polsko-anglicko překlad pro "zezwalać"

PL

"zezwalać" anglický překlad

volume_up
zezwalać {nedoko. slov.}

PL zezwalać
volume_up
[zezwalam|zezwalałbym] {nedokonavé sloveso}

Komisja nie może zezwalać na przywóz z krajów, które nie spełniają tych wymagań.
The Commission must not allow imports from countries which do not fulfil these requirements.
Albo zezwalać na to, aby nasze służby prawne i legislacyjne zostały zastąpione przez sędziów w Luksemburgu.
Or allow our judicial and legislative corpus to be dismantled by judges in Luxembourg.
Wzywam Parlament, by porzucił wiarę, że możemy zezwalać na prywatyzację zysków i uspołecznianie strat.
I would entreat this House to stop believing that we can allow the profits of others to be privatised and the losses to be socialised.
Uważam, że nie należy zezwalać na wywóz tych produktów.
I think that such exports should not be permitted.
I will not permit it in my house.
EFSA jednak nadal zezwala na jego stosowanie w produktach przeznaczonych do spożycia, łamiąc w rażący sposób zasadę ostrożności.
However, EFSA continues to permit its use in products intended for consumption, in flagrant breach of the precautionary principle.

Synonyma (polsky) pro "zezwalać":

zezwalać

Příklady použití pro "zezwalać" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishNie wolno zezwalać na eksport broni bez żadnych przeszkód, nawet w obrębie UE.
It must not be possible for weapons to be exported without hindrance, not even within the EU.
PolishIstnieje dziś zbyt wiele różnic między państwami członkowskimi, i nie można na to dłużej zezwalać.
There are too many differences between the Member States today and that is not sustainable.
PolishW okresie 4 dni po zastosowaniu preparatu nie należy zezwalać psom na pływanie w rowach, stawach lub strumieniach.
Dogs should not be allowed to swim in ditches, ponds or streams for 4 days after treatment.
PolishW mojej opinii nie możemy dalej zezwalać na stosowanie najbardziej niebezpiecznych chemikaliów na obecnym poziomie.
In my view we cannot continue authorising the most dangerous chemicals at the present level.
PolishLeczonym zwierzętom nie należy zezwalać na spanie w łóżku razem z właścicielami, zwłaszcza dziećmi.
Recently treated animals should not be allowed to sleep in the same bed as their owners, especially children.
PolishLeczonym zwierzętom nie należy zezwalać na spanie w łóżku razem z właścicielami, zwłaszcza z dziećmi.
Recently treated animals should not be allowed to sleep in the same bed as their owners, especially children.
PolishZwierzętom, które były ostatnio leczone, nie powinno się zezwalać na spanie z właścicielami, a szczególnie z dziećmi.
Recently treated animals should not be allowed to sleep with the owners, especially children.
PolishUważam, że nie należy zezwalać na wywóz tych produktów.
I think that such exports should not be permitted.
PolishNie można dalej zezwalać UE, by hołdowała podwójnej moralności, dlatego też w zupełności zgadzam się ze sprawozdawcą.
The EU should no longer be allowed to operate a double-standard, for which reason I am in complete agreement with the rapporteur.
PolishNależy zakazać eksportu odpadów promieniotwórczych do państw spoza UE, a zezwalać na eksportowanie w obrębie UE jedynie na mocy porozumień dwustronnych.
The export of nuclear waste to countries outside the EU must be banned, and exports within the EU must be permitted only through bilateral agreements.
PolishPrzemoc rodzi przemoc, i jestem całkiem przekonana, że Pakistan nie może zezwalać na eskalację walki z grupami ekstremistów, takich jak talibowie, w pełną wojnę domową.
Violence causes violence and I am quite confident that Pakistan cannot afford the escalation of a full-scale civil war with extremist groupings such as the Taliban.
PolishDla bezpieczeństwa należy unikać bezpośredniego kontaktu z leczonymi zwierzętami zaś dzieciom nie należy zezwalać na zabawę z leczonymi zwierzętami, aż do wyschnięcia miejsca aplikacji.
As a precautionary measure, direct contact with the treated animals should be avoided and children should not be allowed to play with treated animals until the application site is dry.
PolishDla bezpieczeństwa należy unikać bezpośredniego kontaktu z leczonym psem i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z leczonym zwierzęciem aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania preparatu.
As a precautionary measure, direct contact with the treated dog should be avoided and children should not be allowed to play with a treated animal until the application site is dry.
PolishDla bezpieczeństwa należy unikać bezpośredniego kontaktu z leczonym kotem i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z leczonym zwierzęciem aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania preparatu.
As a precautionary measure, direct contact with the treated cat should be avoided and children should not be allowed to play with a treated animal until the application site is dry.