švédsko-anglicko překlad pro "motiverad"

SV

"motiverad" anglický překlad

volume_up
motiverad {příd. jm.}
EN
SV

motiverad {přídavné jméno}

volume_up
motiverad (také: drivstark, kört, driftig, måldriven)
volume_up
driven {příd. jm.}

Synonyma (švédsky) pro "motiverad":

motiverad

Příklady použití pro "motiverad" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishEnligt min uppfattning var Robert McCartneys död inte alls politiskt motiverad.
In my view the death of Robert McCartney was not in any way politically motivated.
SwedishOavsett om hans avgång var motiverad eller inte delar jag den oro som han uttrycker.
Whatever the merits of his resignation, I share the concerns that he expresses.
SwedishÄr rådet berett att avskaffa vissa byråer om deras existens inte är motiverad?
Is the Council prepared to abolish some agencies if their existence is not justified?
SwedishDen skulle vara möjlig att genomföra, och den skulle vara motiverad och proportionerlig.
It would be possible to implement, and it would be justified and proportionate.
SwedishMan kan gott fråga sig om en användning av medel till en falsk invigning var motiverad.
We should ask ourselves to what extent this spending of funds was justified.
SwedishÖverföringen av uppgifter måste vara motiverad och ske på ett öppet sätt.
The data transfer must be justified and take place in a transparent manner.
SwedishFörenta staterna måste skicka oss en tydlig och motiverad begäran för varje enskilt fall.
The United States must send us a clear and reasoned request for each individual case.
SwedishKommissionens kodex säger att personalen inte får vara motiverad av personliga intressen.
The Commission's code says staff shall not be guided by personal interest.
SwedishAv den anledningen rekommenderar jag en tydlig och motiverad inställning till denna fråga.
For this reason I recommend a clear and reasoned approach to this issue.
SwedishVi anser inte heller att Europeiska försvarsbyrån är motiverad.
Nor do we believe that the existence of the European Defence Agency is justified.
SwedishDeras frånvaro är motiverad eftersom parlamentsledamöterna i Minsk inte väljs i fria val.
Their absence is justified because MPs in Minsk are not elected freely.
SwedishUnder åren 2001-2007 har terroristbekämpningen varit politiskt motiverad.
Mr President, 2001-2007 has been six years of a politically motivated fight against terrorism.
SwedishMen jag tror att den jämförelse ni gör med Uruguay Round inte är helt motiverad.
Having said that, I feel that the comparison you make with the Uruguay Round is not totally justified.
SwedishVi anser däremot att en sammanslagning av de båda förslagen inte är motiverad.
However, we are of the opinion that both amendments taken together fail to convey the right meaning.
SwedishEn särskild nära förbindelse mellan EU och Kanada verkar därför motiverad.
Therefore, a particularly close economic relationship between the EU and Canada seems justified.
SwedishFör det första är en viss försiktighet och klokhet motiverad med hänsyn till kvantifierbara mål.
First, a certain caution and prudence are justified with respect to quantifiable goals.
Swedish(EN) Det är en motiverad fråga. Det finns mycket mark i Europeiska unionen som inte används.
There is a lot of land in the European Union that is not being used.
SwedishEnligt min uppfattning var Robert McCartneys död inte alls politiskt motiverad.
I would urge the House to support the joint resolution.
SwedishFör det fjärde: Vi tycker också att en viss ökning är motiverad p.g.a.
Fourthly, we also believe that a certain increase is justified on account of the Treaty of Lisbon.
SwedishDen ryska ledningens oro över landets territoriella enhetlighet är utan tvivel motiverad.
The Russian leadership's worry concerning their country's regional unity is doubtless well-founded.