švédsko-anglicko překlad pro "förvissa"

SV

"förvissa" anglický překlad

SV förvissa
volume_up
{sloveso}

Jag kan förvissa er om att rådet mycket noggrant kommer att studera de förslag som parlamentet antar.
I can assure you that the Council will pay close attention to the proposals adopted by Parliament.
Men jag kan förvissa er om att vi aldrig kommer att gå med på det.
I would, however, like to assure you that we will never grant our consent.
Jag kan förvissa er om att Förenade kungariket kommer att svara helt i enlighet med de frågor som Europarådet ställer.
For its part, I can assure this Chamber that the United Kingdom will respond fully to the Council’s queries.
förvissa
förvissa sig om att etableringsvillkoren inte snedvrids genom stödåtgärder av medlemsstaterna.
by satisfying themselves that the conditions of establishment are not distorted by aids granted by Member States.
Lobbyisterna måste också förvissa sig om att all hjälp som erbjuds inom ramen för dessa bestämmelser förs upp i det härför avsedda registret.
The lobbyists also need to satisfy themselves that any assistance provided in the context of these provisions is declared in the appropriate register.
Medlemsstaterna måste förvissa sig om att det klassificeringssällskap de väljer att arbeta på deras vägnar fullgör uppgifterna till deras fulla belåtenhet.
Member States must satisfy themselves that the classification society they have chosen to work on their behalf, fulfils the tasks to their full satisfaction.

Synonyma (švédsky) pro "förvissa":

förvissa
Swedish

Příklady použití pro "förvissa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishJag vill nu förvissa mig om att alla berörda förstår vad CHP verkligen betyder.
I now want to make sure that it is clear to those concerned what CHP really means.
SwedishVi måste först förvissa oss om att vi har släckt elden och att den inte flammar upp igen.
We need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
SwedishJag vill bara förvissa mig om att rösterna har registrerats korrekt.
I just wanted to make sure that the votes have been recorded correctly.
SwedishOm en timme kommer jag också att förvissa mig om taxibilar återigen tillåts köra in.
I will also be ascertaining, in an hour’s time, whether taxis are again being allowed to drive in.
SwedishOm en timme kommer jag också att förvissa mig om taxibilar återigen tillåts köra in.
I will also be ascertaining, in an hour’ s time, whether taxis are again being allowed to drive in.
SwedishOm ni vill förvissa er om det kan ni göra det på fredag morgon då jag fortsätter som ordförande.
If you wish to test it out, you may do so on Friday morning, when I shall still be in the chair.
SwedishInnan projektet kan starta måste vi förvissa oss om att projektet uppfyller stränga miljökrav.
Before the project can start, we must make sure that the project meets stringent environmental criteria.
SwedishFör det andra vill man förvissa sig om större internationell konkurrenskraft på den inre marknaden.
The second is to ensure that the European internal market becomes more competitive at international level.
SwedishParlamentet måste kunna förvissa sig om att det är tillräckligt.
Parliament needs to know that it will be adequate.
Swedishförvissa sig om att etableringsvillkoren inte snedvrids genom stödåtgärder av medlemsstaterna.
by satisfying themselves that the conditions of establishment are not distorted by aids granted by Member States.
SwedishVi är på det klara med att detta är mycket komplicerade frågor och vill förvissa oss om att vi hanterar dem på rätt sätt.
We know that these are very complex issues and we want to be sure that we address them correctly.
SwedishDe som bedriver jordbruk i enlighet med lagen måste också förvissa sig om att deras produkter inte utgör någon hälsofara.
Those who farm in accordance with the law must also be certain that their products pose no health hazard.
SwedishDe måste förvissa sig om varje fånges status innan de gör en officiell begäran om överföring till en EU-stat.
They have to verify the status of each detainee before they make an official request for transfer to an EU Member State.
SwedishFör att förvissa oss om att dessa tillgångsregler är effektiva behöver vi en laglig åtskillnad beträffande lagringsoperatörerna.
To make sure that these access rules are effective, we need legal unbundling of the storage operators.
SwedishVi behöver förvissa oss om att de problem som för närvarande ger anledning till allvarlig oro inte dyker upp igen i framtiden.
We need to be confident that the problems currently causing us serious concern will not recur in the future.
SwedishDe som bedriver jordbruk i enlighet med lagen måste också förvissa sig om att deras produkter inte utgör någon hälsofara.
Food producers will benefit because there will be more clarity as to what specifications the products have to comply with.
SwedishDet finns ingen ansvarig eller direkt ledning närvarande som kan förvissa sig om att hasardspelaren är myndig och handlar lagenligt.
There is no responsible or immediate management present to ensure that the gambler is of age and acting legally.
SwedishLåt oss förvissa oss om att vårt gensvar visar att vi håller huvudet kallt och tänker klart, med tanke på den kris vi står inför.
Let us be sure that our response reflects cool heads and proper thinking, given the crisis within which we are talking.
SwedishDet är emellertid ännu viktigare att förvissa sig om att våra kristna, västliga rötter inte gradvis och oåterkalleligt förloras.
It is even more important, however, to ensure that our Christian-occidental roots are not gradually and irrevocably lost.
SwedishJag ber er att vara förnuftig och att inte insistera, eftersom vi inte kan förvissa oss om huruvida ett personligt yttrande har fällts.
I would ask you to be reasonable and not to insist, because we cannot ascertain whether personal comments have been made.