ES birlar
volume_up
[birlando|birlado] {sloveso}

1. generál

birlar (také: quitar)
volume_up
to do out of {sl.} [hovor.]
birlar (také: afanar, mangar)
volume_up
to snitch {tranz. sl.} [hovor.]

2. hovorově

birlar (také: afanar)
volume_up
to filch [filched|filched] {tranz. sl.} [hovor.]
birlar (také: volar, afanarse)
volume_up
to jack [jacked|jacked] {tranz. sl.} [am. angl.] [hovor.] (to steal)
birlar
volume_up
to lift [lifted|lifted] {tranz. sl.} [hovor.] (steal)
birlar (také: volar, afanarse, mangar)
volume_up
to nip [nipped|nipped] {tranz. sl.} [am. angl.] [hovor.] (steal)
birlar (také: afanar)
volume_up
to nobble {tranz. sl.} [brit. angl.] [slang] (steal)
birlar (také: volar)
volume_up
to palm [palmed|palmed] {tranz. sl.} [brit. angl.] [hovor.] (steal)
birlar (také: afanar)
volume_up
to snaffle {tranz. sl.} [brit. angl.] [hovor.]
birlar (také: afanar, volar)
volume_up
to whip [whipped|whipped] {tranz. sl.} [brit. angl.] [hovor.] (steal)

Synonyma (španělsky) pro "birlar":

birlar