švédsko-anglicko překlad pro "nämna"


Nechceš hledat namna
SV

"nämna" anglický překlad

SV nämna
volume_up
[nämnde|har nämnt] {sloveso}

1. generál

Underhållsskyldigheten är personlig och kontinuerlig, för att inte nämna unilateral.
Maintenance obligations are personal and continuous, not to mention unilateral.
Därför skulle det inte vara lämpligt att nu nämna detta separat i förordningen.
It would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
Jag ska mycket kortfattat nämna betänkandets mest kännetecknande egenskaper.
I shall very briefly mention the most characteristic aspects of the report.
nämna
volume_up
mentioned {příč. min.}
Just på det området måste man också nämna tjänster av allmänt intresse.
Services of general interest also need to be mentioned in this particular respect.
Jag anser att man explicit bör nämna alla handlingar som kriminaliseras.
I believe that all actions which are to be criminalised should be mentioned specifically.
Jag skall naturligtvis nämna politiken för bekämpning av fattigdom och social utslagning.
Policies on poverty and social exclusion also need to be mentioned here.
nämna (také: ange, märka, utse, utnämna)
Jag fick stort stöd för min idé, och jag skulle kunna nämna några företag här.
I got great support for the idea and I could name some of the companies.
Jag kommer att ta upp detta vid ett senare tillfälle och kommer då att nämna namn.
I will refer to that at a later date and I will name names later.
Jag kan på stående fot nämna arbetskontrakt, catering och transporttjänster.
I could name, off the top of my head, works contracts, catering and transport services.
Jag kan nämna att en grupp experter på vinodling har gett en modernare, mera fullständig definition.
We note that a newer, more complete definition has been issued by the committee of vine experts.
På den positiva sidan vill jag nämna att betalningsgraden allmänt har förbättrats.
On a positive note, I should like to mention the general improvement in the rate of payments.
Avslutningsvis vill jag nämna stabilitetspakten.
On a final note, I would like to mention the Stability Pact.
This is something that also deserves notice.
Jag bör kanske nämna behovet av att se till att tillräcklig annonsering alltid sker när bolagsstämmor sammankallas.
I should perhaps mention the need to ensure that sufficient notice is given when convening all general meetings.
Här är det särskilt två saker som vi måste nämna.
It is precisely in the spirit of these that I notice a lack of emphasis on the topic of renewable energy among the priorities for innovation.
nämna (také: ta upp, tar upp)
Avslutningsvis vill jag nämna en punkt där kommissionen och parlamentet är eniga: behovet av att komma fram till en lagstiftningslösning på problemet med bullerförorening i järnvägssektorn.
I wish to end by bringing up one aspect on which the Commission and Parliament are in agreement: the need to find a legislative approach to the problem of noise pollution in the railway sector.

2. "syfta på"

volume_up
to allude to {sl.} (refer to)
Jag vet inte vad Barack Obama kommer att säga i sitt invigningsanförande, men han kommer antingen att nämna eller anspela på begreppet pakt.
I do not know what Barack Obama will say when he makes his inaugural speech but he will either mention or allude to the concept of covenant.
Förbundskansler Wolfgang Schüssel berörde den inte, men jag tycker att den är värd att nämna.
I should like to underline one new aspect that arose at this European Council to which Chancellor Schüssel did not allude, but which I feel is worthy of mention.

Synonyma (švédsky) pro "nämna":

nämna

Příklady použití pro "nämna" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishTill sist måste jag nämna en högst oroande punkt, nämligen budgeten.
Lastly, Mr President, I must refer to a most worrying point, namely the budget.
SwedishSom exempel vill jag bara nämna den förestående harmoniseringen av civilrätten.
Let me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
SwedishAv detta skäl, vore det inte gynnsamt att speciellt nämna endast några sektorer.
Moreover, it would not be advisable to refer specifically to just certain sectors.
SwedishLåt mig nämna Medelhavet som exempel, och då framför allt fisket i mitt eget land.
A case in point is the Mediterranean, including my country' s fishing industry.
SwedishKanske borde jag nämna ett särskilt ändringsförslag, som lagts fram av Linda McAvan.
Perhaps I could refer to just one specific amendment, that raised by Mrs McAvan.
SwedishFör att belysa detta skulle jag vilja nämna några detaljer om situationen i landet.
To illustrate this, I should like to give some details of the national situation.
SwedishKanske borde jag nämna det sista förslaget, det som berör ändringsförslag 11.
I would simply insist perhaps on the last proposal, which refers to amendment 11.
SwedishVi behöver konkreta framsteg på viktiga områden, och jag kommer nu att nämna några.
We need concrete progress in important areas, of which I will cite just a few.
SwedishJag vill nämna hur mycket vi uppskattar Esko Seppänens konstruktiva inställning.
I would like to say how much we have appreciated Mr Seppänen's constructive approach.
SwedishTillåt mig också att i korthet nämna Eurostatproblemet.
Ladies and gentlemen, allow me also to touch briefly on the Eurostat problem.
SwedishAvslutningsvis, vill jag gärna nämna att jag gläder mig över Lienemanns betänkande.
Finally, I would like to stress that I am pleased with Mrs Lienemann's report.
SwedishFör att bara nämna två fall har vi Matthaeus-programmet och Matthaeus Tax-programmet.
To cite just two examples, there are the Matthaeus and Matthaeus Tax programmes.
SwedishLåt mig nämna två exempel där Förenta nationernas roll är av avgörande betydelse.
Let me give two examples of where the role of the United Nations is crucial.
SwedishJag kan som exempel nämna Cashmans betänkande, som vi skall diskutera senare.
I can quote, as an example, Mr Cashman's report, which we shall be debating later.
SwedishEn annan sektor som jag vill nämna är den som omfattar tillfälliga anställningar.
Another sector I should like to touch upon is that of temporary employment.
SwedishFör det andra vill jag nämna mänsklighetens grundläggande problem i dagens värld.
The second point that I want to cover is the basic problem of humanity in this world.
SwedishJag vill bara helt kort nämna två punkter.
rapporteur. - (ES) Madam President, I would like to make two very rapid points.
SwedishKan ni nämna något om det kommer att ske några övergripande nedskärningar?
Can you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
SwedishFör att bara nämna två fall har vi Matthaeus-programmet och Matthaeus Tax-programmet .
To cite just two examples, there are the Matthaeus and Matthaeus Tax programmes.
SwedishJag ska bara nämna ett exempel från det land kommissionsledamoten känner bäst.
I shall simply give the example of the country the Commissioner knows best.