SV förkasta
volume_up
[förkastade|har förkastat] {sloveso}

1. generál

Jag uppmanar kollegorna att förkasta ändringsförslaget och stödja kommissionens förslag.
I call on colleagues to reject the amendments and support the Commission proposal.
Jag kunde därför tyvärr inte stödja detta förslag till att förkasta budgeten.
Unfortunately, I could not therefore support this proposal to reject the budget.
Av dessa anledningar finns det inget annat val än att förkasta detta betänkande.
For these reasons, there is no option but to reject this report.
Det finns också ändringsförslag om att förkasta hela parlamentets förslag.
There are also amendments that would discard the whole of Parliament's proposal.
Den spanska regeringen kan rätta sig efter detta, men den kan också förkasta det.
The Spanish Government may accept our view but it may also discard it.
Det är omoraliskt att bara förkasta en energikälla: enligt min uppfattning är det oansvarigt att bara förkasta kärnkraften.
It is immoral to just discard a source of energy: in my view, it is irresponsible to simply dismiss nuclear energy.
Det är orealistiskt, särskilt på grund av att parlamentet genom att förkasta punkten om Armenien sänder ut en utomordentligt negativ signal.
Well, that is unrealistic, especially because, by rejecting the paragraph on Armenia, this Parliament is sending out an extraordinarily negative signal.
Jag måste också förkasta ändringsförslagen 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 101 och 105, eftersom dessa kan få negativa konsekvenser för små företag.
I must also reject Amendments Nos 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 101 and 105 because these may have a negative impact on small businesses.
Jag måste också förkasta följande ändringsförslag, antingen på grund av möjliga negativa konsekvenser för små företag, eller därför att de sammanfaller med andra delar av gemenskapsrätten.
I must further reject the following amendments either because of a possible negative impact on small businesses or because of overlap with other parts of Community law.
förkasta (také: avskeda, knuffa åt sidan)
volume_up
to bump [bumped|bumped] {sl.} [am. angl.]
Efter att ha hört kommissionsledamoten i kväll undrar jag hur stor del av deras betänkanden som faktiskt finns kvar eftersom han tycktes förkasta alla förslag.
After listening to the Commissioner tonight I wonder how much of their reports are actually left because he seemed to be casting aside all the proposals.
Vårt mål är att vinna detta krig utan att offra vår egen anständighet, förkasta vår mänsklighet, förråda vår egen lagstiftning eller äventyra den personliga friheten inom vårt eget territorium.
Our goal is to win this war without sacrificing our own decency, casting aside our humanity, betraying our own laws or endangering personal freedom within our own domestic territory.
Först vill jag förkasta den nationalistiska retorik som vi i vissa fall har hört i dag.
Firstly, I would like to repudiate the nationalistic rhetoric which we have heard in some cases today.
Föredraganden uppmärksammar detta genom att förkasta denna specifika punkt.
The rapporteur recognises this by repudiating that specific point.

2. podnikání

Jag uppmanar kollegorna att förkasta ändringsförslaget och stödja kommissionens förslag.
I call on colleagues to reject the amendments and support the Commission proposal.
Jag kunde därför tyvärr inte stödja detta förslag till att förkasta budgeten.
Unfortunately, I could not therefore support this proposal to reject the budget.
Av dessa anledningar finns det inget annat val än att förkasta detta betänkande.
For these reasons, there is no option but to reject this report.

3. právo

förkasta
Om ni vill dra full nytta av detta direktiv, använd er röst till att förkasta dessa ändringsförslag.
If you want the full benefits of this directive use your vote to throw out these amendments.
Allt detta är bra, men jag ber er att ta hänsyn till följande: för det första, låt oss inte förkasta det som har fungerat bra.
That is all fine, but please, take into consideration the following: first, let us not throw out that which has been working well.
Det är skamligt att man inte har en enda rättslig invändning mot att parlamentet i går beslutade att förkasta frågan och i dag säger att detta inte betyder något.
It is shameful that there has not been a single legal challenge arising from the fact that Parliament yesterday voted to throw out the matter and is today saying that it is of no significance.

4. geologie

förkasta (také: förkasta sig)

Synonyma (švédsky) pro "förkasta":

förkasta

Příklady použití pro "förkasta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDe bör förkasta den.
They should not be bullied into accepting this deal; the deal should be rejected.
SwedishAtt förkasta kommissionens förslag är det mest ändamålsenliga handlingssättet.
Rejecting the Commission's proposal is the most appropriate course of action.
SwedishParlamentet kan, i sin vishet, acceptera, förkasta, göra vad det vill, det är rådande.
Parliament, in its wisdom, accepts, rejects, does what it wants, it is sovereign.
SwedishDärför måste vi starkt förkasta all användning av våld för att uppnå detta.
So our rejection of the use of violence to achieve such ends must be absolute.
SwedishAtt förkasta Reach skulle därför utan tvivel vara till förfång för alla parter.
Rejecting REACH would undoubtedly be detrimental to all sides, therefore.
SwedishDenna tendens kommer till uttryck i några ändringsförslag, som vi kommer att förkasta.
This tendency arises in some of the other amendments, which we shall be rejecting.
SwedishVi har lagt fram en rad ändringsförslag om att förkasta detta frivilliga avtal.
We have tabled a series of amendments rejecting this voluntary agreement.
SwedishI en lagstiftningsresolution beslutade vi sedan att förkasta kommissionens förslag.
We then adopted a legislative resolution rejecting the Commission proposal.
SwedishJag anser att detta stämmer och min grupp kommer därför att förkasta detta betänkande.
I believe this is right and my Group will therefore be rejecting this report.
SwedishDet var mödan lönt för oss att förkasta förslaget 1995.
Madam President, our rejection of the proposal in 1995 was well worth the trouble.
SwedishAtt förkasta ändringsförslag 40 är helt oacceptabelt för små och medelstora företag.
Rejection of application 40 to amend is completely unreasonable for SMEs.
SwedishDärför behövs det inga ursäkter för en uppmaning att förkasta detta makthungriga förslag.
Hence I have no apology for favouring total rejection of this power-hungry proposal.
SwedishI nuläget kan vi alla hitta något skäl till att förkasta konstitutionen.
At present, every one of us can come up with a reason for rejecting the Constitution.
SwedishInget av detta har blivit av, och parlamentet bör förkasta betänkandet.
They have done none of those things and the report should be rejected by this House.
SwedishAtt helt enkelt förkasta ett utlämnande av terrorister till USA är en felaktig signal.
Refusing point blank to extradite terrorists to the USA is sending out the wrong signal.
SwedishVi kan naturligtvis inte annat än att förkasta dessa våldsakter och denna vandalism.
Of course, we can only denounce these acts of violence and vandalism.
SwedishJag har aldrig fått så många brev från vanliga människor som ber mig att förkasta direktivet.
It is a totally unnecessary intrusion into the freedoms of millions of people.
SwedishÅberopa inte den finansiella neutraliteten för att förkasta rimliga förslag.
I would like the Committee to consider this seriously and rigorously.
SwedishDet måste sedan anta eller förkasta rekommendationen utan ändringar.
It will then take a single collective vote on the recommendations with no amendments.
SwedishI likhet med demonstranterna vill Junirörelsen förkasta Bolkesteindirektivet.
Is that a good enough reason, however, to accept this compromise?