, oui, je peux parler français, mais je ne suis pas très bien en français.
Swedish. – Skapandet av en europeisk indikator för språkkunskaper är något som vi alla kan vara eniga om.
   . – The creation of a European indicator of language competence is something on which we can all agree.
SwedishVi avvaktar med spänt intresse rådets beslut den 18 maj om indikatorn för språkkunskaper.
We await the decisions of the Council on 18 May on the subject of the indicator of language competence with great interest.
SwedishSå varför inte studera utomlands och förbättra dina språkkunskaper, uppleva en annan kultur och få nya vänner?
So why not study abroad to improve your language skills, experience foreign culture and make new friends?