švédsko-anglicko překlad pro "avsäga sig"

SV

"avsäga sig" anglický překlad

SV avsäga sig
volume_up
{sloveso}

avsäga sig (také: abdikera, avgå, abdikerat)
I denna mening kan inte kommissionen avsäga sig sitt ansvar utan måste lägga fram konkreta förslag med denna inriktning.
This is why the Commission cannot abdicate its responsibilities and must present specific proposals to this effect.
Rådet kommer givetvis att ta sitt ansvar, vilket man inte har någon avsikt att avsäga sig.
It is a matter of certainty that the Council will take on its share of responsibility, which it has no intention of abdicating.
Parlamentet är ovilligt att avsäga sig sin roll i medbestämmandeprocessen vilket vi skulle göra om vi helt enkelt bara sade " det är bra" om den gemensamma ståndpunkten.
Parliament is reluctant to abdicate a role in the conciliation process which we would do if we simply said 'fine' to the common position.
avsäga sig (také: lämna, överge, släppa, avstå)
Att avsäga sig bestämmanderätten över valutan innebär att man avsäger sig en del av sitt lands självständighet.
Relinquishing sovereignty over the currency means relinquishing part of national sovereignty.
Parlamentet å sin sida kommer efter morgondagens beslutsfattande inte att avsäga sig anspråket att medverka, utan kommer att följa upp genomförandet av programmet.
Tomorrow's decision will not mean that Parliament will relinquish its demand to be involved.
Om någon vill avsäga sig sin nuvarande roll, låt dem då framföra detta tydligt: de kan spela en annan roll, men de kan inte inneha två institutionella roller på samma gång.
If anyone wants to relinquish their current role, let them state this clearly: they can take on another role but they cannot have two institutional roles at the same time.
avsäga sig (také: förneka, ge upp, avstå från, försaka)
Ett unionsmedborgarskap är till exempel omöjligt att avsäga sig.
For example, EU citizenship is impossible to renounce.
 Det är väl känt att begränsningar av rätten att avsäga sig sitt medborgarskap utgör ett betydande problem.
 It is well known that restrictions on the right to renounce nationality constitute a significant problem.
Det uppges att lokala myndigheter har försökt tvinga höglandsinvånare att avsäga sig sin innerliga tro.
It is alleged that local authorities have tried to force highlanders to renounce their deeply held beliefs.
avsäga sig (také: lägga ned, avstå, ge upp, sluta)

Podobné překlady pro "avsäga sig" anglicky

avsäga sloveso
sig zájmeno

Příklady použití pro "avsäga sig" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishAtt acceptera det innebär i praktiken att avsäga sig möjligheten att få partifinansiering från EU.
To accept such a thing is in effect to exclude oneself from eligibility for European party funding.
SwedishDetta är vårt EU, och detta parlament har ett stort ansvar som det varken kan eller får avsäga sig.
That is our Europe and this Parliament has a major responsibility that it cannot and must not avoid.
SwedishAtt avsäga sig bestämmanderätten över valutan innebär att man avsäger sig en del av sitt lands självständighet.
Relinquishing sovereignty over the currency means relinquishing part of national sovereignty.
SwedishNär man blir medlem i kyrkan måste man inte numera avsäga sig sina grundläggande medborgerliga rättigheter.
No longer when you join the Church should have you have to leave your basic civil rights at the door.
SwedishRådet kommer givetvis att ta sitt ansvar, vilket man inte har någon avsikt att avsäga sig.
It is a matter of certainty that the Council will take on its share of responsibility, which it has no intention of abdicating.
SwedishDalai lama själv erkände situationens allvar när han hotade med att avsäga sig titeln som levande gud.
The Dalai Lama himself recognised the reality of the situation when he threatened at the time to step down as a living god.
SwedishJag tror inte att någon i kommissionen tror att parlamentsledamöterna kommer att avsäga sig sina plikter.
I do not think that anybody in the Commission should think that the MEPs in this Parliament are going to abrogate their duties.
SwedishDet uppges att lokala myndigheter har försökt tvinga höglandsinvånare att avsäga sig sin innerliga tro.
We hope that these restrictions will be relaxed and we have made that case explicitly and repeatedly to the Vietnamese authorities.
SwedishFör det andra: När det gäller reklam via e-post ges konsumenten möjlighet att helt enkelt utan kostnad avsäga sig reklam från enskilda företag.
Secondly, the consumer can, simply and without charge, indicate his wish not to receive e-mail advertising from specific companies.
SwedishVersailles har blivit den främsta platsen för att avsäga sig fransk suveränitet, med tanke på att det var här som det tyska imperiet kungjordes.
Versailles has become the prime location for abdicating French sovereignty, bearing in mind that the German Empire was proclaimed there.
SwedishDet kan vara så att de i kommissionen som vill avsäga sig sitt förmyndarskapsansvar har otillräckligt politiskt stöd inom kommissionen.
It may be that those in the Commission who want to discharge their guardianship responsibility have insufficient political support within the Commission.
SwedishUndantagsklausulen innebär att enskilda brittiska anställda, när de undertecknar sitt anställningskontrakt, tillfrågas om de vill avsäga sig sina rättigheter.
The opt-out clause means that individual British employees, when signing their contract of employment, are asked to waive their rights.
SwedishUndantagsklausulen innebär att enskilda brittiska anställda, när de undertecknar sitt anställningskontrakt, tillfrågas om de vill avsäga sig sina rättigheter.
The resolution therefore asked the Commission why it had not undertaken the review of the directive that should have been made in 2003.
SwedishPrecis som i Belgien är det på europeisk nivå en enkel, men mycket farlig politik att övertyga de rika att avsäga sig denna solidaritet med de fattiga.
Just as it is in Belgium, it is also an easy but very dangerous policy at European level to convince the rich to refuse to show solidarity with the poor.
SwedishEuron skall användas för att skapa ett socialt Europa och unionen borde avsäga sig sådana nyliberala inriktningar som försvårar byggandet av ett socialt Europa.
The euro must be used to create a social Europe and the Union should dissociate itself from neo-liberal thinking that would harm the structure of a social Europe.
SwedishDet finns ingen möjlighet att neka till att utöva gemenskapens befogenheter, och varken rådet, kommissionen eller parlamentet kan avsäga sig dessa gemenskapsbefogenheter.
There is no option to decline to exercise Community competence, and neither the Council, the Commission nor Parliament has the power to waive these Community competences.
SwedishHar kommissionen tagit del av de nyligen framlagda förslagen från Irlands statligt ägda operatör av spårbunden godstrafik, Iarnrod Eireann, om att avsäga sig vissa godstrafikuppdrag?
Is the Commission aware of recent proposals from Ireland's government-owned rail freight operator, Iarnrod Eireann, to withdraw from certain rail freight operations?
SwedishOm Europeiska unionen skulle avsäga sig dessa avtal i morgon, skulle den plats som blir ledig efter gemenskapsflottan strax upptas av främst asiatiska konkurrenter.
If the European Union had to give up these agreements tomorrow, the place left vacant by the Community fleet would very soon be taken by competing fleets, in particular those from Asia.
SwedishEller är det en provocerande gest, ett försök att utöva utpressning för att få pengar i utbyte mot ett uppförande - att avsäga sig kärnvapenmakten - vilket landet hur som helst borde göra?
Or is it a provocative act, an attempt to blackmail in order to get money in exchange for a behaviour - renouncing nuclear power - that it should adopt in any case?
SwedishMen jag tror inte att man i effektivitetens namn kan avsäga sig principer, och jag börjar med just en principfråga: för oss är drogen något ont som måste bekämpas.
But I do not believe that in the name of efficiency, we can lay aside principles, and I shall start with such just such a matter of principle: we believe that drugs are an evil that must be fought.