SV noggrann
volume_up
{přídavné jméno}

noggrann (také: omsorgsfull, riktig, precis, exakt)
volume_up
accurate {příd. jm.}
Märkningen måste vara noggrann och kontrollerad för att säkerställa konsumentens förtroende.
Labelling must be accurate and checked to ensure consumer confidence.
Varje livsmedelsmärkningspolitik måste vara noggrann och tillförlitlig för både producenterna och konsumenterna.
Any food labelling policy must be accurate and dependable for both the producers and the consumers.
Men för närvarande har vi ingen noggrann analys av genomförandet av de befintliga rättsliga bestämmelserna.
However, there is currently no accurate analysis of the implementation of existing legal provisions.
volume_up
careful {příd. jm.}
Jag kommer att ta noggrann hänsyn till alla era användbara kommentarer och idéer.
I will give very careful consideration to all your useful comments and ideas.
En tydlig lagstiftning och en noggrann kontroll av denna är ytterligare redskap.
Clear legislation and careful control of this are yet other tools.
Överenskommelsen om etik återspeglar en noggrann och ansvarsfull balans.
The agreement on ethics reflects a careful and responsible balance.
noggrann (také: uppmärksam, omedelbar, fast, hemlig)
volume_up
close {příd. jm.}
Därför ber vi kommissionen att fortsätta hålla noggrann uppsikt över vad som sker.
Therefore, we would ask the Commission to keep that close watch on what is going to happen.
Nyval under noggrann internationell övervakning är den enda tänkbara demokratiska lösningen.
New elections under close international supervision are the only viable, democratic solution.
En rationell, överbryggande lösning borde vara att tillämpa en treårsperiod av noggrann övervakning.
The rational bridging solution would be to apply a close 3-year monitoring system.
noggrann (také: konstig, egendomlig, underlig, nyfiken)
volume_up
curious {příd. jm.}
volume_up
detailed {příd. jm.}
The preparation process has been a detailed one.
Det tror jag inte och jag efterlyser ett noggrant arbete och noggrann eftertanke vid andra behandlingen.
I do not think so, and I call for detailed work and reflection at second reading.
Här hittar du en noggrann beskrivning av de sidor i AutoPiloten som visas när du skapar ett formulär.
Here, you will find a detailed description of the pages you run through when creating a form with the AutoPilot.
noggrann (také: precis, korrekt, rätt, exakt)
volume_up
exact {příd. jm.}
Vi behöver ett första steg, en noggrann redogörelse över den demografiska situationen i Europeiska unionen.
We need a first step, an exact record of the demographic situation in the European Union.
Det är också möjligt med en artanpassad uppbindning, men här borde man då göra noggranna undersökningar, och man bör inte kasta ut barnet med badvattnet.
Appropriate tethering is perfectly possible, but exact details must be given, and we must not throw the baby out with the bath water.
När uppehållstillstånd utfärdas genomför både Schweiz och Liechtenstein noggranna undersökningar och förhör, och är mycket noggranna när det gäller säkerhetsaspekten.
When issuing residence permits, both Switzerland and Liechtenstein carry out exact examinations and inquiries, paying careful attention to security.
noggrann (také: verklighetstrogen, trofast, exakt, trogen)
volume_up
faithful {příd. jm.}
noggrann (také: lämplig, trevlig, angenäm, tilltalande)
volume_up
good {příd. jm.}
Kommissionens förslag ger en bra analys, sammanhållen och noggrann, om sektorn i den Europeiska unionen.
The Commission proposal offers a good, coherent and precise analysis of the sector in the European Union.
Men förutom nämnda brister är föredraganden mycket noggrann och betänkandet är mycket välformulerat.
But apart from some imprecisions of this kind, the report is, I have already said, very accurate indeed and very well written.
För det andra kräver verksamheternas skala inblick och budgetdisciplin samt ytterst noggrann övervakning.
Secondly, the scale of the activities imposes requirements of transparency and budgetary rigour, as well as scrupulous supervision.
noggrann (také: pedantisk, grundlig)
volume_up
meticulous {příd. jm.}
Av denna anledning måste vi se till att det finns en noggrann kontroll.
For this reason, we must take steps to ensure meticulous controls.
Efter år av noggranna förberedelser kommer den 1 maj 2003 verkligen att bli en festdag.
After years of meticulous preparation, 1 May 2003 will really be a day of celebration.
Vi skall vara mycket noggranna med vad ni beslutar.
We are going to be very meticulous as regards your decisions.
noggrann (také: begränsad, inskränkt, smal, trång)
volume_up
narrow {příd. jm.}
noggrann (také: ordentlig, omsorgsfull, effektiv, elegant)
volume_up
neat {příd. jm.}
Detta kräver en noggrann process och lämpliga arrangemang för mottagandet.
That requires a neat process and proper arrangements for reception.
noggrann (také: plikttrogen, samvetsgrann)
volume_up
painstaking {příd. jm.}
I praktiken var vi tvungna att invänta parlamentets noggranna undersökning för att tvinga kommissionen att agera.
In fact, however, it took Parliament's painstaking inquiry to force the Commission to take action.
noggrann (také: speciell, särskild, kinkig, detaljerad)
volume_up
particular {příd. jm.}
Men det grundar sig även på en noggrann respekt för de grundläggande friheterna och rättigheterna och särskilt de processuella garantierna.
It will also be built on scrupulous respect for fundamental rights and freedoms and on the guarantee of fair trials in particular.
Det gäller i synnerhet ändringsförslag 50, som tar med kattfoder i Böges förslag; jag vet att han är mycket noggrann med allting.
This applies in particular to proposed Amendment No 50, which includes cat food in the proposal tabled by Mr Böge, who I know takes a very careful approach to everything.
Generaldirektören och alla direktörer flyttades över till rådgivande tjänster medan kommissionen genomförde en noggrann undersökning om vilka som var direkt inblandade.
That is the reason why I would ask you to bring your influence to bear so that this particular amendment is withdrawn tomorrow.
noggrann (také: sträng, strikt, hård, exakt)
volume_up
strict {příd. jm.}
Jag tror att det bästa sättet att göra det är genom noggrann tillsyn och årlig rapportering.
I believe that the best way to do that is through strict monitoring and annual reporting.
Det måste finnas en noggrann övervakning av hur stödet.
The monitoring of the funds needs to be strict.
Märkligt nog föreslog kommissionen dock en noggrann kontroll över möjligheter till cabotage.
Remarkably, however, the Commission proposed that a strict check be put on cabotage opportunities.
noggrann (také: sträng, tvingande)
volume_up
stringent {příd. jm.}
Sverige har hittills haft hårda regler vad gäller tillsatser av färgämnen i godis samt noggrann livsmedelskontroll och stränga regler vad gäller besprutning av grödor.
Hitherto, Sweden has had strict rules on colouring in sweets, exacting standards of food quality control and stringent rules on crop spraying.
Mot bakgrund av detta är det mycket positivt att man med den här texten också tillför en mycket noggrann kontroll av farligt avfall och strängare spårningsåtgärder.
On that basis, I regard it as very positive that the text also provides for very tight controls on hazardous waste and more stringent traceability measures.
noggrann (také: uppmärksam, artig, påpasslig)
volume_up
attentive {příd. jm.}
En uppmärksam och noggrann granskning av vad som görs i regionerna med de ekonomiska, politiska aktörerna - jag insisterar på detta - krävs för att vi tillsammans skall kunna finna lösningar.
At attentive and meticulous examination of what is being undertaken in these regions, with economic actors and politicians - I emphasize that - is essential, so that we can find solutions together.
noggrann (také: exakt)
volume_up
precise {příd. jm.}
Därför bör vi göra en noggrann hänvisning till begreppet hållbar utveckling.
That is why we should include a precise reference to the concept of sustainable development.
Jag förväntar mig därför noggrann information, och om nödvändigt motbevis mot eventuella grundlösa påståenden.
I therefore await precise information and if necessary the refuting of baseless claims.
Kommissionen åtog sig att utföra en förhöjd och mer noggrann övervakning av genomförandet.
The Commission made a commitment to carry out increased and more precise monitoring of implementation.
noggrann (také: flitig)
volume_up
studious {příd. jm.}

Příklady použití pro "noggrann" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishI fortsättningen måste man vara mer noggrann vid valet av prioriterade projekt.
In the future, greater care should be taken in selecting such specific projects.
SwedishJag tror att om man vill vara fullständigt noggrann är ingen beräkning riktig.
I believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
SwedishRichard Goldstone var inte tillräckligt noggrann när han bedömde bevisningen.
Justice Goldstone did not show sufficient care when examining the evidence.
SwedishNågra andra frågor som nämns i samrådet förtjänar noggrann uppmärksamhet.
Some other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.
SwedishVi har omedelbart banat väg för en noggrann utredning under europeisk övervakning.
We have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
SwedishVi kommer att ge våra kolleger i rådet en noggrann redogörelse för dem.
We will certainly relate them faithfully to our colleagues in the Council.
SwedishJag vill dessutom understryka att man skall vara noggrann vad gäller åtgärderna för bevarande.
I must also stress that more attention should be paid to conservation measures.
SwedishDärför behöver vi en noggrann översyn av våra fleråriga riktlinjer.
It is therefore a thorough review of our multiannual guidelines that we need.
SwedishJag skulle än en gång vilja uppmana till att ägna det här noggrann eftertanke.
I should like to ask you again to give this serious consideration.
SwedishGenom noggrann gastvätt kan man dessutom avlägsna sådant som annars skulle bli föroreningar.
Moreover, by thoroughly scrubbing the gas, what are otherwise pollutants are removed.
SwedishInnan parlamentet gör detta måste vi ha gjort en fullständig och noggrann undersökning av fakta.
Before it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts.
SwedishJag håller med om vad Fontaine sade om att vara noggrann med detaljerna.
I agree with what Mrs Fontaine has said about the attention to detail.
SwedishEuropas folk och skattebetalare förväntar sig att parlamentet utför en sådan noggrann granskning.
Such Parliamentary scrutiny is expected by the people and taxpayers of Europe.
SwedishJag är ytterst noggrann med att respektera alla Europeiska unionens regler.
I am scrupulous in respecting all the rules of the European Union.
SwedishDet innebär en noggrann separation av riskmaterial, som återigen inte har genomförts till fullo.
It means the rigid separation of risk materials, which again is not fully enforced.
SwedishVi bör ha en noggrann uppdelning mellan EU: s respektive medlemsstaternas behörighetsområden.
It is there that we should produce binding recommendations on health care.
SwedishGlobaliseringens regel är noggrann respekt för principen om öppenhet och oberoende.
The rule of globalisation is precisely respect for the principle of openness and interdependence.
SwedishNi kanske inte anser att det är något problem, men man måste vara noggrann, så man vet aldrig.
You might say this is easy but you have to be thorough, so you never know.
SwedishKommissionen vill hur som helst se en fortsatt noggrann granskning av värdena i framtiden.
In any case, it wants continued scrutiny of the values in the future.
SwedishAlla våra förslag måste åtföljas av en noggrann konsekvensbedömning.
All our proposals must be accompanied by a thorough impact assessment.