švédsko-anglicko překlad pro "diffus"

SV

"diffus" anglický překlad

volume_up
diffus {příd. jm.}

SV diffus
volume_up
{přídavné jméno}

diffus (také: dunkel, oklar, suddig, oskarp)
volume_up
blurred {příd. jm.} (unclear, obscure)
diffus (také: dunkel, oklar, suddig, oskarp)
volume_up
blurry {příd. jm.}
diffus (také: omständlig, oklar, förvirrad, oskarp)
volume_up
diffuse {příd. jm.}
För närvarande är beslutsprocessen i EU för diffus och för långsam, vilket skapar alienation.
At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.
Europeiska unionen lider av att allmänheten har en diffus bild av den.
The European Union suffers from the fact that it presents a diffuse image to the public.
Europeiska unionens åtgärder är fortfarande högst diffusa och komplicerade på detta område.
European Union actions are still very diffuse and complex in this area.
volume_up
dreamy {příd. jm.}

Synonyma (švédsky) pro "diffus":

diffus

Příklady použití pro "diffus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishTillämpningen av dessa på platsen förefaller ofta vara diffus och oproportionerlig.
Their application on the ground often appears to be unclear and disproportionate.
SwedishI går hade vi återigen en diffus diskussion med kommissionen på detta tema.
Yesterday we had a vague discussion with the Commission on the subject.
SwedishI själva verket anser jag att den antagna definitionen av ”personer i politiskt känslig ställning” är förvånansvärt diffus.
As a matter of fact, I find the adopted definition of ‘politically exposed persons’ surprisingly loose.
SwedishI själva verket anser jag att den antagna definitionen av ” personer i politiskt känslig ställning ” är förvånansvärt diffus.
The Financial Action Task Force on Money Laundering has made recommendations concerning ‘ politically exposed persons’.
SwedishJag är redo att stödja rimliga kompromissförslag eftersom det är bättre att ha någon sorts diffus harmoni än stor disharmoni.
I am prepared to support reasonable proposals for compromise, because it is better to have some sort of vague harmony than major discord.
SwedishPå nationell och internationell nivå får de intresserade medborgarna en diffus och motsägande bild av jordbrukspolitiken.
Both nationally and internationally, interested members of the public are presented with a confused and contradictory picture of agricultural policy.
SwedishVi anser att det är viktigt att man i det föreslagna rambeslutet får ett så stort tillämpningsområde som möjligt, eftersom definitionen är så diffus.
Because the definition is so vague, we consider it important to obtain as wide an area of application as possible in the proposed Framework Decision.
SwedishHittills har vi inte haft någon gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och inte heller någon gemensam försvarspolitik, utan den har förblivit rudimentär och diffus.
To date, both the common foreign and security policy and the foreign defence policy are rudimentary and vague, not to say non-existent.
SwedishEuropeiska unionen kommer på detta sätt att ha lyckats med en kraftprestation: att ersätta återseendets glädje med en diffus oro.
The European Union will therefore have achieved something quite special. It will have contrived to replace delight in the renewal of old acquaintances with generalised concern.
SwedishDen återspeglar även känslan hos en rad medborgare från andra medlemsländer, även om denna känsla ibland är mer diffus, i brist på uttrycksmedel.
It also mirrored the feelings of many citizens in other Member States, even if these feelings are sometimes more abstract given the lack of a means to convey them.
SwedishJag är redo att stödja rimliga kompromissförslag eftersom det är bättre att ha någon sorts diffus harmoni än stor disharmoni.
It is hard to accept, for example, that France is trying to protect its markets in what it calls public services, while French public and private companies are plundering other markets.