polsko-anglicko překlad pro "wstępny"

PL

"wstępny" anglický překlad

volume_up
wstępny {příd. jm. m.}

PL wstępny
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

wstępny (také: początkowy, pierwotny)
volume_up
initial {příd. jm.}
Dlatego też poparliśmy przedstawiony tu wstępny projekt wspólnej rezolucji.
We therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Jako wstępny wkład w tę debatę proponujemy trzyfilarową agendę polityczną.
As an initial contribution to this debate we propose an agenda based on three pillars.
To jak wstępny etap, który się kończy - harmonia: niemowlęctwo, nieukształtowane, prymitywne.
It's like that initial stage is over -- oneness: infancy, unformed, primitive.
wstępny (také: eliminacyjny, przedwstępny)
volume_up
preliminary {příd. jm.}
Wstępny projekt budżetu opracowany przez Komisję już był bardzo skromny.
The Commission's preliminary draft budget was already very meagre.
Rada przyjmuje wstępny program ochrony konsumentów i polityki informacyjnej.
The Council adopts a preliminary programme for a consumer protection and information policy.
Na tej podstawie Komisja przyjmie wstępny projekt budżetu na rok 2009.
It is on this basis that the Commission will adopt the preliminary draft budget for 2009.
wstępny (také: wstępne, początkujący, wstępna)
volume_up
beginning {příd. jm.}
Na początku nie każdy będzie zadowolony, ale jest to niejako warunek wstępny, pozwalający na wyjście Europie z tego okropnego kryzysu gospodarczego.
Not everyone will be happy at the beginning, but that is a precondition for moving Europe out of this terrible economic crisis.
Osiągnięcie wstępnej zdolności operacyjnej jest spodziewane pod koniec stycznia lub na początku lutego.
The initial operational capability is expected to be reached by the end of January or at the beginning of February.
Dlatego w moich uwagach wstępnych powiedziałem, że jest to sprawdzian dla Europy.
That is why I said in my introductory remarks that this is a test for Europe.
Niestety w rezolucji pana posła Schmitta nie udaje się spełnić tej wstępnej obietnicy.
Unfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Jak powiedziałem we wstępnym oświadczeniu, pracujemy w sposób pragmatyczny i elastyczny.
As I said in my introductory statement, we are working in a pragmatic and flexible way.
volume_up
tentative {příd. jm.}
(DE) Panie przewodniczący! Przyjęty dzisiaj wniosek jest kolejnym, choć w pewnym stopniu wstępnym, krokiem ku prawdziwej strategii integracji Romów.
(DE) Mr President, the proposal adopted today is a further, if still somewhat tentative, step towards a genuine strategy for integrating the Roma.
Nie zależy to jednak tylko od nas, ale i od tego, czy konsorcjum BONUS na czas dokona korekty wstępnego planu działań.
However, the timing of the legislative proposal is not entirely in our hands: it also depends on the timely and successful response by the BONUS consortium in revising the tentative Action Plan.
wstępny
volume_up
entrance {příd. jm.} (examination)
volume_up
initiatory {příd. jm.}
wstępny (také: tymczasowy, prowizoryczny)
volume_up
provisional {příd. jm.}
Mimo to udało się osiągnąć istotne postępy na tym wstępnym etapie naszej pracy.
Nevertheless it does offer a number of major advances at this provisional stage in our work.
Decyzje podejmowane są więc na podstawie danych wstępnych, pomimo tego, że może to mieć nieodwracalne skutki, jeśli chodzi o rozdział miejsc w Parlamencie w przyszłości.
So, decisions are being made on only provisional figures when that could have a lasting impact with regard to the future allocation of seats in Parliament.
Odnośnie pytania pana posła Evansa w sprawie spodziewanej publikacji wniosku, wstępnym terminem jest koniec czerwca tego roku, jednak jest to tylko wstępna data.
Regarding your question as to when I expect to publish the proposal, the provisional deadline is the end of June this year, but that is really is only a provisional date.
wstępny
volume_up
prefatory {příd. jm.}

Synonyma (polsky) pro "wstępny":

wstępny

Příklady použití pro "wstępny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishTo bardzo ważny warunek wstępny na drodze do pogodzenia życia rodzinnego i pracy.
This is a very important precondition for compatibility between family life and work.
Polishna piśmie - Przejrzystość instytucji politycznych to warunek wstępny ich legitymacji.
in writing. - Transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy.
PolishPrzejrzystość instytucji politycznych to warunek wstępny ich legitymacji.
Transparency of political institutions' activities is a prerequisite for legitimacy.
PolishNaszym zdaniem przynajmniej częściowo jest to warunek wstępny, którego powinniśmy się trzymać.
We see it, at least partially, as a precondition that we should stick to.
PolishStanowić to będzie warunek wstępny dla wielu polityk, które będziemy wspierać w przyszłości.
This will be a prerequisite for many of the policies which we will be championing in future.
PolishPierwszą z nich jest prawo do edukacji jako wstępny warunek społecznego rozwoju dzieci.
The first of these is the right to education as a prerequisite for children's social development.
PolishTo warunek wstępny wiarygodnych i przejrzystych ram nadzoru.
This is a necessary precondition of a credible and transparent surveillance framework.
PolishJest to warunek wstępny w procesie tworzenia spójności terytorialnej.
In order to achieve territorial cohesion, this is a prerequisite.
PolishJest to także warunek wstępny dla uruchomienia przez UE ewentualnego wsparcia makroekonomicznego.
This is also a precondition for the disbursement of possible EU macrofinancial assistance.
PolishJest to warunek wstępny i nie lekceważmy problemów w tym zakresie.
This is a prerequisite. Let us not underestimate the problems here.
PolishStabilna i stała demokracja to oczywiście wstępny warunek ewentualnego członkostwa Turcji w UE.
Evidently, a stable and permanent democracy is a precondition for eventual membership of the EU.
PolishUłatwianie tym grupom dostępu do rynku pracy stanowi także warunek wstępny trwałego wzrostu.
Facilitating access to the labour market for these groups is also a prerequisite for long-term growth.
PolishTak więc tego ranka, gdy miało być spotkanie w Agencji, taki był artykuł wstępny w the Wall Street Journal.
So the morning the FDA was going to meet, this was the editorial in the Wall Street Journal.
PolishZostanie ona określona w mapie drogowej, którą Państwu przedstawimy na wiosnę przyszłego roku jako wstępny projekt.
The Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
PolishW sprawozdaniu stwierdza się, że "przejrzystość instytucji politycznych to warunek wstępny ich legitymacji.
The report states that the 'transparency of political institutions is a prerequisite for legitimacy.
PolishTo dla nas warunek wstępny mówienia jednym głosem.
It is a precondition for our ability to speak with one voice.
PolishWręcz przeciwnie, jest to warunek wstępny jego rozwoju.
On the contrary, it is a prerequisite for developing it.
PolishJest to zasadniczy warunek wstępny podjęcia negocjacji.
That is the fundamental prerequisite for negotiations.
Polish[1] Artykuł wstępny został zamknięty 6 października 2008 r.
[1] The Editorial was finalised on 6 October 2008.
PolishSilna i dobrze finansowana polityka spójności to wstępny warunek realizacji celów strategii UE 2020.
A strong and well-financed cohesion policy is a precondition for delivering the objectives of the EU 2020 strategy.