SV förbättras
volume_up
{sloveso}

Dess onda väsen kan inte förlåtas eller förbättras.
Its wicked persona is not to be excused or ameliorated.
Situationen i Tjetjenien kan förbättras genom EU:s engagemang, och detta förslag innehåller idéer som vi måste se till att de genomförs.
The situation in Chechnya can be ameliorated by EU involvement, and this motion contains ideas which we must ensure are taken forward.
Tillsynslagstiftningen måste ändras och de förebyggande åtgärderna för krishantering förbättras.
Supervisory legislation must be amended and precautions for crisis management improved.
I debatten tog ni förstås även upp många idéer om hur fonden kan förändras och förbättras.
The debate also threw up a number of ideas, of course, on how it might be possible to amend and improve the fund.
Om lagstiftningen är bristfällig så måste den förbättras.
If the law is defective, then it must be amended.

Synonyma (švédsky) pro "förbättra":

förbättra

Příklady použití pro "förbättras" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishSamarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
Cooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
SwedishVårt stöd krävs dock också för att förbindelserna inom Korea ska kunna förbättras.
However, the improvement of inter-Korean relations requires our assistance, too.
SwedishSammanhållningspolitiken bör förstärkas och förbättras med tillräckliga EU-medel.
Cohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
SwedishDärför måste sammanhållningspolitiken förbättras, och utvidgningen måste befästas.
Therefore, cohesion policy must be improved and expansion must be consolidated.
SwedishJag tror att kvinnornas situation enbart kan förbättras om männen involveras.
I believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
SwedishJag tror att rådet kommer att ha ett öppet sinnelag i hur kodexen kan förbättras.
I believe that the Council will have an open mind on how the code can be improved.
SwedishMan bör också fastställa prioriterade områden där säkerheten måste förbättras.
Priority areas where safety needs to be improved further should be identified too.
SwedishDet finns mycket kvar att göra i detta område, och en hel del måste förbättras.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
SwedishBarnens och kvinnornas ställning måste förbättras, särskilt i landsbygdområdena.
The status of children and women needs improving, especially in rural areas.
SwedishMedlemsstaternas kontroll och tillämpning kommer att förstärkas och förbättras.
Control and enforcement by the Member States will be reinforced and improved.
SwedishHur kan vi garantera att genomförandeorganisationernas förvaltning förbättras?
How can we ensure improvement of the management of implementing organisations?
SwedishVidare anser jag att allmänhetens kunskap om ekonomiska frågor måste förbättras.
Furthermore, I believe that public understanding of economic issues must be improved.
SwedishVarje år läser jag att saker och ting förbättras, men jag vet aldrig hur mycket.
Every year, I read that things are improving, but I never know by how much.
SwedishSituationen för de mänskliga rättigheterna i Iran förbättras inte.
(PL) Mr President, the situation regarding human rights in Iran is not improving.
SwedishDessutom finns det också vissa saker som behöver förbättras inom själva sektorn.
In addition, some improvements are needed within the sector itself as well.
SwedishPå vilka sätt anser rådet att konventionen skulle kunna förbättras i praxis?
in which practical ways does the Council believe that the BTWC could be improved?
SwedishVad gäller detta tycker jag att planeringen och instrumenten behöver förbättras.
Where this is concerned, I think that the planning and the tools need to be improved.
SwedishVi anser emellertid att Anastassopoulos betänkande fortfarande kan förbättras.
Nonetheless, we believe the report by Mr Anastassopolous could be further improved.
SwedishDe program som är utformade för dessa ändamål måste förstärkas och förbättras.
The programmes designed for these purposes must be strengthened and enhanced.
SwedishDenna linje innebär att den rättsliga säkerheten kan förbättras för alla berörda.
This approach means that legal certainty can be improved for all concerned.