švédsko-anglicko překlad pro "när det gäller"

SV

"när det gäller" anglický překlad

SV när det gäller
volume_up
{příslovce}

när det gäller (také: angående, vad beträffar)
volume_up
as regards {přísl.}
När det gäller betänkandets sakinnehåll finns inga skillnader i åsikter.
As regards the substance of the report there are no differences of opinion.
Ert betänkande är oerhört uppmuntrande när det gäller kommissionens förslag.
Your report is extremely encouraging as regards the Commission's proposals.
Det finns fortfarande brister, framför allt när det gäller jämförbarheten.
There are still deficiencies, particularly as regards comparability.

Podobné překlady pro "när det gäller" anglicky

när- přídavné jméno
English
när příslovce
när spojka
English
nära přídavné jméno
nära příslovce
English
nära sloveso
nära
English
nära předložka
det příslovce
English
det zájmeno
gäller sloveso
English
gälla sloveso
galler podstatné jméno
nar podstatné jméno
English
příslovce
English
sloveso

Příklady použití pro "när det gäller" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishMontenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
SwedishEn del kanske har invändningar när det gäller kandidaternas relativa höga ålder.
On considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
SwedishDärför finns bara ett alternativ när det gäller subventioner - att avskaffa dem.
Hence there is only one choice as far as subsidies are concerned: abolish them.
SwedishDetta är till exempel fallet när det gäller Mexiko och länderna i Centralamerika.
This is the case, for example, with Mexico and the countries of Central America.
SwedishEU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
SwedishDet är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
It is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
SwedishEU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
The EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers' money.
SwedishEurocontrol har visat sig otillräckligt, när det gäller att hantera flygtrafiken.
Eurocontrol has proven to be inadequate as a mechanism for managing air traffic.
SwedishNär det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
SwedishFramför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
In particular, it permits selective access to the information within the system.
SwedishGläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
Is he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
SwedishNär det gäller Yannick Jadots betänkande måste vi givetvis främja ”grön” handel.
With regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.
SwedishJag kan inte kommentera den sista frågan när det gäller informationens innehåll.
I cannot comment on the last question, as to the substance of the information.
SwedishVi måste även beakta scenariet när det gäller följderna av ökade koldioxidutsläpp.
We must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
SwedishVi måste anta en ansvarsfull hållning när det gäller våra medborgares säkerhet.
We must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
Swedish(PT) När det gäller styrkan i vad som sagts tycks man prata mer än man agerar.
(PT) On the strength of what was said, there seems to be less action than words.
SwedishDet måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
Transparency must apply at each administrative level with regard to documents.
SwedishNär det gäller passageraruppgifter och SWIFT står vi inför två olika situationer.
Where the two areas of PNR and SWIFT are concerned, we face different situations.
SwedishSamtidigt har de en hög ställning när det gäller den ekonomiska konkurrenskraften.
At the same time, they occupy positions at the peak of economic competitiveness.
SwedishNär det gäller förslaget framför oss vill jag be kommissionen dra tillbaka det.
Regarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.