švédsko-anglicko překlad pro "när-"


Nechceš hledat nar,
SV

"när-" anglický překlad

volume_up
när- {příd. jm.}
EN
volume_up
när {přísl.}
volume_up
när {spoj.}
EN
volume_up
nära {příd. jm.}
volume_up
nära {přísl.}
EN
EN
volume_up
nära {předl.}

SV när-
volume_up
{přídavné jméno}

när- (také: lokal, på nära håll, orts-)
volume_up
local {příd. jm.}
Det är för oss särskilt viktigt när det gäller de lokala och regionala experimenten.
We believe the debate is important with a view to local and regional experiments.
Bilder visas alltid på lokala versioner av sidan och när sidan publiceras.
Images will always appear in local version of the page and when page is published.
Det är av största vikt att åtgärda brister i en lokal struktur när dessa är uppenbara.
It is essential to remedy the lack of local structure when this becomes clear.

Synonyma (švédsky) pro "nära":

nära

Příklady použití pro "när-" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishMontenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
SwedishEn del kanske har invändningar när det gäller kandidaternas relativa höga ålder.
On considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
SwedishDärför finns bara ett alternativ när det gäller subventioner - att avskaffa dem.
Hence there is only one choice as far as subsidies are concerned: abolish them.
SwedishSlutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
SwedishDetta är till exempel fallet när det gäller Mexiko och länderna i Centralamerika.
This is the case, for example, with Mexico and the countries of Central America.
SwedishNi har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
If you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
SwedishEU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
SwedishVi måste därför uppmuntra stater, regioner och städer att samarbeta när så krävs.
We must therefore encourage states, regions and towns to cooperate as necessary.
SwedishEurocontrol har visat sig otillräckligt, när det gäller att hantera flygtrafiken.
Eurocontrol has proven to be inadequate as a mechanism for managing air traffic.
SwedishFramför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
In particular, it permits selective access to the information within the system.
SwedishDen allmänna opinionen inom EU var klart delad när det gällde invasionen av Irak.
Public opinion in Europe was clearly divided over the question of invading Iraq.
SwedishGläder han sig över att vi rör oss i rätt riktning när det gäller genomförandet?
Is he happy that we are moving in the right direction in terms of implementation?
SwedishNär det gäller Yannick Jadots betänkande måste vi givetvis främja ”grön” handel.
With regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.
SwedishJag kan inte kommentera den sista frågan när det gäller informationens innehåll.
I cannot comment on the last question, as to the substance of the information.
SwedishVi måste även beakta scenariet när det gäller följderna av ökade koldioxidutsläpp.
We must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
SwedishStraffet blir ännu värre när det inte bara är exceptionella brott som bestraffas.
It becomes even more dreadful if it is not exceptional crimes that are penalised.
SwedishVi måste anta en ansvarsfull hållning när det gäller våra medborgares säkerhet.
We must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
Swedish(PT) När det gäller styrkan i vad som sagts tycks man prata mer än man agerar.
(PT) On the strength of what was said, there seems to be less action than words.
SwedishDet måste finnas öppenhet på alla administrativa nivåer när det gäller dokument.
Transparency must apply at each administrative level with regard to documents.
SwedishNär det gäller passageraruppgifter och SWIFT står vi inför två olika situationer.
Where the two areas of PNR and SWIFT are concerned, we face different situations.