švédsko-anglicko překlad pro "när som helst"

SV

"när som helst" anglický překlad

SV

när som helst {příslovce}

volume_up
när som helst
Parlamentsledamöterna kan fråga ut ministrar i parlamentet när som helst.
The Members of Parliament can question ministers in parliament at any time.
Du kan när som helst redigera faktureringsadressen eller andra betalningsuppgifter.
You can edit your payment or billing address information at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
när som helst
Det är fruktansvärt att veta att man kan bli angripen när som helst.
It is terrible to know that you can be attacked at any moment.
Jag anser, som avslutning, att utan detta deltagande kan varje byggnad rasa ihop när som helst.
To conclude, if the people are not included, the building may collapse at any moment.
Det kan komma fram konkreta bevis för de skadliga effekterna av genetiskt modifierade organismer när som helst.
Hard evidence of the damaging effects of GMOs may emerge at any moment.
när som helst
Det är fruktansvärt att veta att man kan bli angripen när som helst.
It is terrible to know that you can be attacked at any moment.
Jag anser, som avslutning, att utan detta deltagande kan varje byggnad rasa ihop när som helst.
To conclude, if the people are not included, the building may collapse at any moment.
Det kan komma fram konkreta bevis för de skadliga effekterna av genetiskt modifierade organismer när som helst.
Hard evidence of the damaging effects of GMOs may emerge at any moment.

Podobné překlady pro "när som helst" anglicky

när- přídavné jméno
English
när příslovce
när spojka
English
nära přídavné jméno
nära příslovce
English
nära sloveso
nära
English
nära předložka
som příslovce
English
som zájmeno
som spojka
English
som předložka
English
helst příslovce
nar podstatné jméno
English
příslovce
English
sloveso
söm podstatné jméno
English

Příklady použití pro "när som helst" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet tål att tänka på att vem som helst kan bli handikappad, när som helst i livet.
It should be pointed out that anyone can become disabled at any point in life.
SwedishAllt pekar på att landet sitter på en vulkan som när som helst kan få utbrott.
Everything points to the country sitting on a volcano that could erupt at any minute.
SwedishKredit till marknadsränta kan dock accepteras när som helst under kredittiden.
Supplier's credit: acceptance within one month from signing of the commercial contract.
SwedishÄndringsförslag 5 stramar i huvudsak upp definitioner och kan när som helst godkännas.
Amendment No 5 mainly tightens up definitions and can be readily accepted.
SwedishNaturkatastrofer är kriser som kan uppkomma när som helst och utan förvarning.
Natural disasters are crises that may strike at any given moment, and without prior warning.
SwedishSom vi har sett är sådana stöttor och pelare mycket sköra och kan falla när som helst.
As we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
SwedishI varje dialogruta kan du när som helst ångra ett val eller hoppa över enskilda steg.
Within each document, you are able to undo, modify, or skip altogether the editing steps.
SwedishFör övrigt väntade vi oss att det skulle dyka upp när som helst, från ett eller annat håll.
However, we hoped that it would come at some point in time, from this or that origin.
SwedishDu kan när som helst flytta en infogad stödpunkt eller stödlinje med musen.
You can always use the mouse to move an inserted snap point or a snap line to another place.
SwedishInte heller handlar det om ett politiskt ställningstagande som kan ändras när som helst.
Nor is it a matter of political positioning which may change from one moment to the next.
SwedishDöden: Döden kan fånga dig var som helst, när som helst, till och med på The Organic.
Death: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.
SwedishE-hälsolösningar gör det möjligt att nå alla med hälsovård, överallt och när som helst.
E-health solutions make it possible to reach everyone with health care, no matter where or when.
SwedishSamtliga medlemsstater skall när som helst kunna delta i samarbetet i enlighet med artikel III-418.
The Council shall act in accordance with the procedure laid down in Article III-419.
SwedishJag medger att det är otillfredsställande att grupper kan dra tillbaka en begäran när som helst.
I accept that it is unsatisfactory that groups can withdraw their requests at any stage.
SwedishJag fick veta att det fortfarande finns en reserv på 4 procent som kan användas när som helst.
I have asked the Commission what scope the Structural Funds could offer Limburg at this stage.
SwedishNi behöver inte betala någonting alls, ni kan ringa mig när som helst, bara inte på natten.
You need not pay anything at all; you can ring me up whenever you like - but not at night, please.
SwedishEn gaskris skulle kunna uppstå i morgon, i övermorgon, om en månad, nästa år, när som helst.
A gas crisis might be sparked off tomorrow, the day after tomorrow, in a month, next year, whenever.
SwedishJag betvivlar för övrigt inte att vi alla klarar det när som helst.
This must be done in an objective manner and I am sure that we are all capable of doing this.
SwedishParlamentet kan när som helst bryta ett sådant avtal och har därmed ett viktigt maktmedel till sitt förfogande.
They have been in place since 1988, but in the form of interinstitutional agreements.
SwedishMed manuella betalningar kan du betala beloppet när som helst.
With the manual payments setting, you make a payment for the amount you'd like whenever you'd like.