švédsko-anglicko překlad pro "förlängd"

SV

"förlängd" anglický překlad

volume_up
förlängd {příd. jm.}
SV

förlängd {přídavné jméno}

volume_up
förlängd (také: utökad, utsträckt, utdragen, utbyggd)
Den har därför fått förlängd frist för genomförandet av direktivet.
It has therefore extended the deadline for implementing the directive.
Gränsen är egentligen bara förlängd runt Kaliningrad och Baltikum.
In fact, the border has been extended only around Kaliningrad and the Baltic states.
Deadline för inskick av abstracts är förlängd till 15 januari, 2013.
Deadline for submission of abstracts has been extended to 15th January, 2013.
förlängd
Det handlar om den andra etappen av en förlängd process.
Ladies and gentlemen, this is the second stage of a prolonged process.
That is what prolonged it.
Morgonens debatt förlängdes något på grund av den finländske statsministerns tal, som varade i 45 minuter.
This morning ’ s debate was slightly prolonged because of the Finnish Prime Minister’ s speech, which lasted 45 minutes.

Příklady použití pro "förlängd" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishVi har gett företagen en förlängd frist på två år för att fasa ut produktionen.
We have given a two-year extension to companies to phase out their production.
SwedishDet räcker naturligtvis inte med enbart en förlängd mammaledighet och full ersättning.
Of course, fully paid and longer maternity leave is not enough on its own.
SwedishVi begär därför förlängd bordläggning med kommissionens samtycke.
We therefore request a further postponement with the consent of the Commission.
SwedishDet bör emellertid inte finnas någon möjlighet till förlängd användning efter denna tidpunkt.
However, there should be no option for extending its use after this date.
SwedishDu kan ansöka om förlängd ackreditering två månader innan tiden går ut.
An application to renew access rights can be submitted two months prior to the indicated expiry date.
SwedishNär det gäller ledigheten känner vi till de ekonomiska kostnaderna för att föreslå en förlängd ledighet.
The Union, which is today in a position to do so, should draw up and implement legislation to this end.
SwedishVi får inte tillåta att den viktiga frågan om kraven på mammaledighet urvattnas av en förlängd föräldraledighet.
We cannot allow the important matter of maternity provision to be diluted by an extension of parental leave.
SwedishMen jag godkänner inte att Internetleverantörer görs till en förlängd arm av de brottsbekämpande myndigheterna.
However, I do not approve of making Internet service providers into an extension of the law enforcement agencies.
Swedish. - (EN) Jag stöder till fullo tanken på förlängd skyddstid, men det här förslaget tjänar inte längre sitt syfte.
in writing. - Although I strongly support the idea of copyright extension, this proposal has become unfit for purpose.
SwedishVi har verkligen gjort vad som skulle göras och vi kommer att fortsätta, eftersom det är uppenbart att det krävs en förlängd åtgärd.
We really have done what is necessary and will continue to do so, since it is clear that ongoing action is required.
SwedishJag kan inte förklara för mina fiskare att fiskeförbudet plötsligt ökar från två till fyra månader på grund av förlängd fredningstid.
I cannot explain to my fisherman what happened to make the biological rest period suddenly increase from two to four months.
SwedishBulgarien har redan anhållit om omprövning av avtalet och en förlängd tidsfrist, vilket kommissionen med rätta har motsatt sig.
Bulgaria has already requested a review of the agreement and an extension, while the Commission is very rightly opposed to that request.
SwedishTill dessa objektiva realiteter skall läggas några trender: förlängd utbildningstid för våra ungdomar och en generell tidigareläggning av pensionsåldern.
Other trends are becoming apparent: young people are studying and training for longer periods and, in general, people are taking earlier retirement.
SwedishJag röstade för Bernhard Rapkays betänkande eftersom jag bland annat stöder åtgärden med en förlängd tidsfrist för nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga.
I voted for Mr Rapkay's report as I support, amongst other measures, the extension of the deadline for closing uncompetitive coal mines.
SwedishEtt sådant läge borde göra det möjligt för er att få behålla den blåa och den gröna flaskan som godkändes i Marrakech, såväl som att få fredsklausulen förlängd.
This situation must make it possible for you to ensure that the blue box and the green box accepted at Marrakech are retained, and that the peace clause is renewed.
Swedishförlängd? konfiskering och omvänd bevisföring.
I agree with the rapporteur's position on the proposals by the Danish Presidency on the possibility of 'more extensive' confiscation and the inversion of the onus of proof.
Swedishförlängd? konfiskering och omvänd bevisföring.
I agree with the rapporteur's position on the proposals by the Danish Presidency on the possibility of 'more extensive ' confiscation and the inversion of the onus of proof.
Swedish—Danmark kan utan vidare skjuta upp genomförandet av ramdirektivet om vatten från 2015 till 2027, eftersom Danmark kan få fristen förlängd med sammanlagt 12 år.
—Denmark could easily delay the implementation of the Water Framework Directive from 2015 until 2027, since it has the option of extending the deadline by a total of 12 years;