švédsko-anglicko překlad pro "komma överens om"

SV

"komma överens om" anglický překlad

SV komma överens om
volume_up
{sloveso}

komma överens om
Jag gläder mig även över att man har kunnat komma överens om en översyn av de olika båtkategorierna.
I am also delighted that it has been possible to agree upon a review of the various categories of boat.
Kommissionen trodde inte att vi kunde komma överens om en gemensam ståndpunkt, men vi lyckades och vi vann.
The Commission did not believe that we could agree upon a common position, but we succeeded and we won.
Europaparlamentet och rådet får i brådskande fall komma överens om den tid inom vilken godkännande skall ges.
The European Parliament and the Council may, in an urgent situation, agree upon a time-limit for consent.
komma överens om (také: avtala, fastställa, arrangera, ordna)
komma överens om (také: bilda, inträda, ingå, inlåta sig)
Om vi sedan kan komma överens om gemensamma mål och en gemensam strategi som uppnår lika mycket som kommissionens förslag, så bör vi också inleda förhandlingar med tredje länder.
If we can then agree on common goals and a common approach that achieves just as much as the Commission proposal, then we should also enter into negotiations with third countries.
komma överens om (také: klara upp, uppklara, avtala, sjunka)
Det bästa vore om frågan kunde lösas de båda länderna emellan, men de har ännu inte lyckats komma överens om någonting.
It would be best if the two countries concerned could settle the matter between themselves, but they have not yet been able to agree on anything.

Podobné překlady pro "komma överens om" anglicky

komma podstatné jméno
English
komma sloveso
överens příslovce
English
över přídavné jméno
English
över příslovce
över předložka
om spojka
om předložka
öm přídavné jméno

Příklady použití pro "komma överens om" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet saknas möjligheter att komma överens om bindande regelverk som måste följas.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
SwedishMen vi behöver också komma överens om en annan punkt, nämligen den om flexibilitet.
But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
SwedishRådet förväntas komma överens om texten till en ny förordning under nästa vecka.
It is expected that the Council will agree on the text of a new regulation next week.
SwedishSedan trodde många att det inte skulle bli möjligt att komma överens om Kyoto.
Then most people thought that it would not be possible to agree to implement Kyoto.
SwedishMen vi måste komma överens om innehållet i dessa regler och hur de skall tillämpas.
We have still to agree on the content of these rules and on their application.
SwedishDet hade ju varit enkelt för oss att komma överens om en bra uppgörelse här.
It should, of course, have been easy for us to come to a sound agreement here.
SwedishVi måste komma överens om detta, annars blir det mycket svårt att hantera krisen.
We need agreement on this, otherwise it will be very difficult to manage this crisis.
SwedishDet blir nödvändigt att komma överens om ett investeringsprogram i Medelhavsregionen.
A concerted programme of investment in the Mediterranean is becoming necessary.
SwedishNaturligtvis behöver vi också ha med oss medlemsländerna och komma överens om detta.
Naturally, we also need to carry the Member States with us and agree on this.
SwedishAllt som återstår är att klargöra och komma överens om detaljerna i detta åtagande.
All that remains is to clarify and agree on the details of this commitment.
SwedishMedlemsstaterna har ännu inte förmått komma överens om tillämpningen av denna åtgärd.
The Member States have not yet managed to agree on the scope of this measure.
SwedishAtt komma överens om en gemensam ståndpunkt verkar vara ett steg för mycket för dem.
The agreement on a common position appears to be a bridge too far for them.
SwedishTrots allt är det inte alltför svårt att komma överens om vissa enkla principer:
After all, it was not too difficult to agree on some simple principles:
SwedishVi har kunnat definiera gemensamma åsikter och komma överens om några diskussionspunkter.
We have been able to define convergences and identify some points for discussion.
SwedishDet enda man tycks kunna komma överens om verkar vara repressiva åtgärder.
It seems that the only thing that can be agreed upon is repressive measures.
SwedishVi behöver en livsmedelslagstiftning, som ni sade, och vi behöver komma överens om detta.
We need a body of food law, as you have said, and we need to agree this together.
SwedishJag beklagar att man inte kunde komma överens om reformer inom mjölksektorn.
I regret that agreement was not reached on the reforms in the milk sector.
SwedishDet innebär att den stora frågan är: kommer vi att komma överens om en långsiktig strategi?
That means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
SwedishKommissionen och medlemsstaterna måste komma överens om ett nytt tidsschema.
The Commission and Member States will have to agree a new time schedule.
SwedishAtt komma överens om ett uttalande räcker inte - det måste omvandlas till handling.
To agree on a position is not enough: it must be converted into action.