švédsko-anglicko překlad pro "säkerligen"

SV

"säkerligen" anglický překlad

SV säkerligen
volume_up
{příslovce}

1. generál

säkerligen (také: nog, säkert, visst)
volume_up
surely {přísl.}
Det föreligger säkerligen en motsägelse här mellan ord och verklighet.
There is surely a basic contradiction there between talk and reality.
Det finns säkerligen utrymme för en förbättring av effektiviteten inom detta område.
Surely there is scope for improvement in efficiency in that area.
Detta skulle säkerligen stödjas av Rysslands medlemskap i Världshandelsorganisationen.
This would surely be helped by Russia's membership of the World Trade Organisation.

2. "fullständigt, helt, ovillkorligt"

säkerligen (také: visserligen, bestämt, säkert, förvisso)
volume_up
certainly {přísl.} (completely, unconditionally)
Bloklands utmärkta betänkande är säkerligen en motvikt till kommissionens förslag.
Mr Blokland's excellent report is certainly a corrective to the Commission's draft.
Det finns säkerligen sakliga argument som överskrider de politiska gränserna.
There are certainly material arguments here which go beyond political bounds.
Ett andra ändringsförslag från Estevan Bole är säkerligen principiellt berättigat.
A second amendment by Mrs Estevan Bolea is certainly justified in principle.

Synonyma (švédsky) pro "säkerligen":

säkerligen

Příklady použití pro "säkerligen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishSom ni säkerligen vet är mottot för vårt ordförandeskap ”Europa utan gränser”.
As you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
SwedishDe skulle säkerligen kunna lösa merparten av sina problem om de samarbetade.
No doubt they would be able to solve most of their problems by working together.
SwedishNi kommer säkerligen att uppmanas att ta ytterligare steg när det gäller denna fråga.
I believe that you will be called on to take further steps as regards this issue.
SwedishDenna fråga kommer säkerligen att diskuteras i Finland vid toppmötet i Lahtis.
I believe that this issue is being discussed in Finland at the Lahti Summit.
SwedishLagstiftningen behöver säkerligen anpassas efter utvecklingen i sektorn.
Undoubtedly the legislation needs to be adapted to developments in the sector.
SwedishCentralbankscheferna åberopar säkerligen sin triumf i fråga om inflationen.
Of course, central bankers point to their triumph in relation to inflation.
SwedishDen allmänna opinionen skulle säkerligen behandla en sådan invändning med stor cynism.
Public opinion would be bound to treat such a caveat with great cynicism.
SwedishSäkerligen bör även militären vara förberedd inför miljökatastrofer.
Of course the armed forces must be prepared to deal with environmental disasters.
SwedishJag tror att deras väljare säkerligen skulle bli förvånade om de fick reda på hur de röstat.
I am sure their supporters would be very surprised to learn which way they voted.
SwedishKommissionär Fischler, i kommissionen har du säkerligen tillgång till framstående fackfolk.
Commissioner, I am sure that you have excellent specialist staff at the Commission.
SwedishSäkerligen måste vi inom fem år på nytt fundera över det, på nytt övervaka det.
Of course we will have to think about this again in five years time and review the situation.
SwedishKatastrofen i Asien är säkerligen en naturkatastrof men den är också en ekologisk katastrof.
The disaster in Asia may well have been natural, but it was also an ecological one.
SwedishHäri ligger säkerligen ett av medlemsstaternas stora ansvarsområden.
This is therefore clearly one of the great responsibilities of Member States.
SwedishDetta kommer säkerligen att behöva diskuteras ingående i ett annat sammanhang.
I am sure we will have the opportunity to discuss these matters at length on another occasion.
SwedishNi känner säkerligen till att det första utbrottet bekräftades på kvällen den 20 februari.
You will be aware that the first outbreak was confirmed on 20 February in the evening.
SwedishDär vill jag också höra kommissionens åsikt och den kommer säkerligen.
And I want to hear the Commission's view on that, which will doubtless be forthcoming.
SwedishDet är ett hårt system, säkerligen mycket hårt, men det är oundvikligt.
This system is a hard one, undoubtedly, perhaps a very hard one, but an inevitable one.
SwedishSäkerligen finns det någon bland oss som kan komma med ett lämpligt förslag.
I am sure one of us will be able to come up with the right solution.
SwedishGå vidare, så kommer ni säkerligen att få ett pris för respekt av de mänskliga rättigheterna!
Keep it up and you will indeed be the ones receiving the human rights prize!
SwedishI det avseendet kommer vi, rådet, och säkerligen också parlamentet, alla att behöva mer tid.
In this we, the Council, and, I believe, Parliament as well, will all need more time.