švédsko-anglicko překlad pro "initiera"

SV

"initiera" anglický překlad

SV initiera
volume_up
[initierade|har initierat] {sloveso}

Den bör initiera diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstater och marknadsaktörer.
It should initiate discussion and consultation between Member States and market players.
Det kan inte initiera lagstiftning, och det kan inte upphäva lagstiftning.
It cannot initiate legislation and it cannot repeal legislation.
Det är därför som kulturutskottet har beslutat sig för att initiera detta betänkande.
This is why the Culture Committee decided to initiate this report.
initiera (také: ge första erfarenhet)
volume_up
to blood [blooded|blooded] {sl.} [brit. angl.]

Synonyma (švédsky) pro "initiera":

initiera

Příklady použití pro "initiera" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Swedishinitiera kortet måste du ange lösenordet (Administratör eller Webbplatssäkerhet).
to initialize this card, you must enter the Administration or Site Security Password.
SwedishVi måste initiera fredsförhandlingar och därvid utöva tryck på alla partier i och utanför landet.
We must be able to bring about peace negotiations and to that end exert pressure on all parties at home and abroad.
SwedishAvser kommissionen använda detta nya instrument för att initiera åtgärder mot Burmas militärregering?
Does the Commission plan to use this new instrument to start proceedings against the Burmese military government?
SwedishDet är därför de i mitt yttrande uppmanas att initiera sin egen regionalpolitik och fortsätta den processen.
That is why my report encourages them to create their own regional policy and move forward in this process.
SwedishÅtminstone borde man initiera pilotprojekt.
At the very least, pilot projects should be initiated.
SwedishDet gick inte att initiera 1 p.
The 1 could not be initialized because of the following error:.
SwedishJag hoppas att man kommer att initiera fler universitetsutbildningar där detta erbjuds som en integrerad del av utbildningen.
I hope that even more study courses will be set up which offer this as an integral part of the course.
SwedishFörslagen att initiera diskussioner om dessa frågor med våra Euromedpartner verkar logiska och verkar ligga rätt i tiden.
The proposals to launch discussions on these matters with our Euromed partners seem to me logical and timely.
SwedishDet gick inte att initiera OLE 2.
Make sure that the OLE libraries are the correct version.
SwedishKommissionen kommer till fullo att uppfylla sin roll genom att initiera, leda och stödja medlemsstaternas ansträngningar.
The Commission will fully undertake its role in instigating, managing and supporting the Member States’ efforts.
SwedishDet gick inte att initiera diskussionsgruppsservrar.
SwedishJag anser, fru kommissionär, att det är kommissionen som bär ansvaret för att initiera och samordna dessa möjligheter.
It seems to me, Commissioner, that the Commission has the responsibility to promote and coordinate these opportunities.
SwedishTill sist vill jag säga: Vi måste initiera ytterligare åtgärder. Vi måste ställa medel för rehabilitering till förfogande.
In closing let me point out that further measures are needed in this respect and that funds must be provided for rehabilitation.
SwedishDen viktigaste åtgärden 2007 är att initiera nya program såsom föranslutningsinstrumentet och gemenskapens grannskaps- och partnerskapsinstrument.
On external relations, we agree that Europe, as a world partner, needs to support this area financially.
SwedishSamtidigt är jag övertygad om att detta är ett kraftfullt sätt att initiera och utveckla en politisk dialog med våra partner.
At the same time, I am convinced that this is a powerful way of initiating and fostering political dialogue with our partners.
SwedishJag vet till exempel att vi i mitt land, Italien, har svårt att hitta verkstäder som kan initiera dessa instrument.
I know, for instance, that in my country, Italy, we are having difficulties finding workshops capable of initialising these instruments.
Swedishutfärdaren att initiera det.
back to your issuer to be initialized.
SwedishKvinnorna själva har medverkat i att initiera och forma denna förändring, både som individer och i kvinnors politiska grupperingar.
Women themselves have played a part in initiating and shaping this change, both as individuals and in women's political groupings.
SwedishVi måste också dra lärdomar av Opelaffären - än är det inte för sent att initiera en samordnad EU-strategi för bilbranschen.
We must also learn lessons from the Opel affair: it is not yet too late to launch a coordinated European strategy for the automobile sector.
SwedishJag röstade ”nej” till frågan om vi anser Barroso II-kommissionen lämplig att driva, initiera och inspirera det europeiska projektet.
I voted 'no' to the question of whether we consider Barroso II suitable as a motor, initiator and inspirer of the European project.