švédsko-anglicko překlad pro "språkbruk"

SV

"språkbruk" anglický překlad

SV språkbruk
volume_up
{střední rod}

språkbruk (také: språk)
volume_up
parlance {podstatné jméno}
språkbruk (také: vana, bruk, behandling, hantering)
volume_up
usage {podstatné jméno}

Příklady použití pro "språkbruk" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishEtt sådant språkbruk tycker jag att talmannen ska förhindra i framtiden.
I think that the President should not allow such language to be used in future.
SwedishTill och med mittenpartierna har anpassat sitt språk till extremisternas språkbruk.
Even the mainstream parties have adapted their language to the language spoken by extremists.
SwedishDet är ett språkbruk som omedelbart kan leda till en diskussion om att skjuta upp anslutningen.
That is phraseology that would immediately lead to a discussion about deferral.
SwedishTillåter ni att jag i dessa krigstider inleder mitt anförande med militärt språkbruk.
Madam President, allow me to start by using a military analogy in these times of war.
SwedishOch jag vill tillägga att ett uppriktigt språkbruk är ett framsteg och inte en tillbakagång.
I would also add that frank words are a step forward, not a step back.
SwedishDet verkar inte längre finnas kvar i vårt språkbruk trots att det presenteras i Romfördraget.
It seems to have disappeared from our language, although it features in the Treaty of Rome.
SwedishJag tror att ett sådant språkbruk är extremt farligt, och fördömer härmed detta.
I believe that this type of language is extremely dangerous and I would like to condemn it here and now.
SwedishVissa anföranden andades nästan extraterritorialitet och hade ett nästan unilateralt språkbruk.
Some of it almost had an air of extra-territoriality, even coming close to unilateralist language.
SwedishSå är inte fallet, utan vi märker i stället en tydlig ökning av homofobt språkbruk och våld.
No such thing has happened, and a real upsurge in homophobic language and violence can even be observed.
SwedishJag vill vädja om en djupare analys än den vi får för närvarande, och ett varsamt språkbruk.
I would appeal for deeper analysis than we are currently getting, and caution about the language we are using.
SwedishJag har försökt i båda de här omarbetade direktivförslagen att få fram ett språkbruk som är läsbart.
In both of these re-worked draft directives, I have tried to use a form of language which is readable.
SwedishVi får höra att syftet med detta är att undvika att rätten missbrukas eller förhindra att ett stötande språkbruk används.
We are told that this is to avert abuses by the right or stop use of offensive language.
SwedishDärför, fru talman, vill jag även påpeka att vi måste vara medvetna om och försiktiga med vårt språkbruk.
In this regard, Madam President, I would like to say that we should remain aware and watch our language.
SwedishVi möjliggör också att arbetsordningen omformuleras, där så är nödvändigt, till ett könsneutralt språkbruk.
We also provide for the Rules of Procedure to be rewritten, where necessary, in gender-neutral language.
SwedishFör övrigt borde ändringsförslaget om rättssäkerheten omredigeras och anpassas till ett mer relevant språkbruk.
Furthermore, for legal reasons the amendment should be edited and an appropriate wording employed throughout.
SwedishDetta språkbruk är inflammerat och farligt.
That kind of language is inflammatory and dangerous.
SwedishDet är exakt samma språkbruk nu, när det gäller sälprodukter, som den gången 2002 om katt- och hundpäls.
Exactly the same language is being used again now, when it comes to seal products, as was used back in 2002 about cat and dog fur.
SwedishAnser kommissionen fortfarande att så är fallet och är detta rätt språkbruk för att få fram internationella avtal?
Does the Commission still believe this to be the case and is this the sort of language to foster international agreements?
SwedishMed mycket små bokstäver och ett obegripligt språkbruk på förpackningens baksida.
Yet this is nonsensical when this information is written in small letters in an incomprehensible language on the back of the packaging.
SwedishDet är framför allt en fråga om språkbruk.
It is, above all, a question of language.