švédsko-anglicko překlad pro "närma"

SV

"närma" anglický překlad

SV närma
volume_up
{sloveso}

Jag ville närma mig denna text utifrån folkhälso- och miljöskyddsaspekten.
I wanted to approach this text from the angle of public health and environmental protection.
Använde ni inte andra metoder för att närma er de politiska och militära aktörerna?
Did you not use other means to approach the political and military players?
Jag anser därför att vi bör närma oss denna fråga med största försiktighet.
I therefore believe that we should approach this issue with the utmost sensitivity.

Příklady použití pro "närma" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishTurkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
SwedishSom närma granne ligger det i Slovakiens intresse att det går bra för Ukraina.
As an immediate neighbour, Slovakia has a vested interest in Ukraine’s success.
SwedishDet är det enda sättet för oss att närma oss målet att uppnå noll bedrägerier i EU.
That is the only way that we can move towards the target of zero fraud in the EU.
SwedishVi måste därför närma oss europeisk tillsyn, och vi måste göra det beslutsamt.
We therefore need to move towards European supervision and do so in a decisive way.
SwedishBåda sidor måste närma sig varandra om man ska kunna nå en politisk lösning.
Both sides must move towards each other in order to find a political solution.
SwedishMåtte de länder som tar till sig våra ideal närma sig oss i alla avseenden.
May those countries which accept our ideals, move closer to us in all respects.
SwedishHar vi någon plan för hur vi kan locka Ukraina och dess euroskeptiker att närma sig oss?
Do we have a plan on how we could draw Ukraine and its Euro-sceptics towards us?
SwedishDessutom bör man inte i det här fallet närma sig problemen från fel håll.
Moreover, in this case the problems should not be tackled from the wrong angle.
SwedishSom européer måste vi också närma oss just dem som får se sin värdighet kränkt.
We Europeans must cooperate with those whose dignity is being violated.
SwedishI Nicefördraget står det att Europeiska unionen måste närma sig medborgarna.
The Nice Treaty states that the European Union must be brought closer to its citizens.
SwedishVad Albanien nu måste göra, måste de inte göra för att närma sig Europa.
Albania does not do what it has to do because it has to draw closer to Europe.
SwedishJag ser mig runt här inne och ser att de flesta av oss nog börjar närma oss medelåldern.
I look around this room and see that most of us are probably approaching middle age.
SwedishKonstitutionen är en så viktig fråga att vi måste närma oss varandra.
The Constitution is so important a subject that we must move towards one another.
SwedishVi får inte strunta i folkets önskan att närma sig den västliga demokratin.
We must not ignore the people's wish to get closer to Western democracy.
SwedishKanske sådana storslagna mål skulle kunna närma sig någonting lite mer konkret.
Perhaps such grand-sounding aims should move a step closer to something a bit more concrete.
SwedishEtt land som strävar efter att närma sig Europeiska unionen måste visa denna sorts mognad.
A country aspiring to come closer to the European Union needs to show such maturity.
SwedishDärför ligger det i alla tre ländernas intresse att närma sig varandra.
Therefore, it is in the interests of all three countries to come together.
SwedishPå EU-nivå måste vi närma oss målet med en gemensam invandringspolitik.
At Community level, we must move towards the objective of a common immigration policy.
SwedishOch denna icke medkänsliga klocka har just visat mig att det börjar närma sig slutet.
And that uncompassionate clock has just showed me that it's all over.
SwedishJag säger detta eftersom vissa människor här yrkar på att vi skall närma oss Fidel Castro.
I am saying this because some people here are urging in favour of a with Fidel Castro.