polsko-anglicko překlad pro "wydłużyć"

PL

"wydłużyć" anglický překlad

PL wydłużyć
volume_up
{sloveso}

W czasie znieczulenia podawanych jest kilka leków, które mogą wydłużyć QTc (np. sewofluran).
During anaesthesia several medicinal products with the potential to prolong QTc (e. g. sevoflurane) are administered.
Nie szukajmy pretekstów, aby - podkreślam to jeszcze raz - wydłużyć drogę Serbii do Unii Europejskiej.
Let us not look for pretexts - and I stress this once again - to prolong Serbia's path to the European Union.
Wpływ na odstęp QT (QTc) Długotrwały brak androgenów może spowodować wydłużenie odstępu QT.
Effect on QT/ QTc interval Long-term androgen deprivation therapy may prolong the QT interval.
Teraz już wiem, jak można zmienić i wydłużyć czas wystąpienia.
(DE) Madam President, now I know how to go about changing and extending one's speaking time.
W przypadku zauważenia reakcji naczynioruchowych czas trwania infuzji można wydłużyć do 4 godzin.
The infusion duration may be extended up to 4 hours if vasomotor reactions are observed.
W przypadku zaobserwowania reakcji naczynioruchowych czas trwania infuzji można wydłużyć do 4 godzin.
The infusion duration may be extended up to 4 hours if vasomotor reactions are observed.
wydłużyć
DuoTrav może spowodować zmianę barwy tęczówki oka (ściemnienie) oraz zgrubienie, ściemnienie i wydłużenie rzęs.
DuoTrav may cause the iris of the eye to change colour (darken) and the eyelashes to thicken, darken or lengthen.
Aby ograniczyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych, czas podawania leku można wydłużyć maksymalnie do 15 min.
To reduce potential adverse reactions, the administration time may be lengthened to a maximum of 15 minutes, see below.
Jednakże w procesie uzyskiwania funduszy problemem może być znalezienie współfinansowania, co może wydłużyć czas potrzebny na uzyskanie środków finansowych.
In obtaining funds, however, finding co-financing may be a problem, and that may lengthen the time taken to obtain funds.

Synonyma (polsky) pro "wydłużyć":

wydłużyć

Příklady použití pro "wydłużyć" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Polishmożna wydłużyć czas podawania produktu Ceplene w iniekcjach do maksymalnie 15
the time of injection of the dose of Ceplene should be extended to a maximum of 15
PolishSpienienie może wydłużyć czas potrzebny do uzyskania całkowitego rozpuszczenia proszku.
If foaming occurs, it may take longer for the powder to dissolve completely.
PolishTeraz już wiem, jak można zmienić i wydłużyć czas wystąpienia.
(DE) Madam President, now I know how to go about changing and extending one's speaking time.
PolishW przypadku zauważenia reakcji naczynioruchowych czas trwania infuzji można wydłużyć do 4 godzin.
The infusion duration may be extended up to 4 hours if vasomotor reactions are observed.
PolishW przypadku zaobserwowania reakcji naczynioruchowych czas trwania infuzji można wydłużyć do 4 godzin.
The infusion duration may be extended up to 4 hours if vasomotor reactions are observed.
PolishJeśli nie jest dostępne leczenie alternatywne, można w następujący sposób wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami:
If no alternative treatment is available, prolonged dose intervals may be used as follows:
PolishOkres interwencji dla mleka w proszku i masła należy wydłużyć, a także zwiększyć refundacje wywozowe.
The intervention period for milk powder and butter is to be extended and export refunds are to be increased.
PolishUważam jednak, że przedmiotowy wykaz można by wydłużyć.
However, I think that the list could be made longer.
PolishW wyjątkowych okolicznościach może zwiększyć częstotliwość tych operacji i wydłużyć termin ich zapadalności.
In exceptional circumstances, the Eurosystem can increase the frequency and the maturity of these operations.
PolishStosowanie tych produktów leczniczych w okresie przedoperacyjnym może nieco wydłużyć czas do
The use of these medicinal products in the pre-operative phase may give some delay in the recovery of the T4/ T1 ratio to 0.9.
PolishObecnie wybrakowane towary można zwracać w ciągu dwóch lat; uważam, że okres ten powinno wydłużyć się do trzech lat.
At present, goods with an original defect can be returned within two years; this should be three years.
PolishMoże to wydłużyć czas do nawrotu AML.
This can increase the length of time until AML comes back.
PolishChociaż przyjmowanie leku VIAGRA w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.
However, you may find that VIAGRA takes longer to start working if you take it with a heavy meal.
PolishW przypadku żywych atenuowanych szczepionek powinno się wydłużyć ten okres do 28 dni lub rozważyć zastosowanie innej szczepionki.
period should be extended to 28 days or the use of alternative vaccines should be considered. in ic
PolishAby ograniczyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych, czas podawania leku można wydłużyć maksymalnie do 15 min.
To reduce potential adverse reactions, the administration time may be lengthened to a maximum of 15 minutes, see below.
PolishTrzeba by wydłużyć tydzień i sklonować nauczycieli.
How can we possibly give each student even one hour a week of one-on-one attention?" ~~~ You'd have to greatly multiply the workweek and clone the teachers.
PolishW przypadku żywych atenuowanych szczepionek powinno się wydłużyć ten okres do 28 dni lub rozważyć zastosowanie innej szczepionki.
In case of live attenuated vaccination, this period should be extended to 28 days or the use of alternative vaccines should be considered.
PolishW przypadku wystąpienia działań toksycznych Ceplene (takich jak niedociśnienie, ból głowy) można wydłużyć czas podawania iniekcji z 5 min. do maksymalnie 15 min.
Should Ceplene related toxicities occur (such as hypotension, headache), the injection time can be increased from 5 minutes to a maximum of duration of 15 minutes.
PolishKomisja proponuje uprościć procedury, szeroko promować program, rozpowszechniać najlepsze praktyki oraz wydłużyć czas udzielania pomocy.
The Commission's suggestions are to simplify procedures, broadly promote the programme, spread best experience and expand the duration of assistance, and I welcome these measures.
PolishPrzedmiotowa dyrektywa wykracza poza liczbę tygodni urlopu macierzyńskiego, i jestem pewna, że jesteśmy wszyscy zgodni, że 14 tygodni to za mało i że musimy ten okres wydłużyć.
This directive goes beyond the number of weeks of maternity leave, as I am sure we are all agreed that 14 weeks is not enough and we need to increase the length.