švédsko-anglicko překlad pro "ovilja"

SV

"ovilja" anglický překlad

SV ovilja
volume_up
{společný rod}

ovilja (také: olust)
volume_up
disinclination {podstatné jméno}
Detta betänkande innehåller många bra synpunkter, men i grunden yttrar det dock en ovilja till reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken.
This report contains many good points of view, but basically, it expresses a disinclination towards reform of the common agricultural policy.
volume_up
repulsion {podstatné jméno}
volume_up
resistance {podstatné jméno}

Synonyma (švédsky) pro "ovilja":

ovilja
Swedish

Příklady použití pro "ovilja" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishJag måste medge att det råder en stor ovilja på den här punkten i medlemsstaterna.
I must admit that the Member States are being very reluctant about this.
SwedishPersonlig ovilja kan inte åberopas som stöd för ”stereotyp lagstiftning”.
Personal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
SwedishAtt utöva påtryckningar för stängning under dessa förhållanden skapar en avsevärd ovilja.
To press for closure in those circumstances raises considerable resentment.
SwedishDet är alltså inte bara fråga om otydlighet, utan också ovilja.
It is therefore not only a question of a lack of clarity, but also unwillingness.
SwedishVi är också oroade över Kinas ovilja att delta i en dialog.
We are also concerned about China' s unwillingness to participate in a dialogue.
SwedishVi är också oroade över Kinas ovilja att delta i en dialog.
We are also concerned about China's unwillingness to participate in a dialogue.
SwedishJag hyser ingen särskild ovilja mot Lloyd’s, inte av något slag alls.
I have no specific animus against Lloyd’s in any way, shape or form.
SwedishDet kan finnas skillnader i tekniken eller ovilja, men inte desto mindre skall vi vidare.
There may be differences in technology, or reluctance, but nonetheless we should move forward.
SwedishDet finns en ovilja, eller så finns informationen inte tillgänglig.
Either this is due to unwillingness, or the data is not available.
SwedishDet bosniska folket får inte längre hållas som gisslan av sina politiska ledares ovilja.
The Bosnian people must no longer be held to ransom by the unwillingness of their political leaders.
SwedishMan lyfter upp FN:s ovilja eller underlåtenhet att skicka över relevanta utbetalningsdokument.
It highlights the UN's unwillingness or negligence in forwarding the relevant payment documents.
SwedishOmedgörlighet och ovilja till kompromisser har amerikanerna verkligen inte något patent på.
Inflexibility and an unwillingness to compromise are really not the sole preserve of the Americans.
SwedishDet återspeglar också några regionala gruppers ovilja att godta fördömanden av deras medlemmar.
The European Union also agreed a Chair's Statement on Colombia.
SwedishJa, ovilja att komma fram till vettiga överenskommelser.
Indeed, they displayed an unwillingness to reach reasonable agreements.
SwedishDet är självfallet inte på grund av personlig ovilja mot Brok.
This was not of course intended as a personal affront to Mr Brok.
SwedishNär det gäller rådet handlar det framförallt om dess attityd och ovilja att samarbeta med parlamentet.
The main issue with the Council is its attitude and unwillingness to cooperate with Parliament.
SwedishDet återspeglar också några regionala gruppers ovilja att godta fördömanden av deras medlemmar.
It also reflects the unwillingness of some regional groups to accept any condemnation of their members.
SwedishEkofin har upprepade gånger understrukit sin ovilja att be kommissionen om att genomföra denna studie.
The Ecofin Council has repeatedly stressed its unwillingness to ask the Commission to do this study.
SwedishDetta tyder på en ovilja att skydda EU:s textilindustri och de små och medelstora företagen.
That indicates an unwillingness to protect the textile industry and Europe’s small and medium-sized enterprises.
SwedishVi får inte gömma oss bakom Förenta staternas ovilja.
We must not hide behind the unwillingness of the United States.