švédsko-anglicko překlad pro "det främsta"

SV

"det främsta" anglický překlad

volume_up
det främsta {pouze v j. č.}
EN

SV det främsta
volume_up
{pouze v jednotném čísle}

1. "bestämd form"

det främsta (také: blomma, blomning, blom, det bästa)
volume_up
flower {podstatné jméno}

Podobné překlady pro "det främsta" anglicky

det příslovce
English
det zájmeno
främsta přídavné jméno
framstå sloveso
English

Příklady použití pro "det främsta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishFöräldrarna bör ha det främsta ansvaret för att deras barn får en hälsosam kost.
Parents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
SwedishDet främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
The main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
SwedishAsien borde glädjas när det ser hur dess främsta konkurrent Europa tappar kraft.
Asia should rejoice as it sees how Europe, its main competitor, is flagging.
SwedishMan bör komma ihåg att det främsta syftet med det sistnämnda var budgetmedlingen.
It should be remembered that the main purpose of the latter was budget conciliation.
SwedishDet främsta skälet är avsaknaden av ett klart och tydligt jämställdhetsperspektiv.
The main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
SwedishDet är vårt främsta mål och det borde också vara det här programmets främsta mål.
That is our primary goal and it should be the primary goal of this programme as well.
SwedishDet var där den främsta skiljelinjen låg jämfört med det dokument som rådet lade fram.
I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
SwedishHan menar att det främsta landet, ett slags grundbult, i detta valv är Iran.
According to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
SwedishDet främsta skälet till detta är att felprocenten fortfarande är för hög.
The most important reason for that is that the error percentage remains too high.
SwedishDet främsta skälet bakom vår entusiasm för Trichet är hans föregångares håglöshet.
The main reason behind our enthusiasm for Mr Trichet is the lethargy of his predecessor.
SwedishDet främsta problemet är dock som vanligt frågor som rör insyn och finansiering.
However, the main problem, as usual, is posed by the issues of transparency and financing.
SwedishDet främsta syftet är att återställa våra hav och oceaner till en god ekologisk status.
The first aim is to restore our seas and oceans to a good ecological status.
SwedishJag är övertygad om att det främsta offret för detta bristande mod är jordbruket självt.
I am convinced that the prime victim of this lack of courage is agriculture itself.
SwedishFN: s säkerhetsråd förblir det främsta forumet för att lösa Irakfrågan.
The UN Security Council is still the main forum for resolving the Iraqi issue.
SwedishDet främsta problemet är våld och vi måste mycket bestämt ge det rött kort.
The main problem is violence and we must very clearly show it a red card.
SwedishFN:s säkerhetsråd förblir det främsta forumet för att lösa Irakfrågan.
The UN Security Council is still the main forum for resolving the Iraqi issue.
SwedishMen det främsta behovet är i dag stärkandet av medlen för riskinvesteringar.
But the most pressing need is still to strengthen risk investment funds.
SwedishDet anser jag vara det främsta och allvarligaste hotet mot jämställdheten.
This is what seems to me to be the most serious violation of sex equality.
SwedishDet främsta mervärdet i det nya direktivet är att reglerna och förfarandena tydliggörs.
The main added value of the new directive is the clarity of its rules and procedures.
SwedishDet främsta instrumentet för kontroll av export är förordning (EG) nr 428/2009 från 2009.
The main instrument for controlling exports is Regulation (EC) No 428/2009 of 2009.