SV partner
volume_up
{společný rod}

1. generál

partner (také: kamrat, kompanjon, deltagare, kumpan)
volume_up
partner {podstatné jméno}
(Applåder) Nummer två: gör din partner till en riktig partner.
(Applause) Message number two: make your partner a real partner.
I Sydafrika skjuts en kvinna ihjäl av sin partner eller före detta partner var sjätte timme.
In South Africa, a woman is shot dead by her partner or ex-partner every six hours.
Vi vill ha Ryssland som partner, men bara som en partner som har respekt för de mänskliga rättigheterna.
We want Russia as a partner, but only as a partner which respects human rights.
partner (také: datum, pojkvän, flickvän, träff)
volume_up
date {podstatné jméno}
De bör vara vår naturliga partner vid planeringen och genomförandet av detta slags projekt.
We need a report on competition experience to date: we want to emulate the good and learn from the mistakes.
I alla fall inte det man har gjort hittills, med den brist på solidaritet som länderna i norr har visat sina partner i söder.
Surely not what it has been doing to date, with the lack of solidarity on the part of the North for its partners in the South?
Det är dags att uppmana våra partner att sätta fart på detta reformarbete för att se till att reformerna är genomförda vid tidpunkten i fråga.
It is time to encourage our partners to give new impetus to the said reforms in order to ensure that they are complete by the date in question.

2. "fast romantisk partner"

partner (také: respektive)
volume_up
significant other {podstatné jméno}

Synonyma (švédsky) pro "partner":

partner

Synonyma (anglicky) pro "partner":

partner

Příklady použití pro "partner" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishEU förväntar sig att samarbetet med dess partner präglas av tillit och ärlighet.
The EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
SwedishVi har våra vänner, grannar och partner att tacka för vår enhet och vår frihet.
We have our friends, neighbours and partners to thank for our unity and freedom.
SwedishDet är upp till oss européer att följa och stödja våra partner i denna process.
It is up to us Europeans to accompany and support our partners in this process.
SwedishVi minoriteter i Rumänien, Slovakien och i Europa kommer att vara partner i detta.
We, the minorities of Romania, Slovakia and of Europe, will be partners in this.
SwedishRespekt mellan partner, respekt för medborgare och respekt för EU-lagstiftningen.
Respect among partners, respect for citizens and respect for European legislation.
SwedishVi respekterar varenda euro från våra partner, och vi tackar dem för deras stöd.
We respect our partners' every last euro and we thank them for their support.
SwedishVi är skyldiga att främja dessa principer, både hemma och bland våra partner.
We have a duty to promote these principles, both at home and among our partners.
SwedishNormala partnerskap baseras på två tillförlitliga partner som litar på varandra.
Normal partnerships are based on two reliable parties that trust each other.
SwedishDenna fråga har alltid varit föremål för en dialog med våra amerikanska partner.
That matter has always been an issue of dialogue with our American partners.
SwedishVi måste bevaka enskilda fall och öka vår interaktion med våra syriska partner.
We must monitor individual cases and increase our involvement with Syrian partners.
SwedishVi måste se våra ryska partner i ögonen när vi talar om mänskliga rättigheter.
We need to look our Russian partners in the eye when we speak of human rights.
SwedishDet innebär att Afrikas partner måste ha en modern, tillitsfull och rättvis attityd.
It means that its partners must be modern, trusting and fair in their attitude.
SwedishMina kolleger anser troligen att dessa är bättre partner än den sittande regeringen.
My colleagues probably consider them better partners than the current government.
SwedishDenna fördel gäller också våra partner utanför EU, framför allt de fattiga länderna.
This benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
SwedishDet är de här frågorna som vi borde diskutera uppriktigt med våra indiska partner.
These are questions which we should be discussing frankly with our Indian partners.
SwedishVilken dialog kommer EU föra med sina partner utanför EU inom och utanför NATO?
What dialogue will the EU organise with its non-EU partners within and outside NATO?
SwedishMånga av våra partner, bland dem UNHCR, har endast en ytterst minimal närvaro i Irak.
Many of our partners, including UNHCR, have only a very minimal presence in Iraq.
SwedishSamtidigt måste vi emellertid tala om för USA att vi också har andra partner.
At the same time, however, we need to tell the US that we also have other partners.
SwedishFörenta staternas regering tar ofta liten notis om sina transatlantiska partner.
The US Government often takes little notice of its transatlantic partners.
SwedishDetta underlättades utan tvekan genom långsiktig kontakt med utländska partner.
This was definitely made easier by long-term contact with foreign partners.