švédsko-anglicko překlad pro "inspektion"

SV

"inspektion" anglický překlad

SV inspektion
volume_up
{společný rod}

volume_up
inspection {podstatné jméno}
Vi vill ha en inspektion av varje gård; det bör räcka överallt som inspektion.
We want one inspection of every farm; that should be enough anywhere to inspect.
Kontroll, inspektion och övervakning inom den gemensamma fiskeripolitiken
Expenditure on CFP control, inspection and surveillance systems
Inspektion av industrifiskeanläggningar ger också upphov till polemik.
The inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
volume_up
review {podstatné jméno}
Kommissionens förslag innebär därför minimibestämmelser för inspektion, översyn av tillståndsvillkor och rapportering av överensstämmelse.
For this reason, the Commission's proposal introduces minimum provisions for inspection, review of permit conditions and reporting of compliance.
I direktivet föreskrivs faktiskt i förväg arrangerade översyner av kärnsäkerhetsmyndigheter i stället för en ordentlig inspektion av kärnkraftsanläggningar, och det är självfallet trams.
In fact it calls for pre-arranged reviews of nuclear safety authorities, rather than a proper inspection of nuclear facilities, and that is clearly nonsense.
volume_up
survey {podstatné jméno}
Stegvis införs också kravet på dubbelskrov och en förbättring sker av de regler som rör organisationerna för inspektion och kontroll av fartyg.
Compulsory double hulls will be phased in and the rules governing ship survey and control organisations will be improved.
Därför vill jag i likhet med Paolo Costa be kommissionen att utöka reglerna för inspektion och godkännande så att de snarast möjligt även omfattar dessa typer av fartyg.
Therefore, like Mr Costa, I would like to ask the Commission to extend the provisions on survey and approval to include these types of ship as soon as possible.

Synonyma (švédsky) pro "inspektion":

inspektion

Příklady použití pro "inspektion" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishAdams frågar om tjeckerna tog hänsyn till IAEA: s inspektion och åsikter.
Mr Adams asks whether the Czechs took account of the IAEA's inspections and views.
SwedishAdams frågar om tjeckerna tog hänsyn till IAEA:s inspektion och åsikter.
Mr Adams asks whether the Czechs took account of the IAEA's inspections and views.
SwedishTvå internationella expertkommissioner har de senaste veckorna utfört en inspektion av Mochovce.
Two international panels of experts have visited the Mochovce plant in recent weeks.
SwedishDe genomför statistiska program och ansvarar för inspektion och kontrollsystem.
They carry out statistical programmes and are responsible for inspections and the monitoring system.
SwedishDe kräver detaljerad inspektion och vi måste dra lärdom av detta.
They need detailed inspections, and lessons need to be learned.
SwedishVissa av dem syftar till att skärpa förfarandena för övervakning, rapportering och inspektion.
Some of the amendments are aimed at tightening up the procedures for monitoring, reporting and inspections.
SwedishPå gatan förstår man inte att frågan om inspektion inte är i full gång på grund av bristande personalresurser.
The public does not understand that the inspections are not fully implemented because of staffing problems.
SwedishDetta arbete måste utföras på EU-nivå i samarbete med medlemsstaterna för att fastställa gemensamma kriterier för inspektion.
In Europe alone, the number of air passengers increased by an average 5.5 % per year between 1990 and 2003.
SwedishSkulle du göra en inspektion för oss?
SwedishFör det tredje måste oberoende personal med lämplig och återkommande utbildning spela en nyckelroll i samband med planering och inspektion.
Thirdly, independent staff with appropriate and regular training must play a key role in planning and inspections.
SwedishVarför inte, om målet är att stärka de gemensamma kriterierna för inspektion, förlust och begränsning av flygrättigheter?
Such issues notwithstanding, I believe that the rapporteur’ s demands are entirely legitimate, and I should like to lend my backing to her draft.
SwedishMånga tekniker understryker i dag de svårigheter man stöter på vid inspektion av utrymmet mellan de båda skroven och underhållet av detta utrymme.
Many technical experts have pointed out the difficulties encountered when inspecting the space between the two hulls and during its maintenance.
SwedishDet är också kommissionens ansvar att se till att denna inspektion på 25 procent, en annan nyckeldel i detta direktiv, utförs av medlemsstaterna.
It is also the Commission's responsibility to verify that that control of 25 %, another key element of this directive, is carried out by the Member States.
SwedishDet är också kommissionens ansvar att se till att denna inspektion på 25 procent, en annan nyckeldel i detta direktiv, utförs av medlemsstaterna.
It is also the Commission' s responsibility to verify that that control of 25%, another key element of this directive, is carried out by the Member States.
SwedishJag röstade för denna resolution eftersom jag anser att kommissionens åtgärder för övervakning och inspektion av fiskeområden är nödvändiga.
I voted in favour of this resolution as I believe that the measures presented by the Commission for the monitoring and surveillance of fishing zones are necessary.
SwedishDen 24 mars 2010 uppehöll sig den turkiska korvetten Bafra på grekiskt territorialvatten och begärde att få företa en inspektion av ett handelsfartyg i närheten.
On 24 March 2010 the Turkish corvette Bafra, while sailing in Greek territorial waters, demanded identification details from a nearby merchant ship.
SwedishDet måste finnas en tydlig inspektion och kontroll, även om det sker genom stickprov, och framför allt ett fönster, en webbsida, där eleverna kan framföra sina klagomål.
There must be clear checks and monitoring, even if only of a sample, and above all, a web site, where students can register their complaints.
SwedishDet finns andra skillnader som finns i politiken om inspektion av sjukdomar, perioder med att lägga träda, begränsningar för förflyttning av smittad fisk, material och annat.
Before we jump to copy the slaughter policy of the Norwegians, we should try these other things first to see if we can mitigate the disaster.
SwedishKommissionen är övertygad om att förslagets omfattning är tillräcklig som den är och att fokus bör fortsätta att riktas mot huvuduppgiften – det vill säga kontroll och inspektion.
The Commission views the establishment of the agency as a crucial element in the implementation of the reform of the common fisheries policy.
SwedishOm en inspektion skulle avslöja att en jordbrukare inte har följt de erforderliga villkoren, riskerar han delvist eller fullt avdrag på sina direktstödsutbetalningar.
If an administrative check uncovers that a farmer has not fulfilled the specified requirements, he faces partial or full reduction of his direct aid payments.