švédsko-anglicko překlad pro "säkerställa"

SV

"säkerställa" anglický překlad

SV säkerställa
volume_up
[säkerställde|har säkerställt] {sloveso}

Hur skall man säkerställa att det genomförs för den återstående delen?
How can implementation be assured for this remaining segment?
Bara på så sätt kan den europeiska märkningen säkerställa ökad konkurrenskraft för de produkter som gjort sig förtjänta av märkningen.
This is the only way the European label can assure increased competitiveness to products qualifying for the label.
Vi inleder detta arbete i en konstruktiv anda och med en gemensam vilja att säkerställa folkhälsan för våra medborgare
We undertake this work in a constructive spirit and a common will to assure public health of our citizens ".
säkerställa (také: säkra, trygga, göra fast, låsa)
Det samarbetet skulle fungera och vi kunde säkerställa vår energiförsörjning.
This cooperation would work and would secure energy provision.
Alla Europeiska unionens åtgärder måste säkerställa ett hållbart Europa.
Right across the board, European Union activities need to secure a sustainable Europe.
Att säkerställa samförstånd i en fråga av denna typ kan vara extra svårt.
Consensus on an issue of this sort is extraordinarily difficult to secure.

Synonyma (švédsky) pro "säkerställa":

säkerställa

Příklady použití pro "säkerställa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDen används i dag - och inte bara för att säkerställa uppbörden av egna medel.
It is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
SwedishDet är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
It is the Commission’ s job to ensure that Member States are doing their job.
SwedishEuropeiska unionen måste säkerställa att dessa internationella åtaganden fullgörs.
The European Union must ensure that these international commitments are fulfilled.
SwedishDet är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
It is the Commission’s job to ensure that Member States are doing their job.
SwedishDet är viktigt att säkerställa att biståndsmedel inte används i militärt syfte.
It is important to ensure that aid funds are not used for military purposes.
SwedishHur avser kommissionen att säkerställa att förarnas önskade beteende är hållbart?
And how will the Commission ensure that the desired driver behaviour is sustainable?
SwedishOm vi vill säkerställa ärligt spel, är det därför viktigt att vi har samma uppdelning.
So, if we want to ensure fair play, it is important that we have the same split.
SwedishDetta är de enda recepten för att säkerställa hållbar sysselsättning på lång sikt.
These are the only recipes for safeguarding sustainable employment in the long term.
SwedishDet är kommissionens uppgift att säkerställa att medlemsstaterna följer dessa regler.
The onus is on the Commission to ensure that Member States comply with the rules.
SwedishVi är fast beslutna att säkerställa att vi framför allt uppnår fullständig säkerhet.
It is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
SwedishJag anser att kvinnor bör stödjas för att säkerställa att denna obalans jämnas ut.
I believe that women should be supported to ensure that this imbalance is corrected.
SwedishEtt fördrag som ska säkerställa större insyn och, som tidigare nämnts, effektivitet.
A treaty that should ensure more transparency and as has been said more efficiency.
SwedishDet behövs åtgärder för att säkerställa långsiktig stabilitet på denna marknad.
What are needed are measures to ensure long-term stability in this market.
SwedishI artikel 9.3 fastställs att, "Unionen skall säkerställa skyddet av barn".
Point 3 of Article 9 states, "the Union shall ensure the protection of children".
SwedishDet skulle bidra till att säkerställa förenlighet med skyldigheterna enligt fördraget.
As regards a levy on airline tickets, there are no specific Community provisions.
SwedishLåt oss säkerställa att vi vidtar åtgärder innan människor blir så desperata.
Let us make sure that we take action before poor people become so desperate.
SwedishDet är bara kommissionen som kan säkerställa jämlikheten mellan samtliga stater.
It is only the Commission that can ensure the equality of all the states.
SwedishVi uppmanar även Ryssland att säkerställa bättre skydd för nationella minoriteter.
We also call on Russia to ensure better protection of national minorities.
SwedishDetta system skulle säkerställa att stora summor inte blir utestående på obestämd tid.
This system should ensure that major amounts will not be outstanding indefinitely.
SwedishDetta är de enda recepten för att säkerställa hållbar sysselsättning på lång sikt.
We also need to give the European Investment Bank a greater role, however.