švédsko-anglicko překlad pro "bränsle"

SV

"bränsle" anglický překlad

SV

bränsle {střední rod}

volume_up
bränsle (také: drivmedel)
volume_up
fuel {podstatné jméno}
Vi behöver ett rent bränsle men framför allt behöver vi ett effektivt bränsle.
We need clean fuel but, above all, we need fuel that is efficient.
Svavelfritt bränsle minskar partiklarna, också just för dessa äldre fordon.
Zero-sulphur fuel reduces particle emissions from these older vehicles too.
Det sägs att liberaliseringen skulle resultera i billigare bränsle.
We are told that the result of liberalization would be cheaper fuel.

Příklady použití pro "bränsle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishHanteringen av använt bränsle och radioaktivt avfall är en högst aktuell fråga.
The subject of the management of spent fuel and radioactive waste is highly topical.
Swedish. ~~~ 32,000 liter bränsle likvärdigt med att bygga ett hus.
So here is what we learned: 8,000 gallons of gas equivalent to build one house.
SwedishRaketer spinner ofta bortom kontroll om man laddar dem med för mycket bränsle.
Rockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.
SwedishSom bränsle i kraftvärmeproduktionen kan man använda biomassa, kol och gas.
Combined production of heat and power can be fuelled by coal, gas or using biomass.
SwedishOm undantaget inte förlängs kan priserna på bränsle för motorbåtar komma att tredubblas.
If the derogation is not extended, the price of fuel for motorboats could treble.
SwedishBehovet av forskning om första generationens bränsle är fortfarande stort.
There is still a considerable need for research into first-generation fuels.
SwedishSvavelfritt bränsle minskar partiklarna, också just för dessa äldre fordon.
Zero-sulphur fuel reduces particle emissions from these older vehicles too.
SwedishUtan dessa åsiktsskillnader som bränsle för våra debatter kan de bli lite långtråkiga.
Without these differences to fuel our debates, these might be a bit boring.
SwedishFörtalet av minoriteter i dagstidningar och i andra medier ger bränsle åt diskrimineringen.
The defamation of minorities in newspapers and other media fuels discrimination.
SwedishEra svar skulle verkligen ge bränsle åt debatten.
Mr President-in-Office of the Council, your answers would really fuel the debate.
SwedishBränsle för transportändamål beskattas alltså hårdare än bränsle för uppvärmningsändamål.
Fuels used for transport purposes are taxed more heavily than if used for heating.
SwedishEtt av dem behandlade frågan om isbrytande fartyg som transporterar bränsle på Östersjön.
One concerned the question of ice-breaking ships carrying fuel in the Baltic.
SwedishMomsen på bränsle är ett franskt förslag. Jag vill inte tvinga det på någon.
VAT on fuel is a French proposal; I do not want to impose it on anyone.
SwedishDieselfordon förbrukar mindre bränsle och släpper ut mindre koldioxid.
Diesel vehicles consume less fuel and produce fewer carbon dioxide emissions.
SwedishDet råder brist på allt: mat, läkemedel, hälso- och sjukvård och bränsle.
There is a shortage of everything: food, medicines, health care and fuel.
SwedishVår delegation har inget att göra... med den härvirrhjärnans bränsle fixering.
Our mission has nothing to do... with this nut's petroleum fixation.
SwedishVi har allvarliga reservationer vad gäller effektiviteten av bränsle- och utsläppsbeskattning.
We have severe reservations as to the effectiveness of fuel and emissions taxes.
SwedishVi måste upphöra att driva våra ekonomier som om billigt fossilt bränsle var något bra.
We have to move away from running our economies as if cheap fossil fuel is a good thing.
SwedishFörslaget att använda socker som bränsle ligger utanför anständighetens gränser.
The concerns expressed about the developing countries are hollow.
SwedishSom bränsle kommer vätgas att ge oss en miljövänlig förnybar energikälla.
As a fuel, hydrogen will provide us with an environmentally safe renewable energy source.