švédsko-anglicko překlad pro "åt"


Nechceš hledat AT, at
SV

"åt" anglický překlad

volume_up
åt {předl.}
EN

SV åt
volume_up
{předložka}

1. generál

åt (také: till, hos, genom, mot)
volume_up
at {předl.}
Samtidigt ägnas mer uppmärksamhet åt medlemsstaternas statsskuldsnivåer.
At the same time, greater attention is being paid to the level of debt of the Member States.
Det ekonomiska regelverket styr inte åt rätt håll i dag, men vi gör föga åt detta.
Economic regulations are not at present leading us in the direction we want to go, but we do little about this.
Enligt nuvarande regler är konsumenten ofta utelämnad åt försäkringsbolagen.
Current rules often place consumers at the mercy of insurance companies.
åt (také: , till, på grund av, mot)
volume_up
for {předl.}
Jag arbetade åt kustbevakningen, blev en Goodwill ambassadör åt FN.
I worked for the Coastguard, was made a U.N. Goodwill Ambassador.
Sedan några år gläder vi oss åt på båda sidor åt allt bättre relationer.
For some years, we have been enjoying better relations.
Hans efterträdare jublar och glädjer sig åt att kunna införa demokrati åt sina medborgare.
His successor celebrates and is pleased to be able to introduce democracy for his subjects.

2. "riktning"

åt
volume_up
to {předl.} (expressing direction)
Särskild uppmärksamhet måste ges åt livslångt lärande och åt vuxenutbildning.
Special attention must be paid to lifelong learning and adult education.
Detta måste det göras någonting åt, och Europeiska unionen kan göra något åt det.
Something has to be done about this, and the European Union is in a position to do it.
Det kan vi inte bara överlåta åt Slovakien eller åt Rumänien eller de andra länderna.
We cannot simply pass the buck to Slovakia, Romania or the other countries.

Synonyma (švédsky) pro "åt":

åt
Swedish
äta

Příklady použití pro "åt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishDet finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.
There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
SwedishFöreträdarna för den brittiska regeringen i konventet gläds åt denna utveckling.
This has delighted British Government representatives to the European Convention.
SwedishVi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.
We all know that there are very different legal conditions in the Member States.
SwedishDet betänkande som lagts fram av Morgan lutade åt ett beslut i en viss riktning.
The report submitted by Mrs Morgan tended towards favouring a certain decision.
SwedishFaktum är att vi inte har råd att vända ryggen åt grön genetisk ingenjörskonst.
The fact is that we cannot afford to turn our backs on green genetic engineering.
SwedishSärskild uppmärksamhet måste därför ägnas åt att skydda immateriella rättigheter.
Particular attention must therefore be given to protecting intellectual property.
SwedishBetyder dessa två ”nej” att vi måste vända ryggen åt den tekniska utvecklingen?
Do those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
SwedishKommissionens förslag och Anne Laperrouzes betänkande är ett steg åt det hållet.
The Commission's proposal and Mrs Laperrouze's report point in this direction.
Swedish. - (SK) Nivån på konsumentskyddet skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.
in writing. - (SK) Levels of consumer protection vary between the Member States.
SwedishHerr ordförande, personligen gläds jag åt Renaultarbetarnas närvaro bland oss.
Mr President, I personally am delighted to see the Renault workers here with us.
SwedishTill sist, fru ordförande, vill jag ägna uppmärksamhet åt landsbygdsutvecklingen.
To conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
SwedishVi bör inte acceptera att något överordnat organ säger åt oss vad vi ska göra.
We should not accept the imposition of any superior body telling us what to do.
SwedishOckså rättsligt sett har vi en situation där rättsliga dokument skiljer sig åt.
Also, in legal terms, we are faced with a reality in which legal documents differ.
SwedishJag tror att regeringen Lula har vidtagit viktiga åtgärder som går åt rätt håll.
I think that the Lula Government has taken important steps in this direction.
SwedishMedlemsstater måste göra något åt detta: vi borde påminna dem om att göra det.
The Member States must do something about this: we should remind them to do so.
SwedishJag skulle vilja höra från EU:s ordförandeskap vad det avser att göra åt detta.
I should like to hear from the EU Presidency what it intends to do about this.
SwedishDet är ett sätt att attrahera uppmärksamhet och ge extra fokus åt en viss fråga.
It is a way of attracting attention and giving extra focus to a particular subject.
SwedishRamdirektivet om vatten har äntligen godkänts och jag kan bara glädja mig åt det.
The framework directive on water has finally been adopted - very welcome news.
SwedishDessutom har den bara knappt trettio tjänstemän som kan ägna sig åt utredningar.
Moreover, its has a staff of only some 30 officials who can work on investigations.
SwedishHälsa är för viktigt för att helt överlåtas åt forskare inom den privata sektorn.
Health is too important to leave to researchers from the private sector alone.