švédsko-anglicko překlad pro "ämne"

SV

"ämne" anglický překlad

SV ämne
volume_up
{střední rod}

volume_up
matter {podstatné jméno}
Det är definitivt inte ett ämne som kommissionen bör kommentera.
That is most certainly not a matter for comment by the Commission.
Detta är inte rätt tidpunkt för en debatt om ett ämne som inte finns på föredragningslistan.
This is not the time for a debate on a matter which is not on the agenda.
Jag skall lämna samma svar som tidigare: det är det ämne som just diskuteras.
I shall make the same reply as before: this matter is still being discussed.
ämne (také: fråga, motiv, föremål, subjekt)
volume_up
subject {podstatné jméno}
– Eftersom de behandlar samma ämne kommer följande frågor att tas upp tillsammans.
As they are on the same subject, the following questions will be taken together:
Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
Version: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
(EN) Föredragandes uppläggning av detta mycket viktiga ämne måste berömmas.
The rapporteur's approach to this highly important subject is to be commended.
volume_up
substance {podstatné jméno}
Cyklobutanoner är ett ämne som alltid kan urskiljas i livsmedel som har bestrålats.
Cyclobutadiene is a substance that is always detectable when food is irradiated.
Det kan finnas en förmodan om att ett visst ämne är dåligt, men inga bevis.
It is suspected that a certain substance presents a risk, but no proof exists.
Det finns ingen lagstiftning om att nappflaskor ska vara märkta med att de innehåller detta ämne.
There is no legislation on the labelling of bottles containing this substance.
ämne (také: fråga, sak, punkt, tema)
volume_up
topic {podstatné jméno}
Detta ämne gäller därför också skydd av konsumenternas intressen.
This topic also therefore concerns the protection of consumer interests.
Ordförande José Manuel Barroso förblir synnerligen lojal mot detta ämne.
President Barroso is remaining particularly loyal to that topic.
Jag ställer mig emellertid en fråga som rör det ämne som vi diskuterar i kväll.
I have been pondering of late on a question which is relevant to this evening's topic.
ämne (také: moment, element, beståndsdel, faktor)
volume_up
element {podstatné jméno}
Därför behövs principen om ” en registrering per ämne ”.
It is an indispensable element of the universe.
För det första, som vi ser det, är villkorligheten för dessa lån ett ämne för diskussion.
Firstly, as we see it, the conditionality of these loans is an element for discussion; we understand that.
Och ämnet helium upptäcktes genom att observera ljuset som kom från Solen eftersom vissa av de svarta linjerna som upptäcktes återfanns inte i något då känt ämne.
And the element helium was discovered just by staring at the light from the Sun because some of those black lines were found that corresponded to no known element.
ämne (také: material, underlag, materia)
volume_up
material {podstatné jméno}
PVC bör som ämne bli föremål för en grundlig bedömning av den totala livscykeln.
PVC as a material needs to undergo a thorough assessment of its entire life-cycle.
Där tar parlamentet återigen upp samma ämne.
The same material will come up again in Parliament.
Det är känt att asbest är ett farligt ämne.
Asbestos is a notoriously dangerous material.
ämne
volume_up
subject matter {podstatné jméno}
Jag vill gratulera Iliana Malinova Iotova till det ämne som avhandlas i betänkandet.
I would like to congratulate Mrs Iotova for the subject matter dealt with by this report.
Den här grönboken handlar om ett viktigt och djupt oroande ämne.
The subject matter of this Green Paper is very important, as well as being deeply worrisome.
Hon har gjort ett utmärkt betänkande, där hon behandlar det ämne som nu diskuteras allra flitigast.
She has produced an excellent report, dealing with the subject matter under discussion most diligently.
volume_up
body {podstatné jméno}
I annat fall kommer förvaringen av detta giftiga ämne att utgöras av själva den mänskliga kroppen.
Otherwise, the storage site for this toxic substance will be the human body itself.
Det hotar människors hälsa, och det är ett långlivat ämne, ett som inte är biologiskt nedbrytbart och som är bioackumulerande, dvs. det byggs upp i kroppens celler.
It endangers human health and is a persistent substance, one that does not biodegrade and is bio-accumulative, that is, it builds up in the body's cells.
ämne (také: motiv, tema)
volume_up
motif {podstatné jméno}
ämne (také: anledning, skäl, motiv, orsak)
volume_up
motive {podstatné jméno}
Med tanke på hur känsligt det här ämnet är, hjälp till illegal invandring, ett ämne som alltid väcker starka känslor, vill jag ge en närmare förklaring till mina motiv.
In view of the sensitivity of the subject, assistance with illegal immigration, a subject that always triggers intense emotions, I wish to explain my motives.

Synonyma (švédsky) pro "ämne":

ämne

Příklady použití pro "ämne" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

SwedishKlamtbetänkandet utgör ett viktigt bidrag till debatten om detta brådskande ämne.
The report by Mrs Klamt makes an important contribution to this pressing debate.
SwedishDetta är ett mycket känsligt ämne som varierar märkbart mellan medlemsstaterna.
This is a very sensitive area that varies appreciably across the Member States.
SwedishKvicksilver är ett mycket giftigt ämne som måste underställas sträng kontroll.
Labour MEPs support the strategy to control mercury proposed by the Commission.
SwedishDet klassas också som huvudsakligt förorenande ämne enligt ramdirektivet för vatten.
It also qualifies as a main pollutant under the Water Framework Directive (WFD).
SwedishDet är egentligen ett intressant ämne som vi behandlar här i dag.
Mr President, this is actually a very interesting item on our agenda this evening.
SwedishEtt annat viktigt ämne för oss är ett lättande på det förstärkta samarbetet.
It is clear that the de facto veto, currently inherent in this procedure, must go.
SwedishCarlos Coelho, tack och gratulationer för ditt sätt att behandla detta ämne.
Mr Coelho, thank you and congratulations on the way you have handled this dossier.
SwedishDet är ett aktuellt ämne, och frågan har en speciell komplexitet i Rumänien.
Topical as it is, this issue has taken on a particular complexion in Romania.
SwedishEtt stort antal män har gått ut trots all sympati som de har för detta ämne.
The men have drifted away in droves, despite being sympathetic on this issue.
SwedishEftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
As they deal with similar subjects, Questions Nos 62 and 63 will be answered together.
SwedishEftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
As they deal with similar subjects, Questions Nos 11 and 12 will be answered together.
SwedishDet är innehållet i detta betänkande och det ämne som vi måste ta ställning till.
That is what is at the heart of this report, and that is what we have to grapple with.
SwedishDjurförsök är ett mycket kontroversiellt ämne som inbegriper ett moraliskt dilemma.
Animal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.
SwedishUtvecklingsstöd, i enlighet med FN: s internationella konferens om detta ämne
Financing of development aid with a view to the UN International Conference
SwedishEftersom de behandlar samma ämne, kommer fråga 9 och fråga 10 att tas upp tillsammans.
As they deal with similar subjects, Questions Nos 9 and 10 will be taken together.
SwedishNi berör ett ämne som just nu skulle kräva en stor diskussion för att förtydligas.
You have raised an issue that would require much debate at this time to be made clear.
SwedishUtvecklingsstöd, i enlighet med FN:s internationella konferens om detta ämne
Financing of development aid with a view to the UN International Conference
SwedishPostfrågan handlar om ett långsiktigt och känsligt ämne.
Mr President, Commissioner, the postal issue is a protracted and sensitive one.
SwedishLåt mig ta upp ett ämne som är väldigt viktigt för mitt land. Det handlar om bergen.
Let me mention one issue which is very important to my own country, namely mountains.
Swedish– Ordförandeskapet anser det inte vara lämpligt att inleda en debatt om detta ämne.
I therefore believe, Mr President, that the Rules of Procedure have not been observed.