SV inleda
volume_up
[inledde|har inlett] {sloveso}

När kommer kärnvapenländerna att inleda verkliga förhandlingar om avveckling?
When will the nuclear nations begin real negotiations on nuclear disarmament?
Jag uppmanar det tjeckiska ordförandeskapet att inleda förhandlingar i ärendet.
I am asking the Czech Presidency to begin negotiations on this matter.
Så fort fördraget är på plats, kommer vi att inleda förberedelserna för detta.
As soon as the Treaty is in place, we will begin preparations for this.
EU har insett detta och därför beslutat att inleda anslutningsförhandlingar.
Realising this, the EU has decided to commence accession negotiations.
Jag vill inleda med att gratulera herr Langen för hans arbete.
Mr President, may I commence by complimenting Mr Langen on his work.
Vi kommer att behöva se förbättringar om vi ska inleda förfarandet vid den planerade tidpunkten.
We will need to see improvements if we are to commence proceedings on the planned date.
Jag skulle vilja inleda mina kommentarer med att säga att ni alla har alldeles rätt.
I should preface my remarks by saying that you are all quite right.
Låt mig inleda min sammanfattning med ett särskilt tack till ombudsmannen.
Madam President, please allow me to preface my summary with a word of particular thanks to the Ombudsman.
   – Jag skulle vilja inleda mina kommentarer med att citera ett uttalande från Vatikanen om Internets roll.
   I would like to preface my remarks with a quote from a statement from the Vatican concerning the role of the Internet.
inleda (také: föra bort, öppna, börja)
inleda
Premiärminister Lipponen skall i nästa vecka inleda den traditionella huvudstadsrundan inför Europeiska rådets möten.
Next week, Prime Minister Lipponen is to begin the traditional tour of the capitals preceding the European Council meetings.
Medan jag talar om att ta till vara på tillfällen måste vi inleda de åtgärder som nu krävs med orden ”aldrig mer”.
While I am on the subject of taking opportunities, we must precede the actions that are now necessary with the words 'never again' What happened on these markets must never be repeated.
Europeiska unionen förbereder sig för att inleda översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003, en översyn som kan vara början till en mer djupgående reform som är planerad till 2006.
The European Union is preparing to undertake a review of the CAP in 2003, which could be the prelude to a more in-depth reform planned for 2006.
Europeiska unionen är angelägen om att inleda goda och djupa förbindelser med detta land inom ramen för grannskapspolitiken, som inbegriper länderna runt Medelhavet.
The European Union is keen to strike up good and intense relations with that country in the framework of the Neighbourhood Policy involving countries around the Mediterranean.

Synonyma (švédsky) pro "inleda":

inleda

Příklady použití pro "inleda" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishKommissionen har agerat snabbt genom att inleda två anti-dumpningsundersökningar.
The Commission has acted promptly by initiating two anti-dumping investigations.
SwedishDet är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
SwedishVi kan nu skrida till verket och inleda utarbetningen av strategins detaljer.
We can now get to work and start the development of the details of the strategy.
SwedishDet skulle vara naturligt för EU att inleda en närmare dialog med dessa länder.
It would be natural for the EU to embark on closer talks with these countries.
SwedishJag vill därför uppmana parlamentets ledare att inleda samtal med flygbolagen.
I would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
SwedishVi bidrog huvudsakligen till att inleda den, och vi har vårdat den genomgående.
We were primarily instrumental in launching it and we have nurtured it throughout.
SwedishJag försäkrar er om att vårt val att först inleda en debatt har visat sig lyckat.
I assure you that our choice to launch a debate first has proven to be successful.
SwedishJag vill fråga er när kommissionen har för avsikt att inleda en sådan utvärdering.
I should like to ask you when the Commission intends to launch such an evaluation.
SwedishJag vädjar till rådet att inleda alla förhandlingskapitel så snabbt som möjligt.
I appeal to the Council to open all the negotiating chapters as quickly as possible.
SwedishI morse fattade vi det historiska beslutet att inleda förhandlingar med Turkiet.
This morning we made the historic decision to open negotiations with Turkey.
SwedishDessutom har kommissionen varit tvungen att inleda 14 överträdelseförfaranden.
What is more, the Commission had to initiate fourteen infringement procedures.
SwedishJuntan måste också inleda en dialog med NLD och med de etniska nationaliteterna.
The junta should also enter into dialogue with the NLD and the ethnic nationalities.
SwedishIcke desto mindre finns det enorma risker med att inleda förhandlingar med Turkiet.
There are nevertheless huge risks attached to opening negotiations with Turkey.
SwedishVem ska man kontakta när man vill ha information och vill inleda ett initiativ?
Who should be contacted for information if one wants to launch an initiative?
SwedishÖgonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
The time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
SwedishOch vi gav Lissabonstrategin ny drivkraft genom att inleda en ny ambitiös fas.
And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
SwedishDet innebär dock även en möjlighet att inleda en omfattande politisk process.
But they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
SwedishNi ville inleda er sammanträdesperiod med en gemensam debatt om rättsliga frågor.
You wanted to start your part-session with a joint debate on justice issues.
SwedishVi borde inleda en debatt om europeiska minimistandarder även inom detta område.
We should launch the debate on European minimum standards in this area too.
SwedishEnbart på denna grund bör vi häva beslutet att inleda förhandlingar med Turkiet.
On that basis alone, we should reverse the decision to open negotiations with Turkey.