švédsko-anglicko překlad pro "politisk"

SV

"politisk" anglický překlad

volume_up
politisk {příd. jm.}

SV politisk
volume_up
{přídavné jméno}

1. "som rör politik"

politisk
volume_up
political {příd. jm.}
Så säger inte en politisk ledare utan en politisk gangster och terrorist.
Those are not the words of a political leader but of a political gangster and terrorist.
Jag betraktar detta som en politisk gest snarare än som en politisk fråga eller en skattefråga.
I see this as a political gesture rather than as a political or fiscal measure.
Jag vill inte göra detta till en politisk fråga, eftersom den inte är politisk för mig.
I do not want to make this political because for me this is not political.

Příklady použití pro "politisk" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDetta är ett vetenskapligt faktum, inte en hetsig politisk kommentar från min sida.
Thanks to the European Parliament we have a very ambitious climate-change policy.
SwedishDen utgör dock inte någon tillförlitlig grund för en politisk debatt i varje fråga.
However, it does not provide a reliable basis for policy debate on every issue.
SwedishUpplysningens Europa, värdenas och värdighetens Europa, saknar politisk enighet.
The Europe of Enlightenment, of values, of dignity, lacks policy coherence.
SwedishFör att återställa tillväxt och sysselsättning måste det till en politisk förändring.
In order to restore growth and employment, there needs to be a change of policy.
SwedishEuropéerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
SwedishVi måste tala med en gemensam politisk röst och bemöda oss om att bidra på så sätt.
It is my belief that we should not underestimate this issue in this context.
SwedishEn politisk debatt kommer att hållas om förslaget till rådets direktiv om oljelagret.
A policy debate will be held on the draft Council directive on the oil stock.
SwedishJag tror inte att något ärende har varit föremål för politisk påverkan, absolut inte.
In no way do I believe that any cases have been politically influenced, not at all.
SwedishDen andra milstolpen är av stor politisk vikt, nämligen den inre marknaden.
The second milestone is of major importance politically, namely the internal market.
SwedishDet var en intern politisk manöver av Italiens reformminister Umberto Bossi.
It was internal policymaking by Italy's minister of reforms, Umberto Bossi.
SwedishVi behöver en politisk revolution när det gäller mänskliga rättigheter.
Ladies and gentlemen, we need a policy revolution in this area of human rights.
SwedishTill Funk måste jag naturligtvis säga, att vi som politisk grupp stöder ditt betänkande.
Mr Funk, I must inform you that we, as a group, naturally support your report.
SwedishDet här handlar inte bara om bestämmelser utan även om politisk vilja.
If there is no will to apply budgetary discipline, reforms will not help either.
SwedishI det första kapitlet i denna årliga politisk strategi nämns småföretagslagen.
In the first chapter of this annual policy strategy, the Small Business Act is mentioned.
SwedishUtan politisk samstämmighet kommer våra investeringar i dessa länder aldrig att löna sig.
Without policy coherence our investment in these countries will never pay off.
SwedishBulgarerna har bättre politisk förståelse än er grupp, och vet ni varför?
The Bulgarians have a better grasp of politics than your group, and do you know why?
SwedishEn fullständig jämställdhet är inte heller realistisk som politisk målsättning.
Completely equal treatment is not a politically realistic aim, either.
SwedishDjup splittring, spänningar, politisk rivalitet, hot och till och med våld.
It was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
SwedishAlla våra medborgare behöver en solidarisk politisk och europeisk integrering.
All our citizens need a policy of solidarity and European integration.
SwedishSom förväntat är den metod som ska tillämpas en mycket känslig politisk fråga.
As you would expect, the methodology to be applied is quite a politically sensitive issue.