švédsko-anglicko překlad pro "nog så"

SV

"nog så" anglický překlad

volume_up
nog så {příd. jm.}
EN
volume_up
nog så {přísl.}
EN

SV nog så
volume_up
{přídavné jméno}

nog så (také: nog, tillräckligt, ganska)
volume_up
enough {příd. jm.}
Bakom dessa rättsliga problem, som kan vara nog besvärliga, döljer sig de demokratiska problemen.
Moreover, these legal problems, which may be difficult enough, of course conceal the democratic problems.
Det lär väl vara något som står på, men det märker vi nog småningom.
I am sure there must be something going on, but we will find out soon enough.
Som om det inte var nog kan leenden faktiskt också se bra ut i andras ögon.
And if that's not enough, smiling can actually make you look good in the eyes of others.

Podobné překlady pro "nog så" anglicky

nog přídavné jméno
English
nog příslovce
přídavné jméno
English
příslovce
sloveso
English
sa sloveso
English
säja sloveso
English

Příklady použití pro "nog så" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishFörstår man inte detta i medlemsstaterna och i kommissionen nog är det konstigt.
If the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.
SwedishJag tackar kommissionären för hennes svar som var omfattande och nog analytiskt.
I should like to thank the Commissioner for her extensive and fairly detailed reply.
SwedishUtvecklingen av ett handelsmönster är en annan, men nog viktig uppgift.
The development of a pattern of trade is something else, but equally important.
Swedish nog bedrivs det en mycket kraftfull politik för sysselsättning och tillväxt.
Thus, we no doubt have a very powerful policy for employment and growth.
SwedishJa, det har de, men paradoxalt nog när utsläppen ökar ... det är bra.
Yes, they do, but paradoxically, when emissions rise ... so that is good.
SwedishJag vill än en gång tacka er alla så mycket och jag låter det vara nog så.
I should like to say a big thank you to everyone once again, and I shall leave it at that.
SwedishVi skulle stå med nog långa ansikten om frågan kom att föras till domstol.
This would not make us look very clever if the matter were subsequently to be taken to court.
SwedishDock är det konstigt nog att vi inte förklarar dem och vi säljer dem inte.
Curiously though, we do not explain them and we do not sell them.
SwedishDet är nog inte behagligt, framför allt inte vid vissa personliga telefonsamtal.
That may not be very pleasant, of course, especially in the case of certain personal phone calls.
SwedishDet i sig nog viktiga jordbruket är inte det enda som står på spel.
There is more at stake than just agriculture, important though it is.
SwedishParadoxalt nog är det på vis bedragarnas intressen som skyddas snarare än offrens.
Paradoxically, it is then the swindlers' interests that are protected rather than their victims.
SwedishDet borde nog vara att rådet är med vid dessa debatter.
It would certainly be right and proper for the Council to attend these debates.
SwedishOm medlemsstaterna nu genomför det som beslutats blir nog allt bra med miljön.
If the Member States implement what has already been decided, then all will be well in the environment.
SwedishFörklarligt nog har denna nya och utvecklande vetenskap väckt mycket oro.
Understandably, there have been many concerns raised in relation to this new and developing science.
SwedishNog viktigt: de är goda i ömsesidig bemärkelse; det är inte ett enkelriktat handelsförhållande.
Importantly, they are good in a two-way sense: it is not a one-way trading relationship.
SwedishIntressant nog, finns det data på de här två grupperna av personer, data över hur lyckliga de är.
Interestingly, there are data on these two groups of people, data on how happy they are.
SwedishÄven i andra avseenden har det brittiska ordförandeskapet varit nog positivt för Europaparlamentet.
The UK Presidency was quite a good one for the European Parliament in other respects too.
SwedishDessa begränsningar kan förlama ett i övrigt nog vettigt projekt.
These shortcomings can paralyse otherwise rational projects.
SwedishStubb blir ”Stub”, och nästa år blir det nog ”Schtub”, det går åt rätt håll.
Stubb turns to 'Stub' and I think that next year it will be 'Schtub', so it is all going in the right direction.
SwedishMen nog är det väl i ett demokratiskt samhälle att man åtminstone kan lägga ner sin röst?
Surely in a democratic society you can at least abstain?