švédsko-anglicko překlad pro "kört"


Nechceš hledat kort
SV

"kört" anglický překlad

volume_up
kört {příd. jm.}
EN

SV kört
volume_up
{přídavné jméno}

volume_up
driven {příd. jm.}
Det är många som har haft nytta av bilen; det är många som har kört den.
Many others have had the benefit of this car; many others have driven it.
Jag har ofta kört bil i denna del av världen.
I have often driven in that part of the world.
Vi har kört i städer, som i San Francisco.
We've driven in cities, like in San Francisco here.

Příklady použití pro "kört" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishUtvecklingen inom industri och forskning har egentligen kört över oss politiker.
Developments in industry and research have actually overtaken us politicians.
SwedishNu när samtalen i Seattle kört fast ger det oss en möjlighet att göra just det.
The stalling of the talks in Seattle gives us an opportunity to do just that.
SwedishNär det inte funkar, gör de det du snart ska göra när du inser att det är kört.
When that fails, they do what you're about to do when you realize it's over.
SwedishAvregleringsprogrammet har kört fast till följd av nya sociala mål och miljömål.
The liberalising agenda has become bogged down by new social and environmental targets.
SwedishDen tionde Europeiska utvecklingsfonden (2008-2013) har dock kört fast i nuläget.
However, the 10th EDF (2008-2013) has at the moment come to a standstill.
SwedishMario Monti gjorde i sin rapport klart att den inre marknaden har kört fast.
Mario Monti was clear in his recent work that the single market had stalled.
SwedishFaktiskt lär premiärministern själv ha sagt att hans ordförandeskap har kört fast.
Indeed, the Prime Minister is reported to have said that his own Presidency has stalled.
SwedishJag har emellertid inte kört från Bryssel till Budapest med en bil från samma företag.
I did not, however, travel from Brussels to Budapest with a car from the same company.
SwedishDet är oklokt att behandla Balkanländerna som om loppet redan vore kört.
It is unwise to treat the Balkan countries as if the race were already over.
SwedishJag har inget intryck av att förhandlingarna som sådana kört fast.
I do not have the impression that negotiations have reached deadlock per se.
SwedishDet måste finnas en plan B, eller tänker ni bara låta detta fortsätta tills det är helt kört?
There must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
SwedishBara så ni vet det, har jag kört ut de flesta männen härifrån.
OK, now, just to let you know, what I've done is cleared the studio of excess men.
SwedishEfter tre år har denna agenda kört fast; den går till och med bakåt.
After three years, this agenda is stalled, indeed it is going backwards.
SwedishReformstrategin inom EU har enligt min mening kört fast - den måste återupptas.
The reform strategy of the EU has, in my view, stalled at the present time - it needs to be revived.
SwedishProblemet med vårt arbete hittills är att vi har kört fast i dagens tänkesätt.
The problem with the work that we have done so far is that we have got bogged down in today's thinking.
SwedishDärför har förordningen kört fast, och rådet ändrar sig inte.
Therefore, the Regulation is stuck fast, and the Council is not shifting.
SwedishProblemet med vårt arbete hittills är att vi har kört fast i dagens tänkesätt.
The problem with the work that we have done so far is that we have got bogged down in today' s thinking.
SwedishJag vill tacka er för att ni planerar ändringar av EU:s budget, som nu har kört fast fullständigt.
I would thank you for your plans to amend the EU budget, which has now completely seized up.
SwedishEnligt taxibolaget, har han kört sin taxi i tolv år.
According to the cab's dispatch unit, he's been driving that cab for 12 years.
SwedishDet enda han behöver göra är att hoppa på första bästa utrikesflyg...... och då är det kört, eller hur?
All he has to do is jump on the first international flight and then we're done, all right?