PL wiele
volume_up
{příslovce}

1. generál

wiele (také: dużo)
volume_up
many {přísl.}
I wiele, wiele różnych spółek pracuje nad wdrażaniem takiego podejścia.
And many, many different companies are working on leveraging these approaches.
W transpozycji ósmej dyrektyw także wiele rzeczy poszło nie tak.
In the transposal of the eighth directive, too, many things have gone wrong.
Ciągły spadek liczby tych uwag to dobre wieści, ale nadal jest ich zbyt wiele.
The sustained reduction is good news, but this is still too many.
wiele (také: dużo, znacznie, wydatnie)
volume_up
a lot {přísl.}
To wiele złości, szalonego humoru, wiele uwagi, oburzenia.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Możemy bardzo skorzystać na tych stosunkach, ale też może powstać wiele szkód.
We could benefit from a lot from these relations, but there could be a lot of damage.
Ale potrzeba do tego wiele czasu i wiele bardzo cienkiej słomy".
But it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really tight."
wiele (také: dużo)
To wiele złości, szalonego humoru, wiele uwagi, oburzenia.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Możemy bardzo skorzystać na tych stosunkach, ale też może powstać wiele szkód.
We could benefit from a lot from these relations, but there could be a lot of damage.
Ale potrzeba do tego wiele czasu i wiele bardzo cienkiej słomy".
But it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really tight."
wiele (také: dużo)
volume_up
much {přísl.}
Możemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
Niemniej jednak ta współpraca, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia.
However, this cooperation leaves much to be desired, to say the least.
Osiągnęliśmy wiele i z wielu rzeczy można się cieszyć, ale wiele jeszcze jest do zrobienia.
Much has been achieved, much can be celebrated, but there is very much more to do.
Zwiedziłam wiele z ich trudno dostępnych zakątków Zwiedziłam wiele z ich trudno dostępnych zakątków i zakochałam się.
I explored there extensively in the off-limits areas and fell in love right away.
Leki te były stosowane jednocześnie i dobrze tolerowane przez wiele pacjentek biorących udział w badaniach klinicznych.
However, the combination has been extensively used in women in clinical trials and was well tolerated.
W debacie poświęcono wiele uwagi wyzwaniom finansowym i gospodarczym.
(MT) Madam President, Mr Barroso, financial and economic challenges have been extensively discussed.
wiele
volume_up
a dozen {přísl.}
Jednak od tego czasu wiele się zmieniło.
But things have changed greatly over the last dozen years.
wiele
volume_up
great deal {přísl.}
W tym zakresie Komisja Europejska ma jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
There is still a great deal to be done by the European Commission in this respect.
W dziedzinie energetyki dzieje się na morzu i wokół morza bardzo wiele.
In the field of energy there is a great deal happening on and around the sea.
Ponadto wiele uwagi poświęciliśmy kwestii polityki dotyczącej częstotliwości.
In addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.

2. "czegoś"

wiele (také: kupa, dużo, cała kupa)
volume_up
buttload {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (of sth)
wiele (také: kupa, dużo, cała kupa)
volume_up
shit-load {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (of sth)
wiele (také: kupa, dużo, cała kupa)
volume_up
shitload {podstatné jméno} [am. angl.] [vulg.] (of sth)
wiele (také: dużo)
To zajmuje wiele czasu, wliczając w to dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
This requires a good deal of time, including additional information and clarifications.
Fakt, że ten Parlament nie przyjął w tej sprawie jasnego stanowiska, wiele o nim mówi.
It says a good deal about this Parliament that no clear position is being taken on this.
Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym względzie, także w pana kraju.
There is a good deal more work to do on this in your country, too.
wiele (také: dużo)
W tym zakresie Komisja Europejska ma jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
There is still a great deal to be done by the European Commission in this respect.
W dziedzinie energetyki dzieje się na morzu i wokół morza bardzo wiele.
In the field of energy there is a great deal happening on and around the sea.
Ponadto wiele uwagi poświęciliśmy kwestii polityki dotyczącej częstotliwości.
In addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.

Příklady použití pro "wiele" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

PolishPodzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
PolishChoć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.
There have been some positive developments, but equally there is more to be done.
PolishZatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
The European consensus that we have sought for years has therefore been found.
PolishPrzyznaję, że wiele pozostaje do zrobienia w kwestii zatrudnienia osób starszych.
It is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.
PolishWspomnieliśmy już, że w sferze regulacji prawa pracy jest wiele czarnych dziur.
We have already mentioned that there are black holes in labour law regulation.
PolishTedy wszystek lud onej ziemi przyszedł do lasu, gdzie było wiele miodu na ziemi.
And all the people came into the forest; and there was honey upon the ground.
PolishPowiedziano wystarczająco wiele i nie muszę zagłębiać się w szczegóły w tym temacie.
It has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
PolishWraz ze zbliżaniem się debaty ku końcowi wyjaśniło się wiele początkowych ocen.
As this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
PolishW jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.
You can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
PolishWiele lat temu sami producenci pojazdów podjęli zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
Years ago, motor manufacturers themselves made a commitment to reduce emissions.
PolishZ drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
On the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
PolishW związku z tym jest wiele rzeczy, które musimy uczynić, a te wymagają czasu.
For this reason, there are numerous things we must do and these will take time.
PolishWiele osób w Virtual Earth pierwszy raz zobaczyło, co się stało z ich domami.
Often the first time anyone saw what happened to their house was on Virtual Earth.
PolishA z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
PolishBył on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
PolishW tym celu wymienia wiele środków, które należy podjąć na różnych szczeblach.
To this end she lists a number of measures that should be taken at various levels.
PolishPopieramy sprawozdanie, które zawiera wiele zaproponowanych przez nas wniosków.
in writing. - (PT) We support this report to which we contributed several proposals.
PolishJednakże wiele rzeczy uległo zmianie w porównaniu z wcześniejszym kryzysem.
However, a number of things have changed in comparison with the earlier crisis.
PolishDoświadczyłam oblężenia Sarajewa i spędziłam wiele lat w warunkach wojny w Bośni.
I experienced the siege of Sarajevo and was in the war in Bosnia for years.
PolishOczywiście istnieje wiele produktów, które zaliczają się do zdrowego jedzenia.
does not tempt us to say that there are no truths to be known about human nutrition.