švédsko-anglicko překlad pro "språkinlärning"

SV

"språkinlärning" anglický překlad

SV

språkinlärning {společný rod}

volume_up
språkinlärning
Manolis Mavrommatis uppmanade kommissionen att uppmuntra språkinlärning.
Mr Mavrommatis called on the Commission to encourage early language learning.
Vi har kommit överens med medlemsstater om att främja språkinlärning så tidigt som möjligt.
We have agreed with Member States to promote language learning as early as possible.
Ett annat prioriterat mål är att utveckla tidig språkinlärning.
Another priority is to develop early language learning.
språkinlärning

Příklady použití pro "språkinlärning" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDessa fördelar med flerspråkigheten visar att vi alla måste prioritera språkinlärning.
These benefits of multilingualism show that we must all give priority to learning languages.
SwedishEU vill skydda den språkliga mångfalden och främja språkinlärning.
The EU strives to protect this linguistic diversity and promote the learning of languages.
SwedishDet första gäller ett europeiskt institut för språklig mångfald och språkinlärning.
The first concerns an Agency on Linguistic Diversity.
SwedishSpråkinlärning, vilket är nära knutet till kulturella färdigheter, spelar en viktig roll i unionens politik.
The learning of languages, something which is closely tied to cultural skills, has an important role to play in Union policy.
SwedishErasmus underlättar inte bara språkinlärning, utan även rörlighet - som är mycket viktigt i globaliseringens tidevarv.
Erasmus not only facilitates the acquisition of languages, but also mobility - which is essential in an age of globalisation.
SwedishJag skulle vilja påstå att det för allmän tillgång till rörlighet krävs allmän tillgång till språkinlärning och språkundervisning.
I would argue that for universal access to mobility we need to have universal access to language teaching and learning.
SwedishDessutom erkänner Lingua, unionens program för att främja språkundervisning och språkinlärning, iriska för detta ändamål.
Additionally, Lingua, the Union's programme for the promotion of language teaching and learning recognises the Irish language for its purposes.
SwedishSpråkinlärning före och under de tidsperioder som studerande och akademiker från tredje länder tillbringar här måste uppmuntras kraftfullt.
The promotion of linguistic ability, before and during the periods spent here by students and academics from third countries, must be strongly encouraged.
SwedishDessutom utdelas varje år den europeiska utmärkelsen för nyskapande projekt inom språkundervisning och språkinlärning till de mest innovativa språkinlärningsprojekten i varje medlemsstat.
Lingua 1 action under the Socrates Programme is aimed at developing and disseminating innovative techniques and examples of good practice in language teaching.
SwedishFör att uppnå detta mål främjar kommissionen språkinlärning och språklig mångfald genom såväl olika utbildningsprogram som en rad andra utbytesprogram.
That percentage is encouraging, although it is far from our objective of giving all European citizens the ability to communicate in at least two other languages in addition to their mother tongue.
SwedishDen är en enorm bonus för EU, och vi måste därför stödja program för språkinlärning och skol- och kulturutbyten i ett sammanhang som också sträcker sig bortom EU.
It represents an enormous bonus for the EU and we must therefore support programmes for language teaching and school and cultural exchanges within a framework that also extends beyond the EU.
SwedishSpråkinlärning främjas inte genom att hålla isär olika språkgrupper utan genom att informellt föra samman personer som talar olika språk i skolor, på arbetsplatser och under fritiden.
The learning of languages is not fostered by keeping linguistic groups apart; it is fostered by informally bringing people who speak different languages together at school, at work and at play.