švédsko-anglicko překlad pro "kraftfull"

SV

"kraftfull" anglický překlad

volume_up
kraftfull {příd. jm.}
SV

kraftfull {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
kraftfull (také: ivrig, skarp, bestämd, energisk)
volume_up
strong {příd. jm.}
Vi behöver därför en kraftfull politik och framförallt en mer kraftfull och pålitlig energipolitik.
We therefore need strong policies and especially a stronger reliable energy policy.
Vi befinner oss i ett skede där reglering - och kraftfull reglering - krävs.
We are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
En kraftfull medborgaropinion har också krävt åtgärder till skydd för minderåriga.
There was also a strong public opinion demanding action to protect minors.
kraftfull (také: livaktig)
Detta måste bemötas med en kraftfull protest från Europaparlamentet!
It must also meet with vigorous protest in the European Parliament.
Det är ansvarslöst och kriminellt att inte ha någon kraftfull politik på detta område.
Lacking a vigorous policy in this field is criminally irresponsible.
(GA) Var beredda på en kraftfull kampanj mot Lissabonfördraget på Irland.
(GA) Be prepared for a vigorous campaign against the Treaty of Lisbon in Ireland.
kraftfull (také: tydlig, iögonfallande, klar, bestämd)
Vi fick kraftfulla budskap av Barnier vid hans uttalande och han försäkrade oss att Europeiska unionen förvisso skulle göra något för offren.
Mr Barnier was very emphatic in his speech, assuring us that the European Union was, in effect, going to do something to help the victims.
Den 16 mars i år visade sig rådet oförmöget att finna en lösning på den grekiska krisen efter högtravande löften om att lösa den och kraftfulla uttalanden mot spekulationen.
The Council was unable, on 16 March 2010, to reach agreement on a response to the crisis in Greece, after resounding promises and emphatic declarations denouncing speculation.
kraftfull (také: arbetsam, energisk, ihärdig, företagsam)
Jag önskar det svenska ordförandeskapet lycka till med att få en kraftfull start på denna viktiga uppgift.
I wish the Swedish Presidency luck in making an energetic start on this important task.
På detta område förväntar sig parlamentet kraftfulla åtgärder och förbättringar.
Parliament expects to see energetic measures and strong improvements in this area.
I det här avseendet ger Mettens betänkande inga kraftfulla förslag.
The Metten report provides no energetic orientation here.
kraftfull (také: stark)
Parlamentets resolution innebär en kraftfull och positiv signal i denna riktning.
Parliament's resolution provides a forceful and positive signal in this direction.
Det är i fråga om denna form av demokrati och ansvarsskyldighet som kommissionen bör inta en kraftfull ståndpunkt.
It is this kind of democracy and accountability which the Commission should take a forceful position on.
Vi måste stödja honom så att Europaparlamentet kan uttrycka en kraftfull åsikt i fråga om denna centrala fråga.
We must support him so that the European Parliament might express a forceful opinion on this crucial issue.
kraftfull (také: tvångs)
kraftfull (také: vacker, prunkande)
kraftfull (také: utmanande, modig, ståtlig, mustig)
volume_up
gutsy {příd. jm.}
kraftfull (také: alkoholhaltig, arbetsam, grym, häftig)
volume_up
hard {příd. jm.}
We have been ambitious and hard hitting.
De blundar för bedrägerier eller vidtar i alla fall inte tillräckligt kraftfulla åtgärder.
They turn a blind eye to fraud or do not come down hard enough at any rate.
Jag ber kommissionen att på ett mycket kraftfullare sätt än vad som tidigare varit fallet ta itu med denna materiella jämlikhet.
I would ask the Commission to take a much harder line on this practical benchmarking than it has done in the past.
kraftfull (také: kärnfull, märgfylld, märgliknande)
volume_up
pithy {příd. jm.}
Detta gör man inte enbart genom att nedteckna kraftfulla strategier eller handlingsprogram på ett papper - som självklart inte blygs för något!
That will not be done only by pithy strategies or action programmes written down on paper - which, of course, does not blush!
kraftfull (také: ohyfsad, kraftig, ojämn, robust)
volume_up
rugged {příd. jm.}
kraftfull (také: stark)
volume_up
sinewy {příd. jm.}
kraftfull (také: häftig)
Det råder inget tvivel om att Medina-betänkandet är ett bitande fördömande av den brittiska regeringen och en kraftfull exponering av kommissionens misstag.
There can be no question but that the Medina report is a trenchant condemnation of the British Government and a powerful exposé of the mistakes of the Commission.
2. "käck, hurtig; modig"
kraftfull (také: modig, livlig, livfull)
Europeiska kommissionen är också frustrerad, som hanterar en ovanligt kraftfull och motsträvig inrättning, som skulle kunna få många myndigheter att stånga sin panna blodig.
There is also frustration on the part of the European Commission which is dealing with an exceptionally spirited and recalcitrant establishment which would give many an authority a bloody nose.

Synonyma (švédsky) pro "kraftfull":

kraftfull

Příklady použití pro "kraftfull" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishSumman av svaga röster har ofta mindre effekt än en enig och mer kraftfull röst.
Often, a chorus of small voices carries less weight than a single, stronger voice.
SwedishDetta är uppenbarligen en kraftfull, en del skulle säga farligt kraftfull, insikt.
Now this is obviously a powerful, some might say dangerously powerful, insight.
SwedishBulgarien har nyligen upprättat en kraftfull strategi för att agera mot korruption.
Bulgaria has recently drawn up a determined strategy to act against corruption.
SwedishDen signal som parlamentet sänder med dessa dokument är tydlig och kraftfull.
The message sent by Parliament through these documents comes across loud and clear.
SwedishMen att föra en kraftfull politik kräver motsvarande finansiella resurser.
However, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
SwedishSå nog bedrivs det en mycket kraftfull politik för sysselsättning och tillväxt.
Thus, we no doubt have a very powerful policy for employment and growth.
SwedishVi behöver en kraftfull europeisk lagstiftningslösning, och vi behöver den snabbt.
We need a robust European legislative solution, and we need it quickly.
SwedishLåt oss även då få ett brett stöd för en kraftfull kemikalielagstiftning.
Let us also, on that occasion, see broad support for powerful legislation on chemicals.
SwedishDetta är en kraftfull, enad europeisk röst för den iranska befolkningens rättigheter.
A powerful, united European voice for the rights of the Iranian people.
SwedishVi vill inte se något återtåg i Europa utan i stället en kraftfull kampanj.
There should be no retreat in Europe, but instead a decisive campaign.
SwedishNär det sedan gäller att mobilisera medborgarna krävs en mycket kraftfull upplysningskampanj.
With regard to labour mobility, we need much more effective awareness-raising.
SwedishEn tredje aspekt krävs emellertid också: en konsekvent, kraftfull kamp mot illegal invandring.
It is not sufficient to let people into the EU, because what is to happen then?
SwedishDet framgår av er egen rapport från 2004 att ni får kraftfull kritik på den punkten.
You can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
SwedishVi bör ägna oss åt EU:s framtid och se till att EU får en kraftfull kommission.
We should be concerned with the future of the European Union and the strength of its Commission.
SwedishDet innebär att framföra en kraftfull protest till Europeiska patentbyrån.
This means lodging a firm objection with the European Patent Office.
SwedishRedan utsikterna om ett EU-medlemskap har fungerat som en kraftfull hävstång för reformarbetet.
The prospect of EU membership has acted as a major lever for reform already.
SwedishKampen mot detta fenomen måste vara kraftfull, långtgående och orubblig.
Combating this phenomenon must be firm, far-reaching and unflinching.
SwedishJag tror att hela positionen kan kringgås med en kraftfull manöver.
I believe the entire position, sir, can be outflanked with a manoeuvre there in force.
SwedishDen gemensamma jordbrukspolitiken är den äldsta gemensamma politiken och måste förbli kraftfull.
The common agricultural policy is the oldest common policy and must be kept robust.
SwedishJag uppmanar er att uppvisa en kraftfull och i alla fall annan politik.
I urge you to pursue a robust policy, or a different one at any rate.