švédsko-anglicko překlad pro "per"

SV

"per" anglický překlad

volume_up
per {předl.}
EN
volume_up
per {člen}
EN
EN

"per" švédský překlad

volume_up
per {předl.}

SV per
volume_up
{předložka}

per (také: , vid, till, av)
volume_up
by {předl.}
Det skall inte spela någon roll om de sänds per fax, vanligt brev eller per elektronisk post.
It must not matter if they are sent by fax, ordinary letter or by electronic mail.
Unionens forskningspolitik står per definition i de europeiska medborgarnas tjänst.
By definition, the Union's research policy is for the citizens of Europe.
Dessa visade sig gälla vidmakthållandet av prioriteringar per konstnärligt område.
The operators expressed reservations concerning retaining priorities by artistic domain.
volume_up
per {předl.}
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Stödbeloppet har legat runt en miljard ecu per år, eller 7 500 ecu per odlare.
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Det finns 750 Europaparlamentsledamöter, som mest 96 per land och som minst 6 per land.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.

Příklady použití pro "per" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Swedish– Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
SwedishDen illegala människohandeln inom EU omsätter nu mer än 4 miljarder euro per år.
Illegal human trafficking in the EU is now worth over EUR 4 billion annually.
Swedish   – Oljepriset per fat har överskridit den psykologiska barriären på 50 US-dollar.
   The price of a barrel of oil has exceeded the psychological barrier of USD 50.
SwedishDet skulle även göra det nödvändigt att importera två miljoner ton socker per år.
It would also make it necessary to import two million tonnes of sugar a year.
SwedishJag vill nämnda en siffra för er: EU kostar varje medborgare 26 cent per dag.
I should like to quote a figure to you: Europe costs each European 26 cents a day.
SwedishVi spenderar den nätta summan på nästan 100 miljarder DEM per år på jordbruket.
We spend almost DEM 100 billion of our petty cash on agriculture every year.
SwedishPolitikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg" .
Politicians should therefore stop going on about the increase in road transport.'
SwedishDet är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
SwedishAdrienne Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund, eller per telefon 046-272 18 00.
Adrienne Jacobsen, Emdalavägen 14, 223 69 Lund, Sweden, or by phone +46 46 272 18 00.
SwedishAv dessa granskades runt 12 procent, delvis direkt på plats, delvis per satellit.
Of these, some 12% were checked, partly on the spot and partly by satellite.
SwedishEU:s investeringar i Mercosur-regionen uppgår till 167 miljarder euro per år.
The EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
SwedishVi har ett utskott för framställningar som behandlar tusen framställningar per år.
We have a Committee on Petitions that addresses a thousand petitions a year.
SwedishOch sedan, för återstoden av deras liv, gör dom det tre fyra timmar per dag.
And then, the rest of their life, they will do that three or four hours a day.
SwedishDärav skulle vi snarare vara tvungna att fördela per havsfartyg än över landsväg.
More of our onward distribution would then need to go by ship than by road.
SwedishTvå euro per dag - mer än två miljarder kvinnor och män har mindre än så att leva på.
EUR 2 a day: over 2 billion men and women do not have as much as that to live on.
SwedishEuropeiska flyktingfonden inrättades och har en budget på 114 miljoner euro per år.
A European Fund for Refugees was established, with a budget of €114 million a year.
SwedishPer Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
SwedishPolitikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg ".
Politicians should therefore stop going on about the increase in road transport. '
SwedishBidragen är i allmänhet på cirka 20 000 euro per år, eller 5,4 miljoner euro totalt.
They generally amount to about EUR 20 000 a year or EUR 5.4 million in total.
Swedish0,015 meter per sekund?.
I should like to point out that there is a mistake in the English version.