švédsko-anglicko překlad pro "närmanden"

SV

"närmanden" anglický překlad

SV närmanden
volume_up
{pouze v množném čísle}

närmanden
Mellan 40 och 50 procent av EU: s yrkesverksamma kvinnor har någon gång utsatts för sexuella närmanden.
Between 40 % and 50 % of professionally employed women in the EU have at some point been exposed to sexual advances.
Mellan 40 och 50 procent av EU:s yrkesverksamma kvinnor har någon gång utsatts för sexuella närmanden.
Between 40% and 50% of professionally employed women in the EU have at some point been exposed to sexual advances.

Příklady použití pro "närmanden" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet har gjorts betydande framsteg och närmanden, på många punkter har man nått kompromisser.
Considerable progress has been made towards consensus and a compromise has been reached on numerous points.
SwedishDen turkiska politiken tar dagligen död på vårt hopp och våra försök till närmanden.
Every day the policies pursued by the Turkish Government erode our hopes and undermine our quest for rapprochement.
SwedishMin grupp stöder Kacinbetänkandets ansträngningar till närmanden med sikte på Serbiens medlemskap i EU.
My Group supports the efforts of the Kacin report towards overtures with a view to Serbian membership of the European Union.
SwedishDet är klart att förändringar i de globala strategiska intressena som innebär korrigeringar av prioriteter och närmanden sker från en tid till en annan.
Clearly from time to time changes in global strategic interests mean adjusting priorities and approaches.
SwedishJag gläder mig åt de viktiga närmanden som uppnåtts i det här ärendet som varit föremål för långa och intensiva diskussioner på rådsnivå.
I welcome the major overtures which have been made with regard to this dossier, which has been the subject of long and intense discussions within the Council.
SwedishVarför skulle alla former av närmanden mellan ryska federationen och Ukraina vara tabu, medan man överallt annars strävar efter att staterna skall närma sig varandra?
Why would any form of rapprochement between the Russian Federation and Ukraine be taboo, whereas everywhere else, there is a push to closer links between states?
SwedishUnder hela medbeslutandeförfarandets gång har ni svarat för en enorm arbetsinsats - genom att analysera de olika frågorna och lägga fram nya idéer och närmanden.
Throughout the course of the codecision process, you have put in an enormous amount of work - by analysing the various issues and by putting forward new ideas and approaches.
SwedishI oktober 2000 kom därpå den andra behandlingen, och först under trycket av förlikningsförfarandet kom vi fram till verkliga diskussioner och närmanden mellan oss och rådet.
In October 2000, we had the second reading and it was only under the pressure of the conciliation procedure that we held a proper discussion and moved any closer to the Council's standpoint.
SwedishJag skulle säga, verkar det som, - och de kontakter som vi har kunnat få tenderar att visa det - att, säger jag, närmanden av synpunkter om kommittéförfarandet förvisso är lättare än budgetnärmanden.
I would say that in my opinion - and the experiences we have had in the past tend to show this - that reconciling opinions on comitology is rather easier than reconciling opinions on the budget.